Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrelse & ledningsgrupp

Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha lägst tre och högst tolv ledamöter med högst två suppleanter. På årsstämman den 10 juni 2020 beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Patrik Lundström

Arbetande Styrelseordförande och koncernchef
Invald i styrelsen: 2018
Född: 1970

Arbetande Styrelseordförande sedan maj 2018. Verkställande direktör under perioden juli 2010 – maj 2018 samt maj 2002 – november 2009. Anställd i koncernen sedan 2000. Patrik Lundström har tidigare arbetat som marknadsdirektör i Metget AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i European Nano Invest Hong Kong Ltd. Styrelseledamot i Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden – South. Styrelsesuppleant i IT-Development AB
Utbildning: Ekonomie magister.

Aktieinnehav:  Patrik Lundström (inklusive närstående) innehar 2 730 501 aktier av serie B samt 299.472 teckningsoptioner av serie TO13B.

Patrik Lundström innehar därutöver aktier motsvarande 26 procent av innehavet i European Nano Invest AB med ett innehav av 1 994 489 aktier av serie A samt 237 aktier av serie B i Obducat. Vidare innehar Patrik Lundström aktier motsvarande 30,4 procent av innehavet i NanoBio Chip Sweden AB med ett innehav av 1 879 449 aktier av serie A i Obducat.
Patrik Lundström är att ej betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning eller större aktieägare i Obducat.

Henri Bergstrand

Ordinarie ledamot
Invald i styrelsen: 2019
Född: 1952

Henri Bergstrand är en av Obducats två grundare. Henri Bergstrand har tidigare varit arbetande styrelseordförande i Obducat under åren 2004-2016 (dessförinnan arbetande styrelseordförande 1996-2001, arbetande ledamot 2002-2004, t.f. VD under 2001 samt anställd i bolaget sedan 1996). Henri Bergstrand har under mer än 25 års tid, parallellt med eget företagande, anlitats av ett flertal börsnoterade och andra bolag, och innehar därmed en omfattande och gedigen bakgrund och erfarenhet inom styrelsearbete med lång börserfarenhet, företagsutveckling, finansiering produktion och entreprenörskap.

Övriga uppdrag: Henri Bergstrand innehar styrelseuppdrag i European Nano Invest AB (ordf.), European Nano Invest Hong Kong Ltd, NanoBiochip Sweden AB (Ordf.) samt i egna bolag såsom inom ramen för Eds Bruk AB gruppen (Ordf.).

Utbildning: Civilekonom, Maskiningenjör och Reservofficer/Kapten/Kustjägare.

Aktieinnehav: Henri Bergstrand innehar, direkt och via av honom till mer än 50% av rösterna ägda bolag inflytande över, 3 947 394 aktier av serie A och 237 aktier av serie B utgörande totalt, cirka 21% av rösterna i Obducat AB (publ), samt 670 324 teckningsoptioner av serie TO13B och är därigenom som fysisk person, flaggningsskyldig som Obducats största enskilda aktieägare. De bolag Henri Bergstrand företräder, och är Ordf. i, avseende aktieägande i Obducat och dennes andel av aktiekapitalet i dessa är: Eds Bruk Herrgård AB (100 %), European Nano Invest AB (50 %) NanoBiochip Sweden AB (58,4 %) och Neprovente KB (100 %).

Henri Bergstrand är att ej betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning eller större aktieägare i Obducat.

Jarl Hjärre

Ordinarie ledamot
Invald i styrelsen: 2018
Född: 1967

Jarl Hjärre, bosatt i Zürich, Schweiz, har en mycket internationell bakgrund och erfarenhet både operativt samt inom strategi och Corporate Finance. Han har arbetat aktivt som strategisk rådgivare mot ett stort antal kunder och har framgångsrikt genomfört kapitalanskaffningsuppdrag, refinansieringar, företagsförvärv och avyttringar. Operativt har han haft roller såsom Head of Corporate Finance – Downstream Operations på Rio Tinto Ltd, Chief Operating Officer på Phanar Asset Mangement samt som Director på Carlsdorff Partners och Vice President på Northstar Global Partners LLC. Därutöver har han varit Co-Founder av två bolag i USA. Han startade sin karriär hos Electrolux i Singapore men har även varit Business Controller på EF English First. Internationellt har han förutom Europa, varit aktiv i USA, Latinamerika, Ryssland och Sydostasien.

Övriga uppdrag: Diverse strategi och finansieringsuppdrag för privatägda samt noterade bolag. F.d. President i Swedish American Chamber of Commerce, New England samt f.d. styrelseledamot i Gärsnäs AB

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Aktieinnehav: Jarl Hjärre har för närvarande inga aktier i Obducat AB

Jarl Hjärre är att betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare i Obducat

Koncernens ledningsgrupp

Patrik Lundström

Arbetande Styrelseordförande och koncernchef
Invald i styrelsen: 2018
Född: 1970

Arbetande Styrelseordförande sedan maj 2018. Verkställande direktör under perioden juli 2010 – maj 2018 samt maj 2002 – november 2009. Anställd i koncernen sedan 2000. Patrik Lundström har tidigare arbetat som marknadsdirektör i Metget AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i European Nano Invest Hong Kong Ltd. Styrelseledamot i Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden – South. Styrelsesuppleant i IT-Development AB
Utbildning: Ekonomie magister.

Aktieinnehav:  Patrik Lundström (inklusive närstående) innehar 2 730 501 aktier av serie B samt 299.472 teckningsoptioner av serie TO13B.

Patrik Lundström innehar därutöver aktier motsvarande 26 procent av innehavet i European Nano Invest AB med ett innehav av 1 994 489 aktier av serie A samt 237 aktier av serie B i Obducat. Vidare innehar Patrik Lundström aktier motsvarande 30,4 procent av innehavet i NanoBio Chip Sweden AB med ett innehav av 1 879 449 aktier av serie A i Obducat.
Patrik Lundström är att ej betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning eller större aktieägare i Obducat.

André Bergstrand

t.f. Verkställande Direktör och CFO
Anställd i Koncernen sedan 2016
Född: 1983

Erfarenhet inom företagsutveckling samt finansiell planering och analys från Rexam PLC. Ekonomi, finansiell analys och finansiering inom European Nano Invest AB, Ekonomichef för Eds Bruk-gruppen. Suppleant sedan 2009 och Ordinarie ledamot i Obducat ABs styrelse från 2010 t.o.m. februari 2016.

Utbildning: BA (Hons) i International Business with Finance and Spanish, European Business School London, Regent’s University.  MSc Business and Economics, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Aktieinnehav: André Bergstrand innehar 69 064 aktier av serie B samt 5 211 teckningsoptioner av serie TO13B.

Kristian Thulin

Vice President Business Development samt Marketing & Sales
Anställd i Koncernen sedan 2014
Född: 1974

Kristian har arbetat internationellt med High-tech produkter i mer än 20 år inom ledande befattningar som VD, Vice VD Produktion, Forskning & Produktutveckling, Inköp, Affärsutveckling och Försäljning

Utbildning: Gymnasietekniker, DIHM examen i Affärskommunikation.

Aktieinnehav: Kristian Thulin har för närvarande inga aktier i Obducat AB

Läs vidare

Tillbaka till bolagsstyrning

Klicka här