Fjärde kvartalet 1 Oktober – 31 December 2016 *

 • Intäkterna uppgick till 12,4 MSEK (8,7)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -12,6 MSEK (-5,3)
 • Resultat före skatt uppgick till -12,8 MSEK (-5,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,23)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -12,1 MSEK (-25,7)
 • Orderingången uppgick till 5,8 MSEK (4,8)
 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 18,4 MSEK (35,2)
 • Företrädesemission tillför bolaget 49,4 MSEK före emissionskostnader.

Perioden 1 Januari – 31 December 2016 *

 • Intäkterna uppgick till 61,9 MSEK (27,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -38,6 MSEK (-13,9)
 • Resultat före skatt uppgick till -39,5 MSEK (-14,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,35 SEK (-0,62)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -46,4 MSEK (-28,0)
 • Orderingången uppgick till 45,1 MSEK (17,6)

*Dotterbolaget Solar-semi GmbH förvärvades i november 2015 och ingår i koncernkonsolideringen fr.o.m. december 2015 varför jämförelsesiffrorna för de första elva månaderna föregående år inte inkluderar dotterbolaget Solar-semi.

VD-kommentar

Orderingången 2016 blev väsentligt lägre än förväntat vilket även gällt branschen som helhet. För Obducats del är det främst ett par större order till bl.a. företag inom försvarsindustrin där deras administrativa process fördröjt orderna. Vår bedömning är dock att kunderna kommer att fatta de uppskjutna investeringsbesluten under 2017.

Vår målsättning kvarstår för 2017 att nå en orderingång om minst 120 MSEK. Den målsättningen bygger på en förväntan om att de uppskjutna investeringsbesluten 2016 kommer att tas under 2017.

Förhandlingen med en asiatisk LED aktör om bildande av ett samägt bolag, för utveckling och produktion av nya produkter och applikationer baserade på NIL-teknologi, fortsätter. Vidare finns där ytterligare ett flertal pågående kundprojekt inom LED området från vilka vi förväntar oss att förhandlingarna skall avslutas under första halvåret 2017.  

Bedömningen inom LED-industrin är att ett flertal kunder planerar en expansion av produktionskapaciteten mot bakgrund av att den globala efterfrågan på substrat beräknas öka med ca 30% under perioden 2017-2019.

Driftsättning av den nyutvecklade produktplattformen Eitre Large Area pågår och vi räknar med att inleda flertalet utvärderingsprojekt under första halvåret 2017.

Vid vårt dotterbolag Solar-semi GmbH pågår ett flertal projekt för att öka marginalen på företagets produkter och därmed förbättra företagets lönsamhet.

Rekryteringar har skett som förstärker Obducats säljorganisation. Vidare har registreringsprocessen avseende ett dotterbolag i Hong Kong inletts. Dotterbolagets uppgift blir primärt att driva affärsutvecklingen samt marknadsförings- och säljaktiviteter i regionen och vi räknar med att bolaget är operativt under andra kvartalet 2017.  

Med utgångspunkt i emissionsutfallet, vilket tillförde bolaget ca 49,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, och förväntad orderingång gör vi bedömningen att den plan som redogjordes för i emissionprospektet kommer att kunna genomföras.  

Försäljning och marknad

Obducat fokuserar på marknaden för litografiprocess-utrustning. Obducats försäljning under 2016 har varit betydligt lägre än förväntat. Flera förväntade kundorder från bl.a. försvarsindustrin och LED-industrin har drabbats av väsentliga förseningar. Bolaget genomför nu en intensifiering av försäljningsaktiviteterna och de signaler bolaget får om kundernas investeringsplaner leder till en positiv syn på marknadsutvecklingen för 2017 och framåt. En högre lokal marknadsnärvaro är central och bolaget har därför fattat beslut under fjärde kvartalet om att etablera ett helägt dotterbolag i Hong Kong.

Orderingången för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 5,8 MSEK (4,8). Den samlade orderingången för 2016 uppgick till 45,1 MSEK (17,6).

Under fjärde kvartalet undertecknade Obducat, en avsiktsförklaring med ett asiatiskt företag inom LED-industrin, som avser bildandet av ett joint venture samt därtill knuten order på fem Sindre 400 NIL-system. Under fjärde kvartalet erhölls order avseende bl.a. ett EITRE® 6 NIL system till kinesiska Huawei samt ett Quickstep QS W 300 SM Mask Cleaner system till Leibniz-Institute of Surface Modification.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 18,4 MSEK (35,2).

Intäkter och resultat

Den lägre orderingången under 2016 har medfört lägre intäkter och resultat än förväntat under rapportperioden. Den lägre marginalen under 2016 förklaras även av att en större del av omsättningen härrör från maskiner för ytbeläggning- och våtprocessbearbetning vilka har en lägre marginal jämfört med maskiner för nanoimprintlitografi. Bolaget arbetar med att påskynda marginalförbättringen avseende ytbeläggnings- och våtprocesssutrustning och bedömer att de första stegen i detta arbete skall slutföras under första halvåret 2017.

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 12,4 MSEK (8,7). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 2,6 MSEK (3,7) vilket motsvarade 21% (42%) bruttomarginal
Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick till -12,6 MSEK (-5,3), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,8 MSEK (2,6). Periodens resultat före skatt var -12,8 MSEK (-5,6). Periodens resultat per aktie uppgick till
-0,44 SEK (-0,23).

Koncernens intäkter uppgick under helåret till 61,9 MSEK (27,9) med ett bruttoresultat om 15,5 MSEK (18,2) motsvarande en bruttomarginal på
25% (65%). Rörelseresultatet för helåret blev -38,6 MSEK (-13,9), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -10,7 MSEK (-8,5) Årets resultat före skatt var -39,5 MSEK (-14,3).

Finansiering och likviditet

I syfte att säkerställa tillräckligt med rörelsekapital och finansiell handlingsfrihet för fortsatt kommersialisering och vidareutveckling av bolagets produkt- och teknikportfölj har bolaget under det fjärde kvartalet genomfört en nyemission av preferensaktier. Företrädesemissionen, som avslutades i december 2016 innebär att Obducat tillförs 49,4 MSEK, före emissionskostnader. Bolaget bedömer därmed att man säkerställt tillräckligt med kapital för att genomföra den plan som fastlagts för de kommande 12 månaderna.  Aktiekapitalet har därigenom ökat med 17 315 993 SEK från
30 082 276 SEK till 47 398 269 SEK. Preferensaktien ska ha företrädesrätt till en årlig utdelning om sju procent av teckningskursen, vilken var 2,85 kr per preferensaktie, fördelat på halvårsvisa utbetalningar. Under förutsättning att full utdelning lämnats, ska samtliga preferensaktier omvandlas till stamaktier efter årsstämman 2021.

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 39,0 MSEK att jämföra med 0,9 MSEK vid årets början. Vid rapportperiodens utgång kvarstod
ca 7,7 MSEK att erhålla i likvid från den genomförda emissionen, vilka har tillförts bolaget i början av 2017.  

Kundfordringarna uppgick per den 31 december 2016 till 11,4 MSEK (9,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till -11,3 MSEK (-12,0). Förändring av rörelsekapital medförde en ökning av kapitalbindningen med 1,2 MSEK (8,6). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick
till -12,1 MSEK (-25,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till
– 39,8 MSEK (-5,4). Förändring av rörelsekapital medförde en ökning av kapitalbindningen med 10,9 MSEK (minskning med 0,5). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -46,4 MSEK (-28,0).

Företrädesemissionen, som avslutades i februari 2016 innebar att Obducat tillfördes cirka 41,1 MSEK, före emissionskostnader

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 92,8 MSEK att jämföra med 47,0 MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per den
31 december 2016 till 69%, jämfört med 50% vid årets början.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 0,8 MSEK (13,7) under fjärde kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med
1,1 MSEK (2,3) och materiella anläggningstillgångar med -0,3 MSEK (4,8).

Investeringar har för helåret uppgått till 6,5 MSEK (22,6), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under fjärde kvartalet har merparten av utvecklingsarbetet varit relaterat till tester och processoptimeringar av den nya NIL maskin som är avsedd för processbearbetning av stora substrat, benämnd Eitre Large Area.

Fjärde kvartalets resultat har belastats med 2,0 MSEK (1,9) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,1 MSEK (2,3).

Resultatet för helåret inkluderar 7,3 MSEK (8,3) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 6,2 MSEK (9,5).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

§  ANILP som avser utveckling av en ny produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nano mönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer. ANILP har avslutats under fjärde kvartalet 2016. Projektet har utgjort en hörnsten i utvecklingen av Obducats Large Area system.

§  GREENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik

§  MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader

§  ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 50 (52) heltidsanställda varav 8 (7) kvinnor. Antalet anställda fördelas med 22 i den svenska och 28 personer i den tyska verksamheten.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Den 28 oktober meddelade Henri Bergstrand att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot och utträder därmed ur styrelsen i Obducat med omedelbar verkan. Ursula Hultkvist Bengtsson har utsetts till ny styrelseordförande. Obducat och Henri Bergstrand diskuterar för närvarande hur mellanhavanden dem emellan, i Henri Bergstrands egenskap av arbetande styrelseordförande, ska slutligt regleras såvitt avser ersättning för återstoden av Henri Bergstrands anställningsavtal med Obducat.

Moderbolagets intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 2,2 MSEK (3,8) och resultatet före skatt uppgick till -10,2 MSEK (-5,8). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med Närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna.

Aktien

Per den 31 december finns totalt 30 082 276 aktier i bolaget, varav
928 157 A-aktier (med vardera tio röster) och 29 154 119 B-aktier (med vardera en röst), var och en med ett kvotvärde om 1 SEK. Aktierna berättigar till sammanlagt 38 435 689 röster. Under december 2016 genomförde bolaget en nyemission av preferensaktier. Antalet aktier har därigenom ökat med 17 315 993 till 47 398 269, varav 928 157 A-aktier, 29 154 119 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Per den 31 december 2016 har de tillkommande preferensaktierna ännu inte blivit registrerade vid Bolagsverket. Obducats aktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt. Per den 31 december 2016 hade bolaget inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2015.

Kommande rapporttillfällen

28 april 2017
Årsredovisning 2016

28 april 2017
Delårsrapport 1, 2017 (januari-mars)

29 maj 2017
Årsstämma 2017

21 juli 2017
Delårsrapport 2, 2017 (januari-juni)

27 oktober 2017
Delårsrapport 3, 2017 (januari-september)

16 februari 2018
Bokslutskommuniké 2017 (januari-december)

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande
046-10 16 00 eller 0709-13 12 36

Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen samt NGM Börsens Regelverk för emittenter. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Enligt ändring i Årsredovisningslagen som trädde i kraft från 1 januari 2016 införs begränsning av möjligheten att dela ut eget kapital, genom att ett lika stort belopp som är aktiverat gällande utvecklingsutgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar ska avsättas till en särskild bunden fond, fond för utvecklingsutgifter. Det gäller dock endast för nya aktiveringar av utgifter, d.v.s. sådana aktiveringar som gjorts efter 1 januari 2016. Moderbolagets finansiella rapporter bedöms inte bli påverkade, då utvecklingsprojekten sker i dotterbolagen. Koncernredovisningen som är upprättad enligt IFRS berörs inte.

Nyheter i redovisningsstandards som trätt i kraft 1 januari 2016 har inte haft någon påverkan på koncernens redovisning per 2016-12-31. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen för 2015.

Verksamheten omfattar endast ett rörelsesegment, processutrustning för litografi, och hänvisar därför till resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment.

Aktierna i det helägda dotterbolaget Solar-semi GmbH förvärvades per 2015-11-25 och bolaget konsolideras i Obducat koncernen fr.o.m. den 1 december 2015. Se bolagets årsredovisning för 2015 för en utförlig beskrivning.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017
 

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företaget Obducat AB:s och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 31 december 2016 samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö 16 februari 2017

Obducat AB (publ)

Org.nr. 556378-5632