Bolagsstyrning

Obducat AB (publ) är ett svenskt bolag vars aktie är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity. Obducat tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Obducat styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, vilket innebär att bolagsordningen utgör ett centralt dokument. Obducats bolagsordning reglerar bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma skall ske.

Det högsta beslutsfattande organet i Obducat är bolagsstämman. Det är vid bolagsstämman som aktieägarna har möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar.

På bolagsstämman väljs styrelsens ledamöter och det är styrelsen som är ytterst ansvarig för bolagets organisation samt ledningen av dess verksamhet. Styrelsen utser vd och koncernchef.

De största aktieägarna utser en valberedning i enlighet med, av bolagsstämman, fastställd princip. Valberedningen har sedan till uppgift att vid årsstämman föreslå styrelsens ledamöter, arvodet till styrelsen samt bolagets revisor och arvode till revisor.

Obducats revisor utses vid årsstämman och har till uppgift att granska bolagets finansiella rapporter och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Läs vidare

Bolagsordning
Se bolagsordning
Bolagsstyrningsrapport
Se bolagsstyrningsrapport
Bolagsstämmor
Se bolagsstämmor
Styrelse,ledningsgrupp
Se styrelse & ledningsgrupp
Valberedning
Se valberedning
Ersättningsrapport
Se ersättningsrapporter
Revisor
Se revisor