Prospekt

Prospekt avseende företrädesemission mars/april 2014

Prospekt avseende nyemission av aktier Juni 2011

Prospekt avseende nyemission av konvertibler januari 2011

Prospekt avseende nyemission av aktier juli 2009

Prospekt avseende nyemission av konvertibler mars 2008

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier av serie B, Juni 2006