Obducat erhåller teckningsåtaganden från styrelse och ledning


Obducat AB (publ) (”Obducat”) har erhållit åtaganden från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare att teckna preferensaktier i den nyligen beslutade företrädesemissionen.

Obducat har erhållit åtaganden från nedan angivna styrelseledamöter och ledande befattningshavare att, såväl med som utan företrädesrätt, teckna B-preferensaktier i den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 28 november 2016. De totala åtagandena uppgår till cirka 1,9 MSEK och är fördelade enligt nedan. Åtagandena omfattar sammanlagt cirka 2,2 procent av antalet aktier som ges ut i företrädesemissionen.

Namn Befintligt ägande, B-aktier Åtagande, antal B-preferensaktier Åtagande, belopp (SEK)
Ursula Hultkvist Bengtsson - 3 500 9 975
Hans Pihl (via bolag) - 30 000 85 500
Björn Segerblom - 180 000 513 000
Ulf Bertheim 539 059 200 000 570 000
Patrik Lundström 183 787 250 000 712 500
André Bergstrand 11 734 11 734 33 442
Totalt 734 580 675 234 1 924 417

För närmare information om de lämnade åtagandena hänvisas till det tilläggsprospekt som upprättas med anledning av bland annat åtagandena och som kommer att offentliggöras inom kort.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 08.30 CET.

Download / Ladda ner
Back / Tillbaka
Go to Top