Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Press releases in english
Prenumerera på våra nyheter

2022

Som tidigare meddelats har styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") beslutat att ge ut högst 4.115.793 teckningsoptioner av serie 2022/2023 (TO15) till Bolagets aktieägare. Avstämningsdagen för rätt att erhålla av teckningsoptionerna har fastställts till den 9 juni 2022. Teckningsoptionerna kommer att tilldelas Bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 37-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsoption. Sista dag för handel...
2022-06-01 16:50 Årsstämma i Obducat
Årsstämma i Obducat AB (publ) hölls den 1 juni 2022. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2021 balanseras i ny räkning. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), bekräftar att slutgodkännande har erhållits avseende det EITRE Large Substrate systemet som levererades 2020 till en kund i Asien. Obducat har nu avslutat installationen av och genomfört tester för slutgodkännandet av EITRE Large Substrate systemet som levererades till en kund i Asien 2020. Installation har fördröjts till följd av bland annat restriktioner...
Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO14B som gavs ut i samband med upptagandet av ett strategiskt lån om 10,5 MSEK, vilket offentliggjordes i maj 2021. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna har antalet stamaktier av serie B i bolaget ökat med 9 825 534. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 152 284 371 aktier i bolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 146 167 042 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 8 NIL-system från ett asiatiskt företag som utvecklar komponenter för optiska applikationer. Ordervärdet uppgår till cirka 3,3 miljoner SEK. EITRE 8 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. EITRE 8 systemet kommer att användas för utveckling av företagets optiska komponenter. Ytterligare...
Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har idag beslutat om att förlänga det strategiska lån som togs upp i maj 2021 från Modelio Equity AB (publ). Lånebeloppet som förlängs uppgår till 8,4 MSEK. Vidare har styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om emission av högst 8.500.000 teckningsoptioner. Obducat har idag förlängt det lån som togs upp från Modelio Equity i maj 2021. Lånebeloppet som förlängs...
Valberedning för Obducat AB (publ) består, som tidigare meddelats, av Lennart Jarvén (utsedd av Gunvald Berger) valberedningens Ordförande, Roger Chaba (utsedd av Per-Olof Lodin) ledamot, Peter Sterner (representant för de mindre/medelstora aktieägarna) ledamot, Henri Bergstrand (utsedd av Nano Biochip Sweden AB och European Nano Invest AB) ledamot och Obducat Ab (publ) styrelse ordförande. Valberedningen offentliggör idag sitt förslag inför årsstämman 2022. Valberedningen föreslår...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en kund i USA avseende ett fullt automatiserat MC 204 resist process system samt ett fullt automatiserat MC 204 våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 11 miljoner SEK. Systemen kommer att installeras i kundens tillverkningsanläggning där de kommer att användas vid utveckling och produktion av komponenter baserade på SiC (kiselkarbid)...
Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 1 juni 2022 klockan 14:00 i The Spark, Scheeletorget 1 i Lund (lokal: Sharience). RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 23 maj 2022, dels senast onsdagen den 25 maj 2022 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina...
Första kvartalet Intäkterna uppgick till 22,6 MSEK (8,3) Rörelseresultatet uppgick till 2,7 MSEK (-5,5) Resultat före skatt uppgick till 3,0 MSEK (-4,3) Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,05) Kassaflöde efter investeringar uppgick till 9,6 MSEK (-5,8) Orderingången uppgick till 7,0 MSEK (11,9) Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 50,6 MSEK (32,0) Kommentar från VD Positivt resultat första kvartalet Förra årets positiva marknadsutveckling med förhöjd aktivitetsnivå...