Årsstämma i Obducat AB (publ) hölls den 2 juni 2023.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2022 balanseras i ny räkning.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Henri Bergstrand, Magnus Breidne, Lars Montelius, Håkan Petersson och Björn Segerblom samt nyvaldes Elna Lembrér Åström. Henri Bergstrand omvaldes till styrelseordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades vidare att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en revisorssuppleant. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB nyvaldes till bolagets revisor, varvid den auktoriserade revisorn Mikael A Nilsson avses vara huvudansvarig revisor. Auktoriserade revisorn Mattias Lamme valdes till revisorssuppleant.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 280.000 kronor till styrelsens ordförande och med 140.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete ska, liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete. Beslutades även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutades om utseende av valberedning samt om godkännande av styrelsens ersättningsrapport i enlighet med framlagda förslag.

Bolagsstämman beslutade slutligen om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.