TECKNINGSOPTION TO14

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april –15 april 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars – 25 mars 2022, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

Fullständiga villkor för TO14

Prospekt

Läs vidare

Bolagsordning
Se bolagsordning
Bolagsstyrningsrapport
Se bolagsstyrningsrapport
Bolagsstämmor
Se bolagsstämmor
Styrelse & ledningsgrupp
Se styrelse & ledningsgrupp
Valberedning
Se valberedning
Revisor
Se revisor