Revisor

På Årsstämman 2019 valdes auktoriserade revisorn Mats Pålsson (Grant Thornton) till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisorssuppleant valdes auktoriserade revisorn Petter Rankell.

Inom ramen för revisionsuppdraget granskas såväl årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt övriga arbetsuppgifter som det åligger bolagets revisorer att utföra. Inom ramen för revisionsuppdraget ingår även rådgivning samt biträde i samband med olika frågeställningar relaterade till revisorernas granskning eller genomförandet av bolagets övriga arbetsuppgifter.