Obducat erhåller teckningsåtaganden från styrelse och ledning

Obducat erhåller teckningsåtaganden från styrelse och ledning.

Obducat AB (publ) (”Obducat”) har erhållit åtaganden från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare att teckna preferensaktier i den nyligen beslutade företrädesemissionen.

Obducat har erhållit åtaganden från nedan angivna styrelseledamöter och ledande befattningshavare att, såväl med som utan företrädesrätt, teckna B-preferensaktier i den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 28 november 2016. De totala åtagandena uppgår till cirka 1,9 MSEK och är fördelade enligt nedan. Åtagandena omfattar sammanlagt cirka 2,2 procent av antalet aktier som ges ut i företrädesemissionen.

 

Namn

Befintligt ägande, B-aktier

Åtagande, antal B-preferensaktier

Åtagande, belopp (SEK)

Ursula Hultkvist Bengtsson

-

3 500

9 975

Hans Pihl (via bolag)

-

30 000

85 500

Björn Segerblom

-

180 000

513 000

Ulf Bertheim

539 059

200 000

570 000

Patrik Lundström

183 787

250 000

712 500

André Bergstrand

11 734

11 734

33 442

Totalt

734 580

675 234

1 924 417

 

För närmare information om de lämnade åtagandena hänvisas till det tilläggsprospekt som upprättas med anledning av bland annat åtagandena och som kommer att offentliggöras inom kort.

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 08.30 CET.

 

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: 046 10 16 00 eller 0709 13 12 36

 

 

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com