Extra bolagsstämma i Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") hölls den 25 november 2019. Bland annat följande beslut fattades.

 Återköp av preferensaktier och riktad emission

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om återköp av samtliga utestående preferensaktier av serie A och serie B genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga preferensaktieägare av respektive serie till ett pris om 3,15 kronor per preferensaktie, oavsett serie. Anmälningsperioden löper under tiden 3 – 17 december 2019.

Återköp förutsätter, och är villkorat av att, preferensaktieägare, samtidigt med anmälan om försäljning av preferensaktier i enlighet med förvärvserbjudandet, senast den 17 december 2019 tecknar stamaktier i bolaget i en riktad nyemission, varvid varje återsåld preferensaktie berättigar till teckning av cirka 1,7 stamaktier av respektive serie till en teckningskurs om 1,85 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den av stämman beslutade nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare (se nedan).

Nyemission och ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av nya aktier och teckningsoptioner inom ramen för så kallade units, om cirka 32,5 MSEK. Rätt att teckna units ska tillkomma bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, varvid aktieägare erhåller en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie A (UR A) samt en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie B (UR B). 30 UR A berättigar till teckning av en A-unit (bestående av fem stamaktier av serie A samt tre teckningsoptioner av serie 2019:A med rätt att teckna en stamaktie av serie A). 30 UR B berättigar till teckning av en B-unit (bestående av fem stamaktier av serie B samt tre teckningsoptioner av serie 2019:B med rätt att teckna en stamaktie av serie B). Teckningskursen per unit uppgår, oavsett serie, till 9,25 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,85 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 2 december 2019. Teckning av units ska ske under perioden 3 – 17 december 2019.

För att möjliggöra utgivande av nya aktier enligt ovan beslutade stämman även att anta en ny bolagsordning, varvid gränserna för antalet aktier ändrades.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för emissionen, se Obducats pressmeddelande den 25 oktober 2019. Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information om Obducat kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.
Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, senast trettio dagar efter sista dag för teckning i företrädesemissionen (se ovan), besluta om nyemission av stamaktier av serie B och teckningsoptioner som berättigar till teckning av stamaktier av serie B. Det högsta antal aktier och teckningsoptioner som får ges ut under bemyndigandet motsvarar cirka 10 procent av antalet aktier och teckningsoptioner i företrädesemissionen.  Teckningskursen och övriga villkor ska därvid vara desamma som i företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet är att kunna tillgodose de intressenter som anmäler sig för teckning av aktier i företrädesemissionen enligt ovan, utan att erhålla tilldelning.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.