Bolagsordning

Bolagsstyrning

Valberedning

Obducats valberedning har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning samt val av revisorer.

Enligt beslut av årsstämman 2019 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 juli 2019. De utsedda ledamöterna ska tillsammans  med styrelsens ordförande därefter utse ytterligare en ledamot som ska representera de medelstora/mindre aktieägarna.

Inför årsstämman 2020 utgörs valberedningen av:

  • Henri Bergstrand som företräder European Nano Invest AB
  • Lars Montelius som företräder Nano Biochip Sweden AB
  • Urban Berglund som företräder Per-Olof Lodin
  • Håkan Petersson som företräder P-O Lodin Aktiebolag
  • Peter Sterner som företräder medelstora/mindre aktieägare
  • Patrik Lundström i egenskap av styrelsens ordförande

Vid valberedningens konstituerande möte beslutades enhälligt att utse Henri Bergstrand till valberedningens ordförande. Valberedningen representerar cirka 30% av röstetalet i Obducat enligt ägarförhållandena per den 2019-07-31.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Obducats valberedning kan vända sig till valberedningens ordförande Henri Bergstrand.

Läs vidare

Tillbaka till bolagsstyrning

Klicka här