Första kvartalet
1 januari – 31 mars 2023
• Intäkterna uppgick till 25,6 MSEK (22,6)
• Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MSEK (2,7)
• Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (3,0)
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,02)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till 1,8 MSEK (9,6)
• Orderingången uppgick till 59,7 MSEK (7,0)
• Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 128,0 MSEK (50,6)

Kommentar från VD
Stark orderingång första kvartalet  
Aktivitetsnivån såväl som efterfrågan på Obducats produkter och tjänster har varit hög under årets första kvartal. Orderingång uppgick till 59,7 MSEK (7,0) vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år.
Till följd av den starka orderingången gick vi ur första kvartalet med en orderstock som uppgick till 128 MSEK (50,6).
Intäkterna för kvartalet uppgick till 25,6 MSEK (22,6) och resultatet före skatt uppgick till -1,3 MSEK (3,0). Kvartalets bruttomarginal uppgår till 41% (55%). Den lägre bruttomarginalen är en konsekvens av att vinstavräkning av leveranser som gjorts under första kvartalet, men som i huvudsak färdigställdes under 2022, visar en lägre produktionseffektivitet då försenade komponentleveranser förlängde produktionstiden vilket förorsakat högre produktionskostnader.
Komponentbristen förväntas utgöra en utmaning även under första halvåret 2023 för att därefter successivt förbättras och vi ser redan en förbättrad leveranssituation för vissa komponenttyper. Att säkra komponenttillgången i den utsträckning som är möjlig prioriteras och vi arbetar kontinuerligt med olika slags åtgärder och lösningar.
En av de orders som kommunicerats ut under första kvartalet är ett 3-årigt avtal värt 28,6 MSEK avseende kontinuerlig produktion av optiska komponenter med hjälp av Obducats patenterade NIL-teknik för ett europeiskt företag verksamt inom fotosensorteknik. Utöver det består orderingången bland annat av flertalet större system. Vi erhöll en order från en asiatisk kund avseende ett SINDRE® 400 Integra NIL-system till ett ordervärde om cirka 14,5 MSEK. Vi erhöll också en order avseende ett fullt automatiserat Microcluster system från en existerande europeisk kund till ett ordervärde om cirka 4,9 MSEK.
Vår produktionsservice i fokus
Obducats produktionsservice växer i omfattning och flertalet av våra pågående kundprojekt har potential att nå större produktionsvolymer. En av våra styrkor är vår flexibilitet och vi utvecklas kontinuerligt tillsammans med våra kunder i arbetet med att skräddarsy produktionen efter våra olika kunders behov. 
Den ovan beskrivna ordern om 28,6 MSEK är en bekräftelse på att vår teknik och förmåga inom produktionsservice är världsledande och vi kommer att fortsätta att arbeta för att expandera vår produktionsservice framöver.
Arbetet med att undersöka förutsättningarna för Obducat att erhålla stöd inom ramen för EU:s stora satsning, European Chips Act, med syftet att möjliggöra en expansion av vår produktionsservice-kapacitet pågår. 
Marknadsaktiviteter under första kvartalet
Obducats ökade marknadssatsningar har bidragit till en ökad varumärkeskännedom globalt och framförallt inom de för oss mest relevanta applikationsområdena – ett arbete som fortgått under det första kvartalet. Vi prioriterar närvaro på industrins viktigaste mässor och sedan januari i år har Obducat ställt ut vid både SPIE Photonics West i San Francisco och vid SPIE Advanced Lithography + Patterning i San José samt hållit föredrag vid NTAC Global Nanoimprint Technology and Application Conference i Suzhou.
En global närvaro och en regional förankring på olika marknader har ökat i betydelse i vår bransch. Obducat arbetar strategiskt och kontinuerligt med detta. Samarbetet med NxQ som presenterades under 2022 pågår och i skrivandes stund planeras det för en samutställning vid Semicon West i San Francisco under juli månad.  
Utblick
Första kvartalet uppvisade en ökad orderingång, en stor orderstock samt ett växande intresse för Obducats produktionstjänster.
Innovativ produktutveckling efterfrågas i allt större utsträckning och teknikutvecklingen i halvledarindustrin framöver kommer att medföra ett ökat behov av den typ av kundanpassade litografilösningar vi erbjuder. Vi har ökat tempot i utvecklingsaktiviteterna och har för avsikt att öka fokuset på att utveckla mer hållbara processlösningar än de som används idag för nanolitografi. Obducats förmåga att framgångsrikt skapa kundspecifika lösningar som är både flexibla och kostnadseffektiva har i kombination med våra ökade marknadssatsningar bidragit till en stärkt marknadsposition inom applikationsområden som enligt branschexperterna och prognosinstituts bedömningar kommer att fortsatt se en hög tillväxttakt.
Mot bakgrund av den starka orderingången under första kvartalet så är det vår förväntan att omsättningen kommer att överstiga 100 MSEK för 2023 samt att vi når ett positivt resultat. Prognosen bygger på att vid avgivandet av denna delårsrapport inneliggande orderstock till merparten kan levereras ut under 2023 samt att bruttomarginalerna ligger i linje med utfallet för 2022.
Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad
Orderingången för det första kvartalet 2023 uppgick till 59,7 MSEK (7,0). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 128,0 MSEK (50,6).
Under kvartalet har Obducat erhållit flertalet orders:
En asiatisk kund har lagt en order avseende ett EITRE 6 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 4,5 MSEK. EITRE 6 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter och planeras att levereras under det tredje kvartalet 2023.
En kund i Asien har lagt en order avseende ett SINDRE® 400 Integra NIL-system konfigurerat med de senaste teknologierna Obducat har presenterat inklusive integrerad anti-stick beläggning av IPS:en samt även inline resistdispensering för IPS:en. Ordervärdet uppgår till cirka 14,5 MSEK. Systemet planeras att levereras under det tredje kvartalet i år och kommer att användas för massproduktion av olika typer av optiska komponenter inkluderande waveguide komponenter för AR (Augmented Reality).
Obducat har tecknat ett avtal med ett europeiskt företag verksamt inom avseende produktionsservice som omfattar leveranser under de kommande tre åren. Kontraktet är en fortsättning på det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020 och den pilotorder som kommunicerades i juli 2022. Kontraktet avser kontinuerlig produktion av optiska komponenter som produceras med hjälp av Obducats patenterade NIL-teknik. Ordervärdet uppgår till cirka 28,6 MSEK. Leveranserna kommer att starta inom kort och den åtagna volymen är planerad att levereras under en maximal tid på 3 år, men med nuvarande utsikter förväntar sig kunden att avropa volymen under en kortare tidsram.
En existerande europeisk kund har lagt en order avseende ett fullt automatiserat Microcluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 4,9 MSEK. Microcluster systemet kommer att användas vid processning av kiselkarbidsubstrat och planeras att levereras under det fjärde kvartalet 2023.
Därutöver har orderingången avsett orders avseende mindre maskinsystem, produktionsservice, uppgraderingar av maskiner samt service och support.

Intäkter och resultat
Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 25,6 MSEK (22,6). Under första kvartalet har det varit en fortsatt fördröjning när det gäller leverans av komponenter till produktionen men tecken på en förbättrad situation avseende leveranstider på en del av komponenterna kan noteras. Koncernen kan konstatera att bruttomarginalen för första kvartalet var något lägre vilket är en konsekvens av att vinstavräkning av leveranser som gjorts under första kvartalet, men som i huvudsak färdigställdes under 2022, visar en lägre produktionseffektivitet då försenade komponentleveranserna förlängde produktionstiden vilket förorsakat högre produktionskostnader. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 10,4 MSEK (12,5) vilket motsvarade 41% (55%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -1,2 MSEK (2,7), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -2,1 MSEK
(-2,3). Periodens resultat före skatt var -1,3 MSEK (3,0). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,02).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift
Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,1 MSEK att jämföra med 2,2 MSEK vid årets början.
Kundfordringarna uppgick per den 31 mars 2023 till 2,9 MSEK (2,9)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 6,1 MSEK (10,8). Förändring av rörelsekapital var under första kvartalet 5,5 MSEK (6,2). Det totala kassaflödet för det första kvartalet uppgick till  -1,1 MSEK (9,3).
Den 9 mars 2023 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO15B som emitterades 2022 i samband med förlängningen av det lån som upptogs 2021. Totalt utnyttjades 7 870 691 teckningsoptioner för teckning av lika många B aktier. Teckningskursen uppgick till 0,79 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillfördes cirka 6,2 MSEK.
Under första kvartalet har Obducat återbetalat 6 MSEK på det lån som upptogs 2021, återstående del lånet inklusive upplupen ränta om ca 2,5 MSEK har förlängts till slutet av 2023.
Mot bakgrund av den likviditetsförstärkning, upptagandet av det konvertibla lån om 20 MSEK, som kommunicerats tidigare idag, tar Bolaget därmed ställning för fortsatt drift för de kommande 12 månaderna.

Investeringar
Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.
Koncernens investeringar uppgick till 4,3 MSEK (1,2) under första kvartalet vilket visar på en ökad omfattning av utvecklingsaktiviteterna. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 4,3 MSEK (1,0) och materiella anläggningstillgångar med
0,0 MSEK (0,2).
Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.
Värdet av koncernens pågående investeringar i balanserade utvecklingsarbeten baseras på att koncernen har finansiella förutsättningar att slutföra de pågående utvecklingsprojekten.

Forskning och utveckling
Under första kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på utveckling av nya applikationer i våra resist- och våtprocess system såväl som processutveckling relaterat till olika projekt inom vår produktionsservice.
Första kvartalets resultat har belastats med -3,2 MSEK
(-2,3) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till -4,3 MSEK (-1,0).
Bolaget är involverat i externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;
·  NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering. Projektet har avslutats under första kvartalet.
 
·  Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en ”verktygslåda” för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
En existerande europeisk kund har lagt en order avseende två semi-automatiska QS system. Ordervärdet uppgår till cirka 2,3 miljoner SEK. QS systemen är konfigurerade för att användas vid tillverkning av optiska komponenter.

Styrelsen har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Bakgrund och motiv till beslutet är att Bolagets kraftigt ökade orderingång under första kvartalet kommer att medföra en ökad kapitalbindning. Likviditetsförstärkningen från konvertibelmissionen kommer att förse Obducat med det rörelsekapital som behövs för att Bolaget på ett effektivt sätt ska kunna expandera och möte den ökade efterfrågan.
Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en månatlig ränta om 1,25%.
Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 oktober 2024, om inte konvertiblerna konverterats dessförinnan.
Konverteringskursen uppgår till två (2) kronor.
Det konvertibla lånet är förenat med en uppläggningsavgift om fem (5) procent av det nominella beloppet.
För det fall det konvertibla lånet konverteras i sin helhet kommer antalet aktier i bolaget öka med 10.000.000 och aktiekapitalet med cirka 6.803.420,51 kronor.

Personal
Vid periodens utgång hade koncernen totalt 40 (39) anställda varav 7 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska dotterbolaget 22 personer. Inga anställda finns i Obducat North America Inc, Obducat Portugal eller Obducat Asia Limited.

Moderbolaget
Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 2,4 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till -1,1 MSEK (-0,1).

Transaktioner med närstående
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,4 MSEK (2,4) under första kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.
Under rapportperioden har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 0,0 MSEK (0,0). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 34,6 MSEK (36,1) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 12,3 MSEK (10,9).
Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.
Styrelseledamoten Magnus Breidne har under rapportperioden erhållit ett extra arvode om ca 76 KSEK för arbete utöver normalt styrelsearbete.

Aktien
Per den 31 mars 2023 finns totalt 160 155 062 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 154 037 733 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 196 066 565 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main Regulated Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 mars 2023 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.
Det nuvarande makroekonomiska läget, den stigande inflationen liksom den geopolitiska oron skapar osäkerhet men i vilken omfattning detta kan få påverkan på koncernen är för närvarande svårt att förutse.
För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2022.
För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 3 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Kommande rapporttillfällen
2 juni 2023
Årsstämma 2023
21 juli 2023
Delårsrapport 2, 2023 (jan-jun)
3 november 2023
Delårsrapport 3, 2023 (jan-sep)
16 februari 2024
Bokslutskommuniké, 2023 (jan-dec)

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Kontakt och ytterligare information
Finansiella rapporter och pressmeddelande kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com  alternativt via telefon 046-10 16 00.