Obducat AB (publ) har träffat avtal med ENI AB (European Nano Invest AB) avseende en emissionsgaranti motsvarande lägst 20 MSEK. Emissionsgarantin är tecknad mot bakgrund av att bolaget avser att genomföra en företrädesemission. Nyemissionen skall säkerställa bolagets fortsatta affärsutveckling. Bolaget avser återkomma inom kort med mer information rörande den förestående nyemissonen.

I avvaktan på att nyemissionen genomförs kommer bolaget inte att kunna återbetala den utestående delen av konvertibelskulden 2008/2011 som förföll till betalning vid utgången av mars 2011. Bolaget har betalt den ränta relaterad till konvertibelskulden, som förföll till betalning den 31 mars 2011. Under tiden fram tills dess att konvertibellån 2008/2011 återbetalts löper lånet med dröjsmålsränta.

Styrelse och ledning beklagar fördröjningen av återbetalningen av konvertiblen 2008/2011 men arbetar med ambitionen att kunna genomföra återbetalningen så snart möjligt, dock senast när emissionen är avslutad.

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2011, klockan 08:50

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38 Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com