Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 3 juni 2024 klockan 14:00 i The Spark, Scheeletorget 1 i Lund (lokal: Allvar).

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 24 maj 2024, dels senast tisdagen den 28 maj 2024 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), måste vara verkställd senast fredagen den 24 maj 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 24 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Obducat finns totalt 160.155.062 aktier, varav 3.990.152 A-aktier med tio röster per aktie, 154.037.733 B-aktier med en röst per aktie, 15 preferensaktier av serie A med tio röster per aktie samt 2.127.162 preferensaktier av serie B med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 196.066.565. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Nytänkargatan 4, 223 63 Lund, via e-post till investorrelations@obducat.com eller per telefon 046-10 16 00. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Koncernchefens redogörelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslut avseende valberedning
 15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 18. Avslutning

PUNKT 10 – RESULTATDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2023 balanseras i ny räkning.

PUNKTERNA 2 OCH 12-14 – STYRELSE M. M.
Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

PUNKT 16 – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska erbjuda en sammanlagd ersättning som är marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad de ledande befattningshavarna verkar. Styrelsen föreslår inga materiella ändringar i förhållande till de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast kontantlön, eventuell rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Den fasta lönen ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörlig ersättning ska kunna utgå till ledande befattningshavare och ska baseras på i förväg fastställda mål avseende bland annat omsättningsutveckling och lönsamhet. Den rörliga ersättningen ska uppgå till högst 50 procent av koncernchefens fasta kontantlön och för övriga ledande befattningshavare kan den rörliga ersättningen uppgå till högst 30 procent av den fasta kontantlönen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Uppsägningstiden ska vara ömsesidig mellan befattningshavare och bolag och ska omfatta mellan ett halvt och ett år. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

PUNKT 17 – EMISSIONSBEMYNDIGANDE
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

_________________________

DOKUMENTATION
Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.obducat.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Obducat har organisationsnummer 556378-5632 och säte i Malmö.

_________________________

Malmö i maj 2024
Styrelsen för Obducat AB (publ)