Styrelsen & VD

 

André Bergstrand
Född: 1983
Tillförordnad verkställande direktör i Obducat AB sedan maj, 2018 och CFO i Obducat sedan 2016.
Utbildning:  BA (Hons) in International Business with Finance and Spanish, MSc Business and Economics.


Patrik Lundström

Född: 1970
Arbetande styrelseordförande och koncernchef sedan maj, 2018.
Patrik Lundström har en lång och stark bakgrund inom nanoteknikområdet genom sitt arbete som verkställande direktör vid Obducat AB från 2010, dessförinnan 2002-2009. Patrik Lundström har en god övergripande branschkunskap och erfarenhet inom Obducats verksamhetsområden från såväl marknads som teknikområdena, och därmed om bolagets strategiska läge och framtida utvecklingsmöjligheter. 
Övriga uppdrag:  Styrelseledamot European Nano Invest Ltd, styrelseledamot IT Development AB, styrelseledamot Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden - South.
Utbildning: Ekonomie Magister.

 

Henri Bergstrand
Född: 1952
Ny ordinarie ledamot sedan maj, 2019.
Henri Bergstrand är en av Obducats två grundare. Henri Bergstrand har tidigare varit arbetande styrelseordförande i Obducat under åren 2004-2016 (dessförinnan arbetande styrelseordförande 1996-2001, arbetande ledamot 2002-2004, t.f. VD under 2001 samt anställd i bolaget sedan 1996). Henri Bergstrand har under mer än 25 års tid, parallellt med eget företagande, anlitats av ett flertal börsnoterade och andra bolag, och innehar därmed en omfattande och gedigen bakgrund och erfarenhet inom styrelsearbete med lång börserfarenhet, företagsutveckling, finansiering, produktion och entreprenörskap. 
Övriga uppdrag: Henri Bergstrand innehar styrelseuppdrag i European Nano Invest AB (ordf.), European Nano Invest Hong Kong Ltd, NanoBiochip Sweden AB (ordf.) samt i egna bolag såsom inom ramen för Eds Bruk AB gruppen (ordf,). Utbilding: Civilekonom, maskiningenjör och reservofficer/kapten/kustjägare.
Aktieinnehav: Henri Bergstrand innehar, direkt och via av honom till mer än 50% av rösterna ägda bolag inflytande över, 2.829.949 A aktier, 650. 000 A aktier utgörande totalt, drygt 25% av rösterna i Obducat AB (publ), och är därigenom som fysisk person, flaggningsskyldig som Obducats största enskilda aktieägare. De bolag Henri Bergstrand företräder, och är ordförande i, avseende aktieägande i Obducat och dennes andel av aktiekapitalet i dessa är: Eds Bruk Herrgård AB (100%) , European Nano Invest AB (50%) NanoBiochip Sweden AB (58,4) och Neprovente KB (100%).

 

Jarl Hjärre
Född: 1967
Ordinarie ledamot sedan maj, 2018. 
Jarl Hjärre, bosatt i Zürich, Schweiz, har en mycket internationell bakgrund och erfarenhet både operativt samt inom strategi och Corporate Finance. Jarl Hjärre har arbetat aktiv som strategisk rådgivare mot ett stort antal kunder och har framgångsrikt genomfört kapitalanskaffningsuppdrag, refinansieringar, företagsförvärv och avyttringar. Operativt har Jarl Hjärre haft roller såsom Head of Corporate Finance Downstream Operations på Rio Tinto Ltd, Chief Operating Officer på Phanar Asset Management samt som Director på Carlsdorff Partners och Vice President på Northstar Global Partners LLC. Därutöver har Jarl Hjärre varit Co-Founder av två bolag i USA. Jarl Hjärre startade sin karriär hos Elektrolux i Singapore men har även varit Business Controller på EF English First. Internationellt har Jarl Hjärre förutom Europa, varit aktiv i USA, Latin Amerika, Ryssland och Sydostasien.
Övriga uppdrag: Diverse strategi och finansieringsuppdrag för privatägda samt noterade bolag. F.d. President i Swedish American Chamber of Commerce, New England f.d. styrelseledamot i Gärsnäs AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

 

 

To top of page