Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 19 mars 2018 klockan 16.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (konferensrum Tellus).

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 13 mars 2018, dels senast tisdagen den 13 mars 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 13 mars 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns per dagen för denna kallelse 49.374.145 aktier, varav 928.157 stamaktier av serie A med tio röster per aktie, 662.175 preferensaktier av serie A med tio röster per aktie, 31.129.995 stamaktier av serie B med en röst per aktie samt 16.653.818 preferensaktier av serie B med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 63.687.133. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund, via e-post till cecilia.jureus@obducat.comeller per telefax 046-10 16 60. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.        Öppnande

2.        Val av ordförande vid stämman

3.        Upprättande och godkännande av röstlängd

4.        Val av en eller två justeringsmän

5.        Godkännande av dagordning

6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.        Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

8.        Styrelsens förslag till beslut om nyemission

9.        Avslutning

PUNKT 7 – ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för bolagets aktiekapital (§ 4) och antal aktier (§ 6) ändras i enlighet med följande.

§ 4 föreslås få följande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 30.000.000 kronor och högst 120.000.000 kronor.

§ 6 föreslås få följande lydelse:

Antalet aktier skall uppgå till lägst 30.000.000 och högst 120.000.000 kronor.  

PUNKT 8 – NYEMISSION

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av så kallade units till bolagets aktieägare.

En unit ska vara antingen (i) en A-unit, där de ingående aktierna är stamaktier av serie A och de ingående teckningsoptionerna är av serie 2018:A (vilka berättigar till teckning av stamaktier av serie A) eller (ii) en B-unit, där de ingående aktierna är stamaktier av serie B och de ingående teckningsoptionerna är av serie 2018:B (vilka berättigar till teckning av stamaktier av serie B).

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 26 mars 2018. Teckning av units ska ske under tiden 27 mars – 13 april 2018.

Rätt att teckna units ska tillkomma bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, varvid stamaktier av serie A och preferensaktier av serie A ska berättiga till teckning av A-units och stamaktier av serie B och preferensaktier av serie B ska berättiga till teckning av B-units. A-units som inte tecknas med teckningsrätter ska inte ges ut. B-units som inte tecknas med teckningsrätter ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Teckning av units kan även ske utan teckningsrätter i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Styrelsen ska bemyndigas att senast den 15 mars 2018 fastställa (i) det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal aktier och teckningsoptioner som ska ges ut inom ramen för varje A- respektive B-unit samt (iii) det belopp som ska betalas för varje aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för emissionen, se Obducats pressmeddelande den 16 februari 2018.

DOKUMENTATION

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på www.obducat.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

_________________________

Malmö i februari 2018

Obducat Aktiebolag (publ)

Styrelsen