Fortsatt god orderingång

 

Första kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 8,1 (12,8) MSEK
* Periodens resultat före skatt uppgick till –12,7 (–12,6) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till –1,47 (–1,89) SEK. Resultatet har påverkats negativt av omstruktureringskostnader uppgående till 2,1 MSEK.
* Bruttomarginalen uppgick till 72% (53%)
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till –13,1 (–15,8) MSEK
* Orderingången uppgick till 16,3 (12,5) MSEK vilket ger en total orderstock vid periodens utgång på 28,4 (16,9) MSEK

 

(Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i kSEK)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Bolaget har kallat till extra bolagstämma den 26 maj 2011 för att fatta beslut om en nyemission av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner. Syftet med emissionen är att stärka bolagets ansträngda likviditet och därmed möjligheterna att nå full kommersialisering av Obducats produktportfölj.

Obducat AB (publ) har träffat avtal med European Nano Invest AB avseende en emissionsgaranti motsvarande lägst 20 MSEK för den nu föreslagna nyemissionen. Emissionslikviden kommer att användas för att återbetala konvertibellån 2008/2011 samt är avsedd att möjliggöra för Obducat att driva den kommersiella och tekniska utvecklingen vidare med särskilt fokus på applikationsområdet LED. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för bolagets aktieägare, konvertibelinnehavare 2011/2014 och innehavare av bolagets teckningsoptioner 2009/2012. Därutöver erbjuds innehavarna av bolagets konvertibler 2011/2014 att, med betalning genom kvittning, teckna nya aktier. Dessutom föreslås en emission av B-units till European Nano Invest AB som ersättning för emissionsgarantin.Styrelsen ska fastställa teckningskurs senast den 26 maj 2011. De slutliga villkoren kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Bolaget har i början av maj ansökt om fortsatt företagsrekonstruktion för dotterbolaget Obducat Technologies AB. Anledningen till ansökan om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen är att Obducat Technologies AB behöver ett kapitaltillskott från moderbolaget för att avsluta rekonstruktionen. Moderbolagets räknar med att sådant kapitaltillskott kan anordnas när nyemissionen är genomförd. Om bolagstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag innebär det att Obducat AB kan tillföras nytt kapital i slutet av juni 2011.

 

Försäljning/Marknad – första kvartalet

Orderingången för första kvartalet var 16,3 (12,5) MSEK vilket ger en total orderstock vid rapportperiodens utgång på 28,4 (16,9) MSEK.  Den totala orderingången för 2011 fram tills avlämnandet av denna rapport uppgick till 22,1 MSEK

I angiven orderingång respektive orderstock ingår inte den villkorade ordern värd 8 MSEK avseende ett produktionssystem från en LED-tillverkare som bolaget erhöll i september 2010. Kundens ursprungliga ambition var att slutföra utvärderingen tillsammans med sin kund vid utgången av första kvartalet 2011. Utvärderingen har försenats något och kunden avser slutföra utvärderingen inom andra kvartalet.

I orderingången ingår beställningar från prestigefulla kunder såsom det ledande institutet AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) samt Kyoto University i Japan. Även ett flertal beställningar från ledande kinesiska universitet har erhållits däribland Suzhou University.

Till följd av jordbävningen i japan i mars månad kommer en del av de pågående kundprojketen där att försenas medan några förväntas försätta enligt tidigare tidplaner.  

Under första kvartalet har framsteg gjorts i utvärderingarna med LED-tillverkarna. Fullskaliga tester med goda resultat har gjorts på 4” substrat för den nuvarande produktgenerationen av LED s k mikro PSS(Patterned Sapphire Substrate). Detta medför att utvärderingen nu kan ta ytterligare steg framåt med särskilt fokus på de möjliga kostnadsbesparingar som kan realiseras i samband med att man byter till större substratstorlekar. Vidare så fortgår arbetet med att optimera processer för nano PSS för att ytterligare stärka konkurrenskraften i NIL-tekniken med dess flexibilitet i att man med samma litografisystem både kan göra dagens mikro PSS såväl som morgondagens nano PSS substrat. 

Obducat är fortsatt involverat i ett flertal kundprojekt relaterade till LED-marknaden där utvärdering av både mikro- såväl som nano PSS står i fokus.

 

Intäkter och resultat – första kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 8.128 (12.848). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 5.840 (6.837) vilket motsvarade 72 % (53 %)  bruttomarginal.  Den lägre omsättningen är en direkt följd av att bolaget har begränsat rörelsekapital. Detta gör att parallellproduktion av NIL- och SEM system inte kan göras i normal omfattning vilket därmed påverkar produktionstakten och därmed omsättningen.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11.935 (–10.911), vilket belastats med avskrivningar enligt plan uppgående till –3.148 (–2.748). Periodens resultat efter skatt var –12.741 (–12.571), vilket är i nivå med samma period föregående år. I årets resultat ingår omstruktureringskostnader med totalt 2,1 MSEK relaterat till rekonstruktionen av dotterbolaget Obducat Technologies AB.

 

Finansiering och likviditet – första kvartalet

Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 25.459 att jämföra med 38.629 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 mars till 28 %, jämfört med 41 % vid årets början. Räntebärande skulder består huvudsakligen av två konvertibla förlagslån, fastighetskrediter och leasingrelaterade skulder.

Befintlig likviditet uppgick vid rapportperiodens utgång till 3.687 att jämföra med 5.043 vid årets början. Likviditetsmässigt har första kvartalet påverkats dels av den genomförda konvertibelemissionen som tillförde bolaget 11,7 MSEK kontant före emissionskostnader och dels påverkats av periodens resultat och investeringar i utvecklingsprojekt främst relaterat till vidareutveckling av HVM plattformen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till –11.458 (–8.294). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var –13.127 (–15.800).

Bolaget har behov av ytterligare kapitaltillskott varför bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 26 maj 2011 för att besluta om en nyemission. Likviden från nyemissionen skall användas till återbetalning av befintligt konvertibellån 2008/2011 samt bolagets fortsatta drift och affärsutveckling. Bolaget har i början av april tecknat avtal med European Nano Invest AB (ENI) om en emissionsgaranti på lägst 20 MSEK för den planerade nyemissionen. Vid avlämnandet av delårsrapporten för första kvartalet 2011 har bolaget inte en säkerställd finansiering för perioden från avlämnandet av delårsrapporten fram tills dess att den planerade emissionen är genomförd. Bolaget arbetar aktivt med och bedömer att utsikterna är goda att finna en finansieringslösning för att säkerställa driften fram tills emissionslikviden är tillgänglig.

 

(För fullständig delårsrapport, se bifogad fil)