Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Valberedning

Obducats valberedning har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning samt val av revisorer.

Enligt beslut av årsstämman 2021 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 juli 2021. De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande därefter utse ytterligare en ledamot som ska representera de medelstora/mindre aktieägarna.

Inför årsstämman 2022 utgörs valberedningen av:

  • Henri Bergstrand i egenskap av styrelsens ordförande samt företräder European Nano Invest AB och Nano Biochip Sweden AB
  • Lennart Jarvén som företräder Gunvald Berger
  • Roger Chaba som företräder Per Olof Lodin
  • Peter Sterner som företräder medelstora/mindre aktieägare

Vid valberedningens konstituerande möte beslutades enhälligt att utse Henri Bergstrand till valberedningens ordförande. Valberedningen representerar cirka 30% av röstetalet i Obducat enligt ägarförhållandena per den 2021-07-31.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Obducats valberedning kan vända sig till valberedningens ordförande Lennart Jarvén.

Läs vidare

Tillbaka till bolagsstyrning

Klicka här