Kostnadsbesparingar förbättrar Obducats resultat

Tredje kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 7,5 (6,9) MSEK
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,7 (-15,3) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,86 (-1,89) SEK
* Bruttomarginalen uppgick till 61% (55%)
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 0,8 (-11,1) MSEK
* Orderingången under Q3 uppgick till 12,6 (12,3) MSEK

 

Januari – September

* Omsättningen för perioden uppgick till 22,8 (29,5) MSEK
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -30,9 (-46,9) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -3,58 (-6,23) SEK
* Bruttomarginalen uppgick till 66% (52%)
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -14,4 (-41,9) MSEK
* Orderingången uppgick till 36,5 (29,7) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 35,9 (14,7) MSEK

 

(Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i kSEK)

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Obducat AB (publ)

Obducat meddelade i pressmeddelande den 1 november 2011 att moderbolaget Obducat AB (publ) ansöker om företagsrekonstruktion, vilken beviljades av Malmö Tingsrätt den 3 november 2011. Bakgrunden är, som Obducat meddelade den 15 juli 2011, att emissionsutfallet i den nyemission som beslutades av extra bolagsstämma den 26 maj 2011 ej var tillräckligt för att kunna återbetala den utestående delen av Obducats skuld enligt konvertibellånet 2008/2011. Obducat meddelade vidare att bolaget avsåg söka ingå överenskommelse med konvertibelinnehavare 2008/2011 om att återbetalning av skulden skulle ske först i januari 2014 samt att bolaget avsåg att förhandla fram en betalningsplan med övriga fordringsägare till moderbolaget Obducat AB (publ), för att därigenom undvika att behöva genomföra en företagsrekonstruktion i moderbolaget.

En sådan betalningsplan har sedermera också förhandlats fram med övriga fordringsägare, men Obducat har inte kunnat nå någon överenskommelse med ett par av de större konvertibelinnehavarna 2008/2011. Dessa konvertibelinnehavare har beklagligtvis valt att istället vidta rättsliga åtgärder för att få återbetalning av sina respektive fordringar, vilket gjorde det nödvändigt för styrelsen att inleda företagsrekonstruktion i moderbolaget Obducat AB (publ) för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Företagsrekonstruktionen kommer att omfatta samtliga bolagets skulder, därmed även det ännu icke förfallna konvertibellånet 2011/2014. Till följd av att konvertibellånen 2008/2011 och 2011/2014 är efterställda bolagets övriga icke efterställda skulder kommer innehavare av konvertibler 2008/2011 och 2011/2014 ej att omfattas av ett eventuellt offentligt ackord, och är därmed berättigade till återbetalning först i det fall då samtliga övriga fordringsägare har fått full återbetalning – något som bolaget inte bedömer som finansiellt möjligt.

Vidare, Obducat har i pressmeddelande den 31 oktober 2011 meddelat utestående antal aktier och röster i bolaget per den 31 oktober 2011, varvid ska noteras att den nyemission som beslutades av extra bolagsstämma den 26 maj 2011 ännu ej är registrerad i sin helhet. Anledningen till detta är att endast 346 kSEK av garantilikviden om 12,7 MSEK har inbetalats till bolaget samt att 1,5 MSEK av European Nano Invest ABs (ENI) teckningsåtagande ännu ej inbetalats. ENI arbetar fortsatt aktivt med att försöka säkerställa fullgörandet av sitt teckningsåtagande. Vidare så gör Obducat bedömningen att oron på de finansiella marknaderna har en väsentlig negativ inverkan på utsikterna för huruvida garantikonsortiet, som garanterar hela garantibeloppet som ENI garanterat till Obducat, i sin tur kommer att kunna fullgöra sitt åtagande gentemot ENI. Bolaget kommer att göra ytterligare delregistreringar efterhand som emissionslikvider inbetalas. Ersättning för emissionsgarantin kommer därmed endast att utges i den utsträckning till vilket garantiåtagandet fullgörs.

 

Obducat Camscan Ltd.

Genomförandet av den frivilliga företagsrekonstruktionen i Obducat Camscan Ltd. har ej godkänts av HSBC som är långivare till fastighetskrediten i Obducat Camscan. En formell s.k. ”administration” har inletts i bolaget. Den utsedda administratorn har vidtagit förberedande åtgärder för att avveckla bolaget i det fall en försäljning av rörelsen inte är möjlig. Det är vid rapportens avlämnande ännu oklart om en lösning för fortsatt drift kan arrangeras, Obducat för diskussioner med en potentiell partner.

 

Obducat Technologies AB

Tingsrätten fastställde den 13 oktober 2011 att företagsrekonstruktionen av dotterbolaget Obducat Technologies AB avslutas. Det överenskomna underhandsackordet förfaller till betalning den 15 december 2011. Det totala beloppet som skall betalas med anledning av att rekonstruktionen avslutats är ca 5,5 MSEK vilket även inkluderar underhandsackordet. Obducat Technologies AB kommer ej att beröras av rekonstruktionen i moderbolaget utan kommer att drivas vidare planenligt. Obducat Technologies förmåga att betala de fastställda ackordsbetalningarna den 15 december 2011 kommer, i enlighet med vad som tidigare meddelats, inte heller att påverkas av rekonstruktionen i moderbolaget.

 

Försäljning/Marknad – tredje kvartalet

Tredje kvartalets orderingång uppgick till 12,6 (12,3) MSEK vilket ger en total orderstock vid rapportperiodens utgång på 35,9 (14,7) MSEK.

Under tredje kvartalet har orderingången varit fortsatt god avseende NIL-produkter. I orderingången ingår orders från ett flertal väl ansedda kunder såsom Nanyang University i Singapore och Institute of Semiconductor Chinese Academy of Science.

Orderingången avseende SEM-produkterna har varit låg under det tredje kvartalet till följd av att den tidigare planerade produktionskapaciteten för 2012 var fullbelagd. Obducat Camscans orderstock uppgick vid rapportperiodens utgång till 19,5 MSEK.

 

Januari – September

För perioden januari-september uppgick den samlade orderingången till 36,5 (29,7) MSEK.

I första halvårets orderingång ingår systembeställningar från välrenommerade kunder såsom det ledande institutet AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) och Kyoto University i Japan. Även ett flertal beställningar från ledande kinesiska universitet har erhållits däribland Suzhou University, Dalian University och Harbin University.

Som en följd av jordbävningen i mars i Japan kommer en del av de pågående kundprojekten att försenas medan andra förväntas fortsätta enligt tidigare tidsplaner.

Under första kvartalet har framsteg gjorts i utvärderingarna med LED-tillverkare. Fullskaliga tester med goda resultat har gjorts på 4” substrat för den nuvarande produktgenerationen av LED s k mikro PSS (Patterned Sapphire Substrate). Detta medför att utvärderingen nu kan ta ytterligare steg framåt med särskild fokus på de möjliga kostnadsbesparingar som kan realiseras i samband med att man byter till större substratstorlekar. Vidare så fortgår arbetet med att optimera processer för nano PSS för att ytterligare stärka konkurrenskraften i NIL-tekniken med dess flexibilitet i att man med samma litografisystem både kan göra dagens mikro PSS som morgondagens nano PSS substrat. Bolaget inledde, under andra kvartalet, utvärderingsaktiviteter med kund avseende både mikro PSS såväl som nano PSS på 6” sapphire substrat – något som förväntas tas i bruk vid massproduktion tidigast under 2012.

Bolaget tecknade i juni ett samarbetsavtal med Kimberly-Clark Corporation. Målet med samarbetet är att skapa en pilotlinje baserad på NIL (Nanoimprint Litografi) för produktion av Kimberley-Clarks unika produkter. Applikationen kommer för närvarande inte att tillkännages. Målet är en uppstart av volymproduktion förutsatt att utvecklingsaktiviteterna når uppställda mål.

Den villkorade ordern om 8 Mkr, som erhölls i september 2010, avseende ett produktionssystem från en LED-tillverkare, har i utvärderingen hos slutkunden inte gett önskat resultat vid den fortsatta processbearbetningen – vilket medför att villkoret inte uppfylls varför NIL systemet ej kommer att levereras. Då ordervärdet ej har ingått i tidigare kommunicerad orderstock kommer densamma ej att påverkas.

 

Intäkter och resultat – tredje kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 7.530 (6.862) vilket är lägre än förväntat. Anledningen står att finna i ett starkt begränsat rörelsekapital vilket haft en negativ inverkan på produktionskapaciteten. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4.621 (3.789) vilket motsvarade 61 (55) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -6.801 (-14.571), och har belastats med avskrivningar uppgående till –3.307 (–3.012).

Periodens resultat efter skatt var -7.697 (-15.252). Avvikelsen i rörelseresultat jämfört med samma period föregående år beror främst på en lägre kostnadsnivå till följd av omfattande kostnadsnedskärningar initierade under första kvartalet. Effekterna av kostnadsnedskärningarna har fått full effekt under tredje kvartalet.

 

Januari – September

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 22.763 (29.485), med ett bruttoresultat på 14.938 (15.374), vilket motsvarar 66 (52) % bruttomarginal. Den lägre omsättningen är en direkt följd av att bolaget har haft otillräckligt rörelsekapital under perioden. Detta gör att parallellproduktion av NIL- och SEM system inte kan göras i normal omfattning vilket har påverkat produktionstakten och omsättningen.

Rörelseresultatet för perioden blev -28.236 (-42.608), i vilket ingår avskrivningar enligt plan med -9.672 (-8.703). Förbättringen i rörelseresultat jämfört med samma period föregående år är främst relaterad till den lägre kostnadsnivån under andra och tredje kvartalet till följd av de genomförda kostnadsnedskärningarna initierade under första kvartalet. I resultatet ingår omstruktureringskostnader med totalt cirka 2,1 MSEK relaterade till rekonstruktionen av dotterbolaget Obducat Technologies AB.

 

Finansiering och likviditet – tredje kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1.474 (–7.254). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var 806 (–11.143). Befintlig likviditet, inklusive spärrmedel, uppgick vid rapportperiodens utgång till 4.683 att jämföra med 5.043 vid årets början. Likviditetsmässigt har andra kvartalet främst belastats med det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten, investeringar i aktiverade utvecklingsutgifter samt en positiv förändring i rörelsekapitalet.

Obducats nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt innehavare av konvertibler 2011/2014 och teckningsoptioner 2009/2012 avslutades i juli 2011. Teckningsnivån uppgick till 8,1 MSEK vilket innebär att bolaget meddelat ENI att den ställda emissionsgarantin tas i anspråk till ett belopp om 12,7 MSEK. Vid rapportens avgivande har endast 346 kSEK av garantilikviden om 12,7 MSEK inbetalats till bolaget. Vidare är 1,5 MSEK av ENIs teckningsåtagande ännu utestående. ENI arbetar fortsatt aktivt med att försöka säkerställa fullgörandet av sitt teckningsåtagande. Vidare så gör Obducat bedömningen att oron på de finansiella marknaderna har en väsentlig negativ inverkan på utsikterna för huruvida garantikonsortiet, som garanterar hela garantibeloppet som ENI garanterat till Obducat, i sin tur kommer att kunna fullgöra sitt åtagande gentemot ENI. Ersättning för emissionsgarantin kommer endast att utges i den utsträckning till vilket garantiåtagandet fullgörs.

Vidare har 5,1 MSEK av konvertibellån 2011/2014 kvittats mot aktier, vilket innebär att kvarvarande nominella skuld i konvertibellånet är 7,3 MSEK.

Mot bakgrund av emissionsutfallet kommer bolaget inte att kunna återbetala den kvarstående delen om 11,2 MSEK av konvertibelskulden 2008/2011 såsom tidigare ställts i utsikt.

 

Januari – September

Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 16.971 att jämföra med 38.629 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 september till 19%, jämfört med 41% vid årets början. Under året har bolaget gjort en nedsättning av aktiekapitalet (utan indragning av aktier) i moderbolaget. Bakgrund till nedsättningen var en nedskrivning av fordran i moderbolaget på dotterbolaget Obducat Technologies AB till följd av att dotterbolaget försattes i rekonstruktion i februari 2011. Nedsättningen är på totalt 60.687 och efter genomförd nedsättning har bolagets aktie ett kvotvärde om 1 krona/aktie och det totala aktiekapitalet är 18.410 varav registrerat aktiekapital 8.670.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -10.131 (-25.944). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var -14.419 (-41.864). Kassaflödet för perioden har belastats med periodens resultat samt investeringar i utvecklingsutgifter.

Bolaget genomförde en konvertibelemission under första kvartalet vilken tillförde bolaget 11,7 MSEK kontant före emissionskostnader.

Till följd av det låga utfallet i konvertibelemission under första kvartalet hade bolaget behov av ytterligare kapitaltillskott och den extra bolagsstämma som avhölls den 26 maj 2011 beslutade om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna 2009/2012 och konvertibelinnehavarna 2011/2014 samt kvittningsrätt för konvertibelinnehavarna 2011/2014. Vidare tecknade bolaget i början av april avtal med ENI om en emissionsgaranti på lägst 20 MSEK för den planerade nyemissionen.

 

Investeringar – tredje kvartalet

Koncernens totala investeringar uppgick till 668 (3.889). Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

 

Januari – September

Investeringar har för perioden uppgått till 4.288 (15.870), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

 

Forskning och utveckling – tredje kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 4.740 (9.257) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar enligt plan). Investeringar i form av balanserade utgifter för utveckling samt patent uppgår till 668 (2.658).

 

Januari – September

Periodens resultat inkluderar totalt 21.755 (26.692) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade avskrivningar) Investeringar i form av balanserade utgifter för utveckling samt patent har gjorts med 3.901 (13.598).

De totala forsknings- och utvecklingsinsatserna har under perioden minskat jämfört med samma period föregående år, vilket bland annat är en effekt av de genomförda kostnadsbesparingarna. Fokus har istället legat på att erhålla orders.

 

Patent

Det är av stor betydelse för Obducats verksamhet att ha ett bra patentskydd. Patenten har till uppgift att skapa en exklusivitet vilken utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 254 pågående patentärenden vilka avser totalt 49 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 156. Patentportföljens omfattning har minskat något till följd av att ett antal uppfinningar som ej tillhör kärnteknologin har lagts ned.

 

Transaktioner med närstående

Obducat har ett avtal med ENI som är en av de större aktieägarna i Obducat AB, om andrahandsupplåtelse av kontorslokaler. Avtalsperioden sträcker sig från 2010-10-01 till 2012-09-30. Total årlig hyra för lokalerna är 630 kSEK vilket per kvadratmeter är samma pris som ENI betalar i sitt förstahandskontrakt med den externe hyresvärden, vilken hyra bolaget bedömer vara marknadsmässig.

Obducat har under året träffat avtal med ENI avseende en emissionsgaranti motsvarande lägst 20 MSEK. Emissionsgarantin är tecknad mot bakgrund av att bolaget avser att genomföra en företrädesemission. Genom avtalet har ENI utan ersättning förbundit sig att teckna 50 procent av sin företrädesrättsandel i nyemissionen. Vidare har ENI mot ersättning åtagit sig att anordna ett garantikonsortium som, för det fall nyemissionen inte skulle bli fulltecknad, förbundit sig att upp till garanterat belopp (minst 20 miljoner kronor) teckna units i nyemissionen som inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt. Under perioden mars-juli 2011 har 520 kSEK avseende kostnader för upprättande av garantikonsortiet utbetalats till ENI. Avtalet är gällande under förutsättning att styrelsesammansättningen i Obducat är oförändrad till dess att nyemissionen är genomförd. Den avtalade garantiersättningen består av en kontant del och en del som utgörs av B-units, det vill säga B-aktier och teckningsoptioner 2011/2011:B på samma sätt som i nyemissionen. Den kontanta kostnaden uppgår till 9,5 procent av det garanterade beloppet. Därutöver ska B-units motsvarande ett värde (baserat på teckningskursen för B-units i Nyemissionen) om 5,5 procent av det garanterade beloppet ges ut. Emissionsgarantin är villkorad av att B-units kommer att ges ut.

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående under perioden januari- september 2011.

 

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 38 (65) heltidsanställda varav 7 (11) kvinnor. Bolaget arbetar kontinuerligt och aktivt med att anpassa organisationen och kostnaden därför till rådande marknadsförutsättningar.

 

Externa faktorer

Bolaget bedömer att verksamheten alltjämt är relativt okänslig för kortsiktiga valutakursfluktuationer då bolaget valutakurssäkrar betalningsflödet i de fall det är möjligt och bedöms vara fördelaktigt för bolaget.

 

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2011-09-30 till 12 988 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 8.669.761 st. Härav utgör 244.522 st A-aktier (med vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Ägarbilden per 2011-09-30 ser ut som följer:

(För tabell se bifogad fil)

 

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2010. Förändringar i riskbilden är framförallt förknippat med att Obducat inte har finansiering säkerställd för den kommande 12 månadsperioden samt att moderbolaget Obducat AB (publ) den 1 november 2011 ansökte om företagsrekonstruktion. Den 3 november 2011 beviljades ansökan av tingsrätten i Malmö. Vid rapportens avgivande är det ännu ej säkerställt att företagsrekonstruktionen kommer att kunna genomföras.

Dotterbolaget Obducat Technologies AB kommer ej att beröras av rekonstruktionen i moderbolaget utan kommer att drivas vidare planenligt. Obducat Technologies förmåga att betala de fastställda ackordsbetalningarna den 15 december 2011 i enlighet med vad som tidigare meddelats kommer inte heller att påverkas av företagsrekonstruktionen i moderbolaget.

Bolaget arbetar aktivt vidare med att försöka placera icke tecknade aktier i emissionen. Vidare kommer teckningsoptionerna 2011/2011, emitterade i den senaste nyemissionen, att vid utnyttjande kunna tillföra bolaget ytterligare likviditet.

Till följd av jordbävningen i Japan tidigare i år har det uppstått vissa förseningar i några av koncernens pågående kund- och utvecklingsprojekt.

 

Utsikter

Det kostnadsreduktionsprogram som som inleddes under första kvartalet har fått full effekt under tredje kvartalet med kraftigt reducerad kostnadsnivå som följd. Detta i kombination med en fortsatt positiv utveckling av orderingången avseende bolagets NIL-produkter gör att det finns goda förutsättningar för ett väsentligt förbättrat rörelsereslutat och kassaflöde under fjärde kvartalet. Bolaget har fortsatt en ansträngd likviditetssituation som förväntas förbättras först under första halvåret 2012.

Obducat fortsätter att primärt fokusera på applikationsområdena LED (lysdioder) och public institutions (FoU relaterade NIL produkter). Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingar, vars syfte är att utmynna i beslut avseende inköp av litografisystem för produktion av mikro- och/eller nano PSS baserade LEDs, med målsättningen att så långt möjligt säkerställa ytterligare orders avseende NIL-system och därmed befästa positionen som den ledande NIL-leverantören.

Efterfrågan på LED komponenter förväntas fortsatt öka, speciellt inom området mönstrade högeffektiva LEDs vilka används för bakgrundsbelysning till LED-baserade ljuskällor för genomlysning av LCD-displayer, både för TV- och PC- marknaden såväl som i allmänna belysningsapplikationer. Det finns alltså en grundläggande positivism avseende marknadsutvecklingen bland de bolag som Obducat gemensamt arbetar med inom LED-industrin, trots att tillväxttakten hitintills under 2011 varit lägre än förväntat i LED-industrin. Den lägre tillväxttakten sammantaget med den globala kreditoron, vilket gör det svårt för bolag att finansiera investeringar, tenderar att medföra en senareläggning av planerade investeringar varför det är svårt att förutsäga när investeringar kommer att genomföras.

En ökad orderingång för 2011 jämfört med 2010 förutspås för NIL-relaterade produkter medan SEM-relaterade produkter förväntas bli lägre. Omsättningen för 2011 förväntas uppgå till 35-40 MSEK vilket är lägre än tidigare kommunicerat. Orsak till den lägre omsättningen är det i nuläget rådande produktions-stoppet i dotterbolaget Obducat Camscan.

 

Granskning

Denna delårsrapport har i enlighet med regelverket i koden för bolagsstyrning översiktligt granskats av bolagets revisorer, se separat granskningsrapport.

 

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

Bokslutskommuniké 2011 (Januari – December) 10 februari 2012

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ned på bolagets hemsida, info@obducat.com alternativt 040-36 21 00.

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 – 88 72 45