Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 10 juni 2020.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslöt vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2019 balanseras i ny räkning.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Patrik Lundström, Jarl Hjärre och Henri Bergstrand. Patrik Lundström omvaldes till styrelseordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en revisorssuppleant. Auktoriserade revisorn Mats Pålsson omvaldes till bolagets revisor och auktoriserade revisorn Petter Rankell omvaldes till revisorssuppleant.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 240.000 kronor till styrelsens ordförande och med 120.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete, ska liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete. Styrelsearvode och ersättning för deltagande i utskottssammanträde ska ej utgå till styrelseledamot för det fall denne har anställning i bolaget. Beslöts även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslöts om utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med framlagda förslag.

Bolagsstämman beslöt även om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

Bolagsstämman beslöt slutligen att minska bolagets aktiekapital med cirka 9.276.704 kronor genom indragning (inlösen) av sammanlagt 662.160 preferensaktier av serie A och 14.526.656 preferensaktier av serie B som innehas av bolaget, för avsättning till fritt eget kapital. För att möjliggöra minskningen utan inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall allmän domstols, tillstånd, beslöts vidare att öka bolagets aktiekapital genom fondemission utan utgivande av nya aktier med ett belopp motsvararande minskningsbeloppet.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.