Den 4 april 2022 inleds nyttjandeperioden av OBDUCAT AB:s (publ) teckningsoptioner av serie TO14B. Teckningskursen är fastställd till 1,07 SEK per aktie. Nyttjandeperioden pågår till och med den 15 april 2022, men notera att på grund av särskilda öppettider relaterat till påsken är sista dag för handel med teckningsoptionen den 12 april.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april – 15 april 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars – 25 mars 2022.

Teckningskursen är fastställd till 1,07 SEK per aktie.

Obducats teckningsoption (OBDU TO14B) är upptagen till handel vid NGM Main Regulated.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 15 april 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 12 april 2022. Viktigt att notera är att olika förvaltare kräver i normalfallet besked angående teckning eller försäljning vid en tidigare tidpunkt. Vänligen kontakta din förvaltare i god tid för att säkerställa att du lämnar besked i rätt tid.

Optionsinnehavare som har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) skall kontakta sin förvaltare för instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto) skall teckning ske genom att den förifyllda anmälningssedeln som ni kommer erhålla per post fylls i, signeras och skickas in till emissionsinstitutet (Mangold Fondkommission) samtidigt som betalning erläggs enligt instruktion på anmälningssedeln. Anmälningssedel och betalning skall vara Mangold tillhanda senast den 15 april 2022.

För de fall du önskar nyttja ett annat antal teckningsoptioner än det som framgår på den förtryckta anmälningssedeln finns möjligheten att fylla i en anmälan online på

https://www.mangold.se/aktuella-emissioner.

Information om hur teckningsoptionsinnehavare anmäler sig för teckning av aktier kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida, www.obducat.com samt www.mangold.se

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.