Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 19 mars 2018 klockan 15.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (konferensrum Tellus).

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 13 mars 2018, dels senast tisdagen den 13 mars 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 13 mars 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns per dagen för denna kallelse 49.374.145 aktier, varav 928.157 stamaktier av serie A med tio röster per aktie, 662.175 preferensaktier av serie A med tio röster per aktie, 31.129.995 stamaktier av serie B med en röst per aktie samt 16.653.818 preferensaktier av serie B med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 63.687.133. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund, via e-post till cecilia.jureus@obducat.comeller per telefax 046-10 16 60. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.        Öppnande

2.        Val av ordförande vid stämman

3.        Upprättande och godkännande av röstlängd

4.        Val av en eller två justeringsmän

5.        Godkännande av dagordning

6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.        Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

8.        Avslutning

PUNKT 7 – MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 19.374.145 kronor för täckning av förlust, utan indragning av aktier. Därigenom minskas aktiens kvotvärde till cirka 0,61 kronor.

DOKUMENTATION

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på www.obducat.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

_________________________

Malmö i februari 2018

Obducat Aktiebolag (publ)

Styrelsen