Tingrätten har den 3 april 2012 beslutat om offentligt ackord avseende företagsrekonstruktionen i moderbolaget Obducat AB (publ). Om beslutet vinner laga kraft innebär detta att rekonstruktionen upphör och att bolaget återgår till normal drift. Tingsrättens beslut om att inleda ackordsförhandling har dock överklagats, vilket innebär att det i nuläget inte är klart om och när beslutet om offentligt ackord vinner laga kraft.

Ackordsnivån fastställdes till 25% i enlighet med lämnat ackordförslag. Utbetalning kommer att ske 60 dagar efter det att tingsrättens beslut vinner laga kraft. Om beslutet står sig kommer, som en konsekvens härav, de efterställda konvertibellånen 2008/2011 samt 2011/2014 att skrivas av då återbetalning inte längre är möjlig i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion.

Ackordet medför, om beslutet står sig, en positiv påverkan på det egna kapitalet med cirka 25 MSEK.  

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2012, klockan 12:50.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com