Fjärde kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 10,7 (12,8) MSEK
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,9 (-24,0) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,70 (-2,77) SEK
* Bruttomarginalen uppgick till 60% (49%)
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -0,2 (-2,3) MSEK
* Orderingången under Q4 uppgick till 11,7 (19,6) MSEK

 

Januari – December

* Omsättningen för perioden uppgick till 33,5 (42,3) MSEK
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -43,8 (-70,9) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -3,68 (-8,86) SEK
* Bruttomarginalen uppgick till 64% (51%)
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -14,6 (-44,2) MSEK
* Orderingång uppgick till 49,4 (49,4) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 17,0 (21,8) MSEK
* Bolaget hade vid utgången av året en ansträngd likviditetssituation
* Ett kraftfullt åtgärdsprogram har genomförts under året

 

(För komplett bokslutskommuniké se bifogad fil)

(Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i kSEK)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Obducat AB ansökte i slutet av januari om fortsatt företagsrekonstruktion. Anledningen till ansökan om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen är att processen inte kunde slutföras innan den 3 februari 2012. Tingsrätten beslutade den 2 februari 2012 att rekonstruktionen förlängs till den 3 maj 2012.

 

Försäljning/Marknad – Fjärde kvartalet

Orderingången uppgick under fjärde kvartalet till 11,7 (19,6) MSEK varav NIL (Nanoimprint Litografi) relaterade produkter svarade för 9,4 MSEK. Orderstocken uppgår till 17,0 (21,8) MSEK vid rapportperiodens utgång.

I orderingången ingår beställningar avseende NIL-system från prestigefulla kunder såsom ett ledande institut baserat i Finland. Två Eitre-system har beställts av Peking University och ett av Xiamen University i Kina. Order avseende Eitre-system har även erhållits från Oxford University och Siegen University.

Inom LED industrin finns det fortsatt en tröghet vad gäller investeringar i litografikapacitet. Detta beror dels på behovet av en mer omfattande utvecklingsinsats i slutskedet av produktutvecklingen hos kunderna framförallt med tyngdpunkt på epitaxi-processen men även p.g.a. att volymerna totalt sett minskat i LED-industrin under 2011 jämfört med 2010. LED-tillverkarna ser vissa tecken på en återhämtning men bedömer att investeringsbesluten kommer först under andra halvåret 2012. Drivkrafterna för NIL inom LED är förknippade med möjliga kostnadsbesparingar i samband med att man byter till större substratstorlekar samt flexibiliteten i att man med samma litografisystem både kan göra dagens mikro PSS (Patterned Sapphire Substrate) såväl som morgondagens nano PSS substrat.

Obducat är fortsatt involverat i ett flertal kundprojekt relaterade till LED-marknaden där utvärdering av både mikro- såväl som nano PSS står i fokus.

 

Januari – december

För perioden januari-december uppgick den samlade orderingången till 49,4 (49,4) MSEK varav NIL relaterade produkter svarade för 30,4 MSEK.

I första halvårets orderingång ingår systembeställningar från välrenommerade kunder såsom det ledande institutet AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) och Kyoto University i Japan. Även ett flertal beställningar från ledande kinesiska universitet har erhållits däribland Suzhou University, Dalian University och Harbin University.

Som en följd av jordbävningen i mars i Japan kommer en del av de pågående kundprojekten att försenas medan andra förväntas fortsätta enligt tidigare tidsplaner.

Under första kvartalet har framsteg gjorts i utvärderingarna med LED-tillverkare. Fullskaliga tester med goda resultat har gjorts på 4” substrat för den nuvarande produktgenerationen av LED s.k. mikro PSS. Detta medför att utvärderingen nu kan ta ytterligare steg framåt med särskilt fokus på de möjliga kostnadsbesparingar som kan realiseras i samband med byte till större substratstorlekar. Vidare så fortgår arbetet med att optimera processer för nano PSS för att ytterligare stärka konkurrenskraften i NIL-tekniken med dess flexibilitet i att med samma litografisystem både kunna göra dagens mikro PSS som morgondagens nano PSS substrat. Bolaget inledde under andra kvartalet utvärderingsaktiviteter med kund avseende både mikro PSS såväl som nano PSS på 6” sapphire substrat – något som förväntas tas i bruk vid massproduktion tidigast under 2012.

Bolaget tecknade i juni ett samarbetsavtal med Kimberly-Clark Corporation. Målet med samarbetet är att skapa en pilotlinje baserad på NIL för produktion av Kimberley-Clarks unika produkter. Applikationen kommer för närvarande inte att tillkännages. Målet är en uppstart av volymproduktion förutsatt att utvecklingsaktiviteterna når uppställda mål.

Den villkorade ordern om 8 Mkr avseende ett produktionssystem, som erhölls i september 2010, från en LED-tillverkare, har i utvärderingen hos slutkunden inte gett önskat resultat vid den fortsatta processbearbetningen – vilket medför att villkoret inte uppfylls och att NIL systemet ej kommer att levereras. Då ordervärdet ej har ingått i tidigare kommunicerad orderstock kommer densamma ej att påverkas.

Under fjärde kvartalet har orderingången varit fortsatt god avseende NIL-produkter. I orderingången ingår order från ett flertal ansedda kunder såsom Nanyang University i Singapore och Institute of Semiconductor Chinese Academy of Science.

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 – 88 72 45