Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 29 maj 2017.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslöt vidare att utdelning på utestående preferensaktier av serie A och serie B ska utgå med totalt 0,20 kronor per aktie. Utdelning ska, i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, utbetalas i två lika delar om 0,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 30 juni 2017 respektive fredagen den 29 december 2017.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Björn Segerblom, Ursula Hultqvist Bengtsson, Arild Isacson och Ulf Bertheim. Björn Segerblom nyvaldes till styrelseordförande. I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en revisorssuppleant. Auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström omvaldes till bolagets revisor och auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson omvaldes till revisorssuppleant.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 240.000 kronor till styrelsens ordförande och med 120.000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Arvode om 3.000 kronor per sammanträde ska utgå till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Beslöts även om utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med framlagda förslag. 

Bolagsstämman beslöt slutligen om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046 10 16 00 eller +852 6071 2250

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com