Årsstämma i Obducat AB (publ) hölls den 1 juni 2022.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2021 balanseras i ny räkning.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Henri Bergstrand, Magnus Breidne, Patrik Lundström, Lars Montelius, Håkan Petersson och Björn Segerblom. Henri Bergstrand omvaldes till styrelseordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades vidare att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en revisorssuppleant. Auktoriserade revisorn Mats Pålsson omvaldes till bolagets revisor och auktoriserade revisorn Petter Rankell omvaldes till revisorssuppleant.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 280.000 kronor till styrelsens ordförande och med 140.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete ska, liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete. Beslutades även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutades om utseende av valberedning samt om godkännande av styrelsens ersättningsrapport i enlighet med framlagda förslag.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att anta en ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras.

Bolagsstämman beslutade slutligen om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45
Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.