Vid årsstämman i Obducat AB (publ) den 22 juni 2011 fattades beslut i enlighet med de förslag som tidigare har offentliggjorts.

Således beslöts att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna. Vidare fastställdes resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna Henri Bergstrand, Lars Montelius, Werner Uhlmann, André Bergstrand, Håkan Thorbjörnsson och Antonia Hägg Billing omvaldes. Henri Bergstrand omvaldes till styrelseordförande.

Beslöts om valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med framlagda förslag.

Bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (inkluderande nyemissioner av aktier till YA Global Master SPV Ltd (Yorkville) i enlighet med det finansieringsavtal som ingicks den 15 december 2010). Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att, snarast möjligt, på ett snabbt och flexibelt sätt anskaffa ytterligare nödvändigt kapital för finansiering av verksamheten. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2011, klockan 14:45

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com