Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 28 maj 2018.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslöt vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2017 balanseras i ny räkning.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arild Isacson samt nyvaldes Patrik Lundström, Jarl Hjärre, Ola Möllerström och Magnus Breidne. Patrik Lundström valdes till styrelseordförande. Som en konsekvens härav kommer Patrik Lundström att avgå som verkställande direktör och den nytillträdda styrelsen kommer inom kort att utse en ny tillförordnad verkställande direktör för Obducat.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en revisorssuppleant. Auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström omvaldes till bolagets revisor och auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson omvaldes till revisorssuppleant.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 240.000 kronor till styrelsens ordförande och med 120.000 kronor till var och en av övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode om 3.000 kronor per sammanträde ska utgå till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Därutöver ska, liksom tidigare, styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete efter beslut av styrelsen kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete.

Beslöts även om utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med framlagda förslag, dock med förtydligande att rörlig ersättning endast ska kunna utgå till koncernchefen.

Bolagsstämman beslöt slutligen om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.