NYTTJANDEPERIOD FÖR TECKNINGSOPTION TO13

Den 14 september 2020 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO13 A och TO13 B som emitterades i samband med den Unitemissionen som offentliggjordes i oktober 2019.

Nyttjandeperioden pågår till och med den 25 september 2020.

Varje teckningsoption av serie TO13 A eller TO13 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie, av respektive serie. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för bolagets stamaktie av serie B under de trettio (30) handelsdagar som omedelbart föregår den 7 september 2020, med en rabatt om tjugo (20) procent.

Teckningskursen är fastställd till 1,21 SEK per aktie.

Obducats teckningsoption (OBDU TO13B) är upptagen till handel vid NGM Main Regulated Equity. Sista handelsdagen i TO13 B är den 23 september 2020. För mer detaljerad handelsinformation om teckningsoptionen vänligen besök OBDU TO13B hos NGM Main Regulated Equity.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 25 september 2020, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 23 september 2020.

Viktigt att notera är att olika förvaltare kräver i normalfallet besked angående teckning eller försäljning vid en tidigare tidpunkt. Vänligen kontakta din förvaltare i god tid för att säkerställa att du lämnar besked i rätt tid.

Optionsinnehavare som har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) skall kontakta sin förvaltare för instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto) skall teckning ske genom att en anmälningssedel fylls i och skickas in till emissionsinstitutet (Mangold Fondkommission) samtidigt som betalning erläggs enligt instruktion på anmälningssedeln. Anmälningssedel och betalning skall vara Mangold tillhanda senast den 25 september 2020.

Anmälningssedel hålls tillgänglig på Mangolds hemsida eller kan beställas från Mangold på emissioner@mangold.se eller 08-5030 1595.

Fullständiga villkor för TO13

Läs vidare

Bolagsordning
Se bolagsordning
Bolagsstyrningsrapport
Se bolagsstyrningsrapport
Bolagsstämmor
Se bolagsstämmor
Styrelse & ledningsgrupp
Se styrelse & ledningsgrupp
Valberedning
Se valberedning
Revisor
Se revisor