Bolagsstyrning

Bolagsordning

Revisor

Vid Årsstämman 2023 nyvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid auktoriserade revisorn Mikael A Nilsson skall vara huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisorssuppleant nyvaldes auktoriserade revisorn Mattias Lamme.

Inom ramen för revisionsuppdraget granskas såväl årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt övriga arbetsuppgifter som det åligger bolagets revisorer att utföra. Inom ramen för revisionsuppdraget ingår även rådgivning samt biträde i samband med olika frågeställningar relaterade till revisorernas granskning eller genomförandet av bolagets övriga arbetsuppgifter.

Läs vidare

Tillbaka till bolagsstyrning

Klicka här