INLEDNING AV NYTTJANDEPERIODEN

FÖR TECKNINGSOPTION TO14B

Den 4 april 2022 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO14B som emitterades i samband med upptagandet av ett strategiskt lån om 10 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, vilket offentliggjordes i maj 2021.

Obducats teckningsoption (OBDU TO14B) är upptagen till handel vid NGM Main Regulated.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april –15 april 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars –25 mars 2022.

Teckningskursen är fastställd till 1,07 SEK per aktie.

Nyttjandeperioden pågår till och med den 15 april 2022.

Notera att på grund av särskilda öppettider relaterat till påsken är sista dag för handel med teckningsoptionen den 12 april.
För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 15 april 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 12 april 2022. Viktigt att notera är att olika förvaltare kräver i normalfallet besked angående teckning eller försäljning vid en tidigare tidpunkt. Vänligen kontakta din förvaltare i god tid för att säkerställa att du lämnar besked i rätt tid.

Optionsinnehavare som har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) skall kontakta sin förvaltare för instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.
Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto) skall teckning ske genom att den förifyllda anmälningssedeln som ni kommer erhålla per post fylls i, signeras och skickas in till emissionsinstitutet (Mangold Fondkommission) samtidigt som betalning erläggs enligt instruktion på anmälningssedeln. Anmälningssedel och betalning skall vara Mangold tillhanda senast den 15 april 2022.

För de fall du önskar nyttja ett annat antal teckningsoptioner än det som framgår på den förtryckta anmälningssedeln finns möjligheten att fylla i en anmälan online på https://www.mangold.se/aktuella-emissioner

Ladda ner PDF här

TECKNINGSOPTION TO14

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april –15 april 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars – 25 mars 2022, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

MER INFORMATION FINNS TILLGÄNGLIG INOM KORT

Fullständiga villkor för TO14

Prospekt

Läs vidare

Bolagsordning
Se bolagsordning
Bolagsstyrningsrapport
Se bolagsstyrningsrapport
Bolagsstämmor
Se bolagsstämmor
Styrelse & ledningsgrupp
Se styrelse & ledningsgrupp
Valberedning
Se valberedning
Revisor
Se revisor