Den 27 februari 2023 inleds nyttjandeperioden av OBDUCAT AB:s (publ) teckningsoptioner av serie TO15B. Teckningskursen är fastställd till 0,79 SEK per aktie. Nyttjandeperioden pågår till och med den 9 mars 2023.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 27 februari – 9 mars 2023, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 30 januari – 17 februari 2023.

Teckningskursen är fastställd till 0,79 SEK per aktie.

Obducats teckningsoption (OBDU TO15B) är upptagen till handel vid NGM Main Regulated.

För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 9 mars 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 6 mars 2023. Viktigt att notera är att olika förvaltare i normalfallet kräver besked angående teckning eller försäljning vid en tidigare tidpunkt. Vänligen kontakta din förvaltare i god tid för att säkerställa att du lämnar besked i rätt tid.

Optionsinnehavare som har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) skall kontakta sin förvaltare för instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto) skall teckning ske genom att den förifyllda anmälningssedeln som erhålls per post fylls i, signeras och skickas in till emissionsinstitutet (Mangold Fondkommission) samtidigt som betalning erläggs enligt instruktion på anmälningssedeln. Anmälningssedel och betalning skall vara Mangold tillhanda senast den 9 mars 2023.

För de fall du önskar nyttja ett annat antal teckningsoptioner än det som framgår på den förtryckta anmälningssedeln finns möjligheten att fylla i en anmälan online på

https://www.mangold.se/aktuella-emissioner

Information om hur teckningsoptionsinnehavare anmäler sig för teckning av aktier kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida, www.obducat.com samt www.mangold.se