Första kvartalet
1 januari – 31 mars 2024
• Intäkterna uppgick till 9,9 MSEK (25,6)
• Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-1,2)
• Resultat före skatt uppgick till -5,0 MSEK (-1,3)
• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,01)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,7 MSEK (-6,7)
• Orderingången uppgick till 7,4 MSEK (59,7)
• Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 119,6 MSEK (128,0)

Kommentar från VD
Som tidigare kommunicerats så förväntade vi oss en dämpad inledning på 2024 ur ett orderingångsperspektiv. Orderingången uppgick till 7,4 MSEK (59,7) under första kvartalet. Den dämpade inledningen beror delvis på att våra kunders resurser allokerats till att få in tidigare beslutade investeringar i produktivitet, vilka har försenats till följd av den globala komponent-bristen. Konsekvensen blir att nya investeringsbeslut får flyttas fram av prioriteringsskäl.
Efter rapport-periodens utgång har order avseende ett QS200 Lift-off system, QS 200 resistprocess system, Eitre 6 system samt en större tilläggsorder till våtprocess system, som redan är i produktion, erhållits till ett sammanlagt värde om cirka 8,9 MSEK.
Orderstocken är fortsatt på en hög nivå och uppgår till 119,6 MSEK (128) vid rapportperiodens utgång.
Stark orderstock skapar förutsättningar för ökad omsättning
Omsättningen för första kvartalet uppgick till 9,9 MSEK (25,6) vilket är lägre än förväntat. Förseningar framför allt på tillverkade mekaniska delar utgör huvudanledningen till varför en del leveranser har förskjutits in i andra kvartalet.
Med nuvarande produktionsplanering ser vi att andra och tredje kvartalet kommer att innehålla intäktsföring av ett flertal större maskiner Bruttomarginalen utvecklades i en positiv riktning under första kvartalet och uppgick till 76% (41%).
Förbättrad leveranssituation
Även om det fortfarande är problematiskt med leveranssituationen av vissa typer av komponenter så ser vi en generell förbättring och vi förväntar den trenden fortsätter under 2024.
I takt med att ett antal större leveranser genomförs kommer vår likviditetssituation stärkas. Vi planerar då att öka vår lagerhållning av strategiska långledtidskomponenter för att kunna erbjuda kunderna konkurrenskraftiga leveranstider.
Fortsatt fokus på ökat tempo i marknadsföringen
Vi har som mål att intensifiera vår marknadsföring och bli mer synliga på marknaden. Vi kommer att utöka vårt deltagande i mässor, event och konferenser under 2024 då dessa spelar en viktig roll i arbetet med att öka vår synlighet och marknadsnärvaro. Genom vårt deltagande vid dessa industrisammankomster kan vi på ett effektivt sätt också träffa våra existerande kunder samt även nå nya potentiella kunder och presentera våra produkter och servicelösningar.
I januari ställde vi ut på USA:s största mässa inom optik och fotonik, Photonics West. Mässan är växande, välbesökt och det var en generellt sett en väldigt positiv syn på marknadsutvecklingen inom optik och fotonik.
Utblick
Vårt fokus på innovativ produkt- och teknikutveckling är efterfrågat från både våra existerande såväl som potentiella kunder. Vi kommer fortsatt inrikta oss på kundanpassade litografilösningar och vi avser att accelerera utvecklingstakten ytterligare under 2024. Vi kommer inom ramen för det utvecklingsarbetet att ägna mer uppmärksamhet åt innovationen av mer hållbara processlösningar för nanolitografi. Detta fokus, tillsammans med ökade marknadsaktiviteter ska utgöra basen i att skapa förutsättningar för Obducat att stärka sin konkurrenskraft för fortsatt tillväxt.
Det är vår förväntan att vi under 2024 ska åstadkomma en fortsatt tillväxt för Obducat innebärande ökad omsättning och ytterligare förbättrat resultat jämfört med 2023.
Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad
Orderingången för det första kvartalet 2024 uppgick till 7,4 MSEK (59,7). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 119,6 MSEK (128).
I orderingången för kvartalet, som är lägre än förväntat, ingår order avseende ett Eitre 8 system och ett våtprocess system från ett Fraunhofer institut samt ett flertal initiala testorders avseende produktionsservice. Därutöver har orderingången avsett orders avseende uppgraderingar av maskiner samt service och support.

Intäkter och resultat
Omsättningen är lägre än förväntat under första kvartalet och beror främst på i en fortsatt fördröjning när det gäller leverans av vissa komponenter till produktionen. Generellt ser vi en allmänt förbättrad situation avseende leveranstider på komponenter. Under kvartalet har ett flertal större maskiner varit under produktion. De kommer levereras ut under andra och tredje kvartalet och kan då intäktsföras.
 Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 9,9 MSEK (25,6). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 7,5 MSEK (10,4) vilket motsvarade 76% (41%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -5,5 MSEK (-1,2), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -2,3 MSEK (-2,1). Periodens resultat före skatt var -5,0 MSEK (-1,3). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,01).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift
Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 1,4 MSEK att jämföra med 1,3 MSEK vid årets början. Kundfordringarna uppgick per den 31 mars 2024 till 9,0 MSEK (2,9).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 5,3 MSEK (6,1). Förändring av rörelsekapital var under första kvartalet 9,7 MSEK (5,5). Det totala kassaflödet för det första kvartalet uppgick till 0,1 MSEK (-1,1).
I januari 2024 har Obducat Technologies AB återbetalat lån om 4 MSEK till ALMI. Därmed har också moderbolagsborgen återlämnats.
Koncernen gör kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på vid var tid inneliggande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång, förväntad bruttomarginal, pågående externt finansierade FoU projekt, planerade investeringar såväl som operativa kostnader. Givet att likviditetsutvecklingen följer den simulering bolaget kan göra vid avgivandet av denna delårsrapport så är det bolagets bedömning att återbetalningen av det konvertibla lån som förfaller den 31 oktober 2024 kan hanteras inom ramen för det operativa kassaflöde som bolaget förväntas generera. För vidare information kring de osäkerhetsfaktorer som finns kopplat till finansiering som beskrivs i stycket hänvisas till årsredovisningen för 2023, sidorna 47-48 där dessa beskrivs i detalj.

Investeringar
Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.
Koncernens investeringar uppgick till 0,4 MSEK (4,3) under första kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,3 MSEK (4,3) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,0).
Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.
Värdet av koncernens pågående investeringar i balanserade utvecklingsarbeten baseras på att koncernen har finansiella förutsättningar att slutföra de pågående utvecklingsprojekten.

Forskning och utveckling
Under första kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på utveckling av nya applikationer i våra resist- och våtprocess system såväl som processutveckling relaterat till olika projekt inom vår produktionsservice.
Första kvartalets resultat har belastats med 4,5 MSEK
(3,2) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,3 MSEK (4,3).
Bolaget är involverat i externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;
·         Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en ”verktygslåda” för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.
 
Väsentliga händelser efter rapportperioden
Efter rapportperiodens utgång har order avseende ett QS200 Lift-off system, QS 200 resistprocess system,Eitre 6 system och en större tilläggsorder till våtprocess system, som redan är i produktion, erhållits till ett sammanlagt värde om cirka 8,9 MSEK.

Personal
Vid periodens utgång hade koncernen totalt 42 (40) anställda varav 7 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 19 personer och i det tyska dotterbolaget 23 personer. Inga anställda finns i Obducat North America Inc, Obducat Portugal eller Obducat Asia Limited.

Moderbolaget
Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 2,4 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till 1,9 MSEK (-1,1).

Transaktioner med närstående
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,4 MSEK (2,4) under fjärde kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.
Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 18,6 MSEK (34,6) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 45,1 MSEK (12,3).

Aktien
Per den 31 mars 2023 finns totalt 160 155 062 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 154 037 733 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 196 066 565 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main Regulated Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framför allt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 mars 2024 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.
Det nuvarande makroekonomiska läget, den stigande inflationen liksom den geopolitiska oron skapar osäkerhet men i vilken omfattning detta kan få påverkan på koncernen är för närvarande svårt att förutse.
För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2023.
För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sidan 3 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.