Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Valberedning

Obducats valberedning har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning samt val av revisorer.

Enligt beslut av årsstämman 2023 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 juli 2023. De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande därefter utse ytterligare en ledamot som ska representera de medelstora/mindre aktieägarna.

Inför årsstämman 2024 utgörs valberedningen av:

• Henri Bergstrand i egenskap av styrelsens ordförande.
• Roger Chaba som företräder Per Olof Lodin med bolag
• Babak Heidari som företräder NanoBiochip Sweden AB
• Jarl Hjärre som företräder Gunvald Berger
• Lars Montelius som företräder European Nano Invest AB
• Urban Berglund som företräder medelstora/mindre aktieägare

Vid valberedningens konstituerande möte beslutades enhälligt att utse Babak Heidari till valberedningens ordförande. Valberedningen representerar cirka 25% av röstetalet i Obducat enligt ägarförhållandena per den 2023-07-31.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Obducats valberedning kan vända sig till bolagets CFO, André Bergstrand.

• Via e-post: investorrelations@obducat.com.
• Via post: Obducat AB (publ), Nytänkargatan 4, 223 63 LUND
• Via telefon: 0703-273732

Läs vidare

Tillbaka till bolagsstyrning

Klicka här