Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Valberedning

Obducats valberedning har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning samt val av revisorer.

Enligt beslut av årsstämman 2022 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 juli 2022. De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande därefter utse ytterligare en ledamot som ska representera de medelstora/mindre aktieägarna.

Läs vidare

Tillbaka till bolagsstyrning

Klicka här