Information om pågående emission samt utbyteserbjudande

Teckningsperiod 3 - 17 december 2019

Videointervju med styrelseordförande och koncernchef Patrik Lundström, klicka här

Aktieanalys från Analyst Group finns att läsa här 

På avstämningsdagen den 2 december 2019 berättigar en stam- eller preferensaktie av serie B i Obducat innehavaren till en ny uniträtt (UR). Trettio UR berättigar till teckning av en B-unit (bestående av fem stamaktier av serie B samt tre teckningsoptioner med rätt att teckna en stamaktie av serie B per teckningsoption). Aktieägare med aktier av serie A, samt preferensaktier av serie A erhåller inga UR. Teckning av unit med företrädesrätt för A-aktieägare, samt preferensaktieägare av serie A, kommer ske genom ifyllande av särskild anmälningssedel. Betalning sker enligt instruktion på anmälningssedeln.

Teckningskurs Unit
9,25 SEK per unit oavsett serie vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,85 SEK

Avstämningsdag
2 december 2019

Teckningsperiod
3 december - 17 december 2019

Handel med Uniträtter
4 december - 13 december 2019

Handel i betalda tecknade Units ("BTU")
4 december 2019 fram till det att Bolagsverket registrerat emissionen

För onlineteckning av units, vänligen besök Mangolds hemsida här

Extra Bolagsstämman, 25 november 2019, har beslutat om (i) återköp av egna preferensaktier av serie A och B genom förvärvserbjudande samt (ii) riktad emission av stamaktier av serie A och B till de ägare av preferensaktier av serie A och B som accepterar förvärvserbjudandet (”Utbyteserbjudandet”). Återköpet förutsätter och är villkorat av att preferensaktieägare samtidigt med anmälan om försäljning av preferensaktier i enlighet med förvärvserbjudandet tecknar stamaktier i Bolaget för hela återköpsbeloppet.

Återköpsbelopp
3,15 SEK per preferensaktie oavsett serie

Teckningskurs Aktie
1,85 SEK per stamaktie oavsett serie

Anmälningsperiod
3 december – 17 december 2019