Obducat erhåller en order till ett värde om 3,8 MSEK från en kund i USA

By |2022-08-31T12:35:48+00:00June 23rd, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en kund i USA avseende ett våt process system. Detta är första ordern som har säkrats i samarbete med Obducats USA-baserade partner NXQ. Ordervärdet uppgår till cirka 3,8 miljoner SEK.Systemet kommer att installeras i kundens tillverkningsanläggning [...]

Obducat erhåller order avseende produktionsservice till ett värde om cirka 1,2 MSEK

By |2022-06-07T06:30:00+00:00June 7th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit order avseende produktionsservice. Ordervärdet uppgår till cirka 1,2 MSEK.Kunden är en europeisk aktör inom funktionaliserade filmer och ordern avser genomförandet av ett utvärderingsprojekt. Projektet beräknas vara klart 2022. Till följd av konfidentialitetskrav kan ytterligare information inte lämnas.För [...]

Obducat: Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsoptioner (TO15) fastställd till den 9 juni 2022

By |2022-06-02T16:30:00+00:00June 2nd, 2022|

Som tidigare meddelats har styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") beslutat att ge ut högst 4.115.793 teckningsoptioner av serie 2022/2023 (TO15) till Bolagets aktieägare. Avstämningsdagen för rätt att erhålla av teckningsoptionerna har fastställts till den 9 juni 2022.Teckningsoptionerna kommer att tilldelas Bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 37-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till [...]

Årsstämma i Obducat

By |2022-06-01T14:50:00+00:00June 1st, 2022|

Årsstämma i Obducat AB (publ) hölls den 1 juni 2022.Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2021 balanseras i ny räkning.I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå [...]

Obducat erhåller slutgodkännande avseende EITRE® Large Substrate system

By |2022-06-01T06:30:00+00:00June 1st, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), bekräftar att slutgodkännande har erhållits avseende det EITRE Large Substrate systemet som levererades 2020 till en kund i Asien.Obducat har nu avslutat installationen av och genomfört tester för slutgodkännandet av EITRE Large Substrate systemet som levererades till en kund i [...]

Nytt antal aktier och röster i Obducat

By |2022-05-31T16:30:00+00:00May 31st, 2022|

Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO14B som gavs ut i samband med upptagandet av ett strategiskt lån om 10,5 MSEK, vilket offentliggjordes i maj 2021. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna har antalet stamaktier av serie B i bolaget ökat med 9 825 534.Idag, den [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE® 8 NIL-system från kund i Asien

By |2022-05-24T06:30:00+00:00May 24th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 8 NIL-system från ett asiatiskt företag som utvecklar komponenter för optiska applikationer. Ordervärdet uppgår till cirka 3,3 miljoner SEK.EITRE 8 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. EITRE 8 systemet kommer att användas [...]

Obducat: OBDUCAT FÖRLÄNGER LÅN OM 8,4 MSEK OCH BESLUTAR OM UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER

By |2022-05-19T19:30:00+00:00May 19th, 2022|

Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har idag beslutat om att förlänga det strategiska lån som togs upp i maj 2021 från Modelio Equity AB (publ). Lånebeloppet som förlängs uppgår till 8,4 MSEK. Vidare har styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om emission av högst 8.500.000 teckningsoptioner.Obducat har idag förlängt det lån [...]

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman i Obducat

By |2022-05-18T19:00:00+00:00May 18th, 2022|

Valberedning för Obducat AB (publ) består, som tidigare meddelats, av Lennart Jarvén (utsedd av Gunvald Berger) valberedningens Ordförande, Roger Chaba (utsedd av Per-Olof Lodin) ledamot, Peter Sterner (representant för de mindre/medelstora aktieägarna) ledamot, Henri Bergstrand (utsedd av Nano Biochip Sweden AB och European Nano Invest AB) ledamot och Obducat Ab (publ) styrelse ordförande.Valberedningen offentliggör idag [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om ca 11 MSEK från en kund i USA

By |2022-05-04T06:30:00+00:00May 4th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en kund i USA avseende ett fullt automatiserat MC 204 resist process system samt ett fullt automatiserat MC 204 våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 11 miljoner SEK.Systemen kommer att installeras i kundens tillverkningsanläggning där de [...]

Go to Top