Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 1 juni 2021. Mot bakgrund av pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslöt vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2020 balanseras i ny räkning.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Patrik Lundström, Jarl Hjärre och Henri Bergstrand. Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes Magnus Breidne, Lars Montelius, Håkan Petersson och Björn Segerblom. Henri Bergstrand nyvaldes till styrelseordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en revisorssuppleant. Auktoriserade revisorn Mats Pålsson omvaldes till bolagets revisor och auktoriserade revisorn Petter Rankell omvaldes till revisorssuppleant.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 240.000 kronor till styrelsens ordförande och med 120.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete, ska liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete. Styrelsearvode och ersättning för deltagande i utskottssammanträde ska ej utgå till styrelseledamot för det fall denne har anställning i bolaget. Beslöts även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslöts om utseende av valberedning samt om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.

Bolagsstämman beslöt slutligen om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45 
Patrik Lundström, Koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.