KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT KASSAFLÖDE OCH RESULTAT JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Andra kvartalet

  • Periodens omsättning uppgick till 7,1 (9,8) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,5 (-19,0) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till –1,21 (–2,34) SEK
  • Bruttomarginalen uppgick till 63% (49%)
  • Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -2,1 (-14,9) MSEK
  • Orderingången under andra kvartalet uppgick till 8,8 (4,8) MSEK

 

Januari – Juni

  • Omsättningen första halvåret uppgick till 15,2 (22,6) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,2 (-31,6) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,72 (–4,37) SEK
  • Bruttomarginalen uppgick till 68% (51%)
  • Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -15,2 (-30,7) MSEK
  • Första halvårets orderingång uppgick till 25,1 (17,4) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 30,4  (10,4) MSEK

 

(Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i kSEK)

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Obducats nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt innehavare av konvertibler 2011/2014 och teckningsoptioner 2009/2012 är avslutad. Teckningsnivån uppgick endast till 8,1 MSEK vilket innebär att bolaget meddelat European Nano Invest AB att den ställda emissionsgarantin tas i anspråk till ett belopp om 12,7 MSEK. Bolaget kommer genom emissionen samt genom ianspråktagande av emissionsgarantin att tillföras 20,8 MSEK kontant före emissionskostnader.

Vidare har 5,1 MSEK av konvertibellån 2011/2014 kvittats mot aktier vilket innebär att kvarvarande skuld i konvertibellånet är 7,3 MSEK.

Mot bakgrund av emissionsutfallet kommer bolaget inte att kunna återbetala den kvarstående delen av konvertibelskulden 2008/2011 som tidigare ställts i utsikt. Bolaget avser att söka ingå överenskommelse med konvertibelinnehavare 2008/2011 om att återbetalning av skulden först kommer att ske i januari 2014. Under tiden fram tills dess att konvertibellån 2008/2011 återbetalas löper lånet vidare med  en årlig ränta om 8% .

Bolaget avser att slutföra företagsrekonstruktionen av dotterbolaget Obducat Technologies AB, vilket beräknas ske under augusti 2011 . Den frivilliga företagsrekonstruktionen i Obducat Camscan Ltd. beräknas avslutas under hösten 2011.

Moderbolaget Obducat AB (publ) avser vidare att förhandla fram en betalningsplan med övriga fordringsägare till Obducat AB för att därigenom undvika att genomföra en företagsrekonstruktion i moderbolaget Obducat AB.

Bolaget kommer under de kommande veckorna att undersöka möjligheterna att placera icke tecknade aktier i emissionen.

Bolaget anser att emissionslikviden i kombination med innestående orderstock om drygt 30 MSEK ger bolaget förutsättningar för en fortsatt drift, förutsatt att ovan nämnda åtgärder avseende företagsrekonstruktion och betalningsplan kan genomföras enligt plan.

 

Försäljning/Marknad – andra kvartalet

Andra kvartalets orderingång uppgick till 8,8 (4,8) MSEK vilket ger en total orderstock vid rapportperiodens utgång  om 30,4 (10,4) MSEK. Orderingången är något lägre än förväntat vilket kan förklaras av en viss avvaktan från ett antal kunder att lägga beställningar hos bolaget tills dess att nyemissionen blev genomförd.  

I orderingången ingår beställningar från välrenommerade kunder såsom Dalian University och Harbin University – båda ledande kinesiska universitet.

Bolaget har i juni tecknat ett samarbetsavtal med Kimberly-Clark Corporation. Målet med samarbetet är att skapa en pilotlinje baserad på NIL (Nanoimprint Litografi) för produktion av Kimberley-Clarks unika produkter. Applikationen kommer för närvarande inte att tillkännages . Målsättningen är en upprampning till volymproduktion förutsatt att utvecklingsaktiviteterna når uppställda mål.

Den villkorade ordern om 8 Mkr, som erhölls i september 2010, avseende ett produktionssystem från en LED-tillverkare, har i utvärderingen hos slutkunden inte gett önskat resultat vid den fortsatta processbearbetningen – vilket medför att villkoret inte uppfylls varför  NIL systemet ej kommer att levereras. Då ordervärdet ej har ingått i tidigare kommunicerad orderstock kommer densamma ej att påverkas. 

Under andra kvartalet har bolaget inlett utvärdering med kund av både mikro PSS såväl som nano PSS på 6” sapphire substrat – något som förväntas tas i bruk vid massproduktion under 2012.  

 

Januari – Juni

Den samlade orderingången för första halvåret uppgick till 25,1 (17,4) MSEK.

I första halvårets orderingång ingår systembeställningar från välrenommerade kunder såsom det ledande institutet AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) och Kyoto University i Japan. Även ett flertal beställningar från ledande kinesiska universitet har erhållits däribland Suzhou University.

Som en följd av jordbävningen i mars i Japan  kommer en del av de pågående kundprojekten att försenas medan andra förväntas fortsätta enligt tidigare tidsplaner.  

Under första kvartalet har framsteg gjorts i utvärderingarna med LED-tillverkare. Fullskaliga tester med goda resultat har gjorts på 4” substrat för den nuvarande produktgenerationen av LED s k mikro PSS (Patterned Sapphire Substrate). Detta medför att utvärderingen nu kan ta ytterligare steg framåt med särskild fokus på de möjliga kostnadsbesparingar som kan realiseras i samband med att man byter till större substratstorlekar. Vidare så fortgår arbetet med att optimera processer för nano PSS för att ytterligare stärka konkurrenskraften i NIL-tekniken med dess flexibilitet i att man med samma litografisystem både kan göra dagens mikro PSS som morgondagens nano PSS substrat. 

Obducat är fortsatt involverat i ett flertal kundprojekt relaterade till LED-marknaden där utvärdering av både mikro- såväl som nano PSS står i fokus.

 

(För fullständig rapport, inkl.tabeller, se bifogad fil)