Obducat tillförs cirka 10,5 MSEK via utnyttjande av teckningsoptioner

By |2022-04-20T06:30:00+00:00April 20th, 2022|

Den 15 april 2022 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO14B som emitterades i samband med upptagandet av ett strategiskt lån om 10,5 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, vilket offentliggjordes i maj 2021. Totalt har 9 825 534 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av lika många stamaktier av serie B i Obducat. Därmed [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021

By |2022-03-31T17:30:00+00:00March 31st, 2022|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 finns upplysningar av särskild betydelse.I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:" Mot bakgrund av [...]

Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

By |2022-02-18T07:00:00+00:00February 18th, 2022|

Fjärde kvartalet1 oktober - 31 december 2021Intäkterna uppgick till 13,1 MSEK (16,5)Rörelseresultatet uppgick till -3,3 MSEK (-0,7)Resultat före skatt uppgick till -3,6 MSEK (-3,6)Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,05)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,9 MSEK (-3,4)Orderingången uppgick till 22,0 MSEK (1,5)Helåret1 januari - 31 december 2021Intäkterna uppgick till 32,1 MSEK (54,2)Rörelseresultatet uppgick till -22,5MSEK [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

By |2021-10-29T15:40:00+00:00October 29th, 2021|

Tredje kvartalet1 juli - 30 september 2021Intäkterna uppgick till 6,1 MSEK (8,8)Rörelseresultatet uppgick till -6,8 MSEK (-5,0)Resultat före skatt uppgick till -6,6 MSEK (-5,5)Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,07)Kassaflöde efter investeringar uppgick till  -0,9 MSEK (-0,9)Orderingången uppgick till 9,1 MSEK (9,8)Delårsperioden1 januari - 30 september 2021Intäkterna uppgick till 19,0 MSEK (37,7)Rörelseresultatet uppgick till [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

By |2021-07-23T06:00:00+00:00July 23rd, 2021|

Andra kvartalet1 april - 30 juni 2021Intäkterna uppgick till 4,7 MSEK (9,3)Rörelseresultatet uppgick till -7,0 MSEK (-7,4)Resultat före skatt uppgick till -7,8 MSEK (-10,8)Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,10)Kassaflöde efter investeringar uppgick till -8,0 MSEK (0,6)Orderingången uppgick till 21,3 MSEK (11,2) Delårsperioden1 januari - 30 juni 2021Intäkterna uppgick till 12,9 MSEK (28,9)Rörelseresultatet uppgick till [...]

Obducat utser Patrik Lundström till ny verkställande direktör

By |2021-06-08T17:30:00+00:00June 8th, 2021|

Styrelsen i Obducat AB har utsett Patrik Lundström till ny verkställande direktör. Patrik Lundström har varit anställd i Obducat sedan 2000 och som bolagets VD 2002-2018 samt från 2018 som heltidsarbetande styrelseordförande/koncernchef. Vid årsstämman 2021 omvaldes Patrik Lundström också som styrelseledamot.André Bergstrand, som varit anställd som CFO i Obducat sedan 2016, och som agerat t.f. [...]

Årsstämma i Obducat

By |2021-06-01T15:38:38+00:00June 1st, 2021|

Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 1 juni 2021. Mot bakgrund av pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslöt vidare att ingen [...]

Obducat: OBDUCAT TAR UPP STRATEGISKT LÅN OM 10 MSEK OCH STÄRKER RÖRELSEKAPITALET

By |2021-05-12T17:00:00+00:00May 12th, 2021|

Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har idag beslutat att uppta ett strategiskt lån om 10 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital samt, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en emission av högst 14.583.799 teckningsoptioner.Obducat har idag upptagit ett strategiskt lån om 10 MSEK från Modelio Equity AB (publ). Lånet ska [...]

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman i Obducat

By |2021-05-03T21:59:20+00:00May 3rd, 2021|

Valberedning för Obducat AB (publ) består, som tidigare meddelats, av Henri Bergstrand (utsedd av European Nano Invest AB) ordförande, Lars Montelius (utsedd av Nano Bio chip Sweden AB), Lennart Jarvén (utsedd av Gunvald Berger), Håkan Petersson (utsedd av Per-Olof Lodin), Peter Sterner (representant för de mindre/medelstora aktieägarna), samt Patrik Lundström (styrelsens ordförande).Valberedningen offentliggör idag sitt [...]

Obducat: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBDUCAT AB (PUBL)

By |2021-05-03T16:15:00+00:00May 3rd, 2021|

Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 1 juni 2021. Styrelsen i Obducat har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske [...]

Go to Top