Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2017  

 •   Intäkterna uppgick till 9,4 MSEK (12,4)
 •   Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (-12,6)
 •   Resultat före skatt uppgick till -9,3 MSEK (-12,8)
 •   Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,44)
 •   Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,0 MSEK (-4,4)
 •   Orderingången uppgick till 10,3 MSEK (5,8)
 •   Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 13,1 MSEK (18,4)
 •   Styrelsen föreslår emission om ca 36 MSEK

Perioden 1 januari -31 december 2017

 •   Intäkterna uppgick till 32,1 MSEK (61,9)
 •   Rörelseresultatet uppgick till -47,8 MEK (-38,6)
 •   Resultat före skatt uppgick till -46,8 MSEK (-39,5)
 •   Resultat per aktie uppgick till -1,08 SEK (-1,35)
 •   Kassaflöde efter investeringar uppgick till -43,2 MSEK (-38,7)
 •   Orderingången uppgick till 28,0 MSEK (45,1)

VD-kommentar

Försäljning

Vi hade stora förväntningar på att 2017 skulle bli det år då Obducats teknik- och produktportfölj skulle nå kommersialisering i en större omfattning. Vi kan nu konstatera att många av de trögheter som präglade 2016 fortsatt funnits kvar under 2017 och negativt påverkat möjligheterna till kommersiella framsteg.

Även om de större kommersiella framstegen uteblivit så ser vi positiva effekter av den under året utökade säljorganisationen. Det har lett till ett ökat antal pågående kunddiskussioner och utvärderingar vilket vi förväntar oss leda till en högre orderingång för 2018.

När det gäller industrikunderna så är skälen till fördröjningarna mer specifikt relaterade till applikationsområdet.

Kunder i LED-industrin har tvekat inför investeringsbesluten dels till följd av osäkerhet kring finansieringsstöd för investeringarna, dels med anledning av strategiska överväganden. Det blir nu allt tydligare att LED-industrin går mot en omställning från 4" substrat till 6" substrat vilket i grunden är positivt då kostnadseffektiviteten, att använda NIL istället för den traditionella optiska litografimetoden, ökar. Däremot blir investeringsbeslutet svårare för kunderna då det handlar om timing för när omställning börjar och hur fort den kommer att implementeras. Detta tenderar att skapa osäkerhet och kunderna väljer att vänta snarare än att agera.

Inom displayindustrin har investeringsbesluten fördröjts av att den tekniska lösningen för integrering av nano wire grip polarizers (NWGP) har arbetats om vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Detta medför förändringar i kundernas kravbild på Obducats produkt- och tekniklösningar. Vidare har vi haft en del förseningar i våra egna utvecklingsaktiviteter vilket medför att möjligheterna att påverka kundens beslutsprocess försvåras.

När det gäller kunder, framförallt inom akademi och institut, som ska finansiera sina investeringsbeslut med hjälp av offentlig finansiering är det vår uppfattning att antalet ansökningar som får avslag har ökat under de senare åren. En av anledningarna är att ansökningar som innehåller större investeringar i maskiner och utrustningar är svårare att få beviljade. Detta medför att kunder ofta får söka finansiering för flera olika projekt för att få ihop till den totala finansieringen. Detta minskar väsentligt förutsägbarheten avseende om och när orders kan förväntas.

Joint Venture

Den avsiktsförklaring som tecknades i december 2016 avseende en möjlig etablering av ett joint venture har försenats till följd av att en av motparterna fått en väsentligt förändrad ägarsituation vilket påverkat deras prioritering. Diskussionerna kring etablerandet av ett joint venture fortgår idag, men en av motparterna är ej längre aktuell varför nya intressenter inkluderats i diskussionen. Målet är fortfarande att utveckla nya applikationer och därmed skapa förutsättningar för försäljning av Bolagets produkter. Det är i dagsläget svårt att ge svar på frågan om, och i så fall när, en överenskommelse avseende ett joint venture skulle kunna komma på plats.   

Investeringar

Vi har under året genomfört en rad investeringar som vi bedömer som väsentliga för Obducats fortsatta kommersiella utveckling- nedan följer en kort redogörelse för investeringarna;  

 • Investeringar i utbyggnad av säljorganisationen samt ökade marknadsföringsaktiviteter uppgår till cirka 2 MSEK
 • Investeringen i produktion av ett Sindre 400 och ett Eitre LA demosystem uppgår till cirka 9 MSEK

Därutöver har utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för de integrerade litografisystemen påbörjats och vi räknar med en första marknadslansering 2018. 

Lönsamhet

Ett flertal projekt pågår vid dotterbolaget Obducat Europe GmbH vilka syftar till att öka marginalen på våtprocesssutrustning och därmed förbättra lönsamheten. Vi kan konstatera att vi redan ser en förbättring om ca 10% under 2017 baserat på individuell ordernivå. Vi gör bedömningen att ytterligare marginalförbättringar är möjliga.

Nanoteknologi för framtiden

Det råder ingen tvekan om att nanoteknologins utvecklingstakt accelererar. Möjligheterna att använda tekniken i en lång rad av olika applikationer ökar kraftigt. Nanotekniken har bl a visat sig vara mycket applicerbar inom det medicintekniska området – ett exempel är det pågående fleråriga projekt som Obducats kund Kimberly Clark bedriver för utveckling av deras transdermala plåster.

Vidare väntas nanotekniken få mycket stor betydelse i den expansion som Internet of Things (IoT) står inför, vilket kommer att öka efterfrågan på intelligenta sensorer – något som är mycket positivt för Obducat.

Vår syn på marknadsutvecklingen är fortsatt positiv mot bakgrund av att LED industrin går mot en omställning från 4" substrat till 6" samt att om det pågående utvecklingsarbetet avseende mikro LED displayer är framgångsrikt kan tillföra LED-industrin mer än en fördubblad efterfrågeökning.

Samtidigt är det en komplex situation både ur ett marknadsmässigt- såväl som ett tekniskt perspektiv då det alltjämt kommer att vara svårt att bedöma tidpunkter för dessa produkters liksom Obducats genombrott.

Målet är dock otvetydigt att nå kommersiellt såväl som tekniskt ledarskap inom våra fokusområden och styrelsen såväl som ledningen ser mycket positivt på marknadsutvecklingen och dess potential som vi bedömer som ökande.  

Mot den bakgrunden kallar styrelsen, i separat pressmeddelande idag, till en extra bolagstämma för att besluta om genomförandet av en emission om cirka 36 MSEK. Syftet är att möjliggöra genomförandet av den strategiska plan styrelsen beslutat om, vilken skall på bästa möjliga sätt ta tillvara på Obducats marknadspotential samt förbättra möjligheterna till att påverka kunderna och deras beslutsprocess (se separat pressmeddelande 16 februari 2018 för mer information).

Försäljning och marknad

Under året så har vi satsat på utbyggnaden av vår säljorganisation, både genom nyanställningar och utbildning samt genom ökade marknadsinsatser. Från det arbetet kan vi se en ökning i antalet offertförfrågningar vilket vi förväntar oss ge effekt under 2018.

Ett flertal kundförhandlingar pågår avseende både NIL såväl som våtprocessutrustning för stora substrat samt även integrerade litografisystem.

Under fjärde kvartalet har bolaget erhållit order från;

 • en tysk wafertillverkare avseende ett tidigare levererat helautomatiskt MC204 Brush Cleaner system. Ordervärdet uppgår till cirka 3 miljoner SEK.
 • Changsha Shaoguang Chrome Blank Co Ltd i Kina, för leverans av ett Quickstep QS S 300 SM R coater system. Ordervärdet uppgår till cirka 0,7 MSEK.
 • Prima Electro i Torino, Italien, för leverans av tre system, ett QSC 200 RccT Coater-, ett QSS 200 Developer- och ett ELS 200 Etcher system. Ordervärdet uppgår till cirka 1,2 MSEK.
 • ett ledande och välrenommerat FoU-institut i Tyskland för leverans av ett QSW 300 SM system för rengöring av fotomasker. Ordervärdet uppgår till cirka 2 MSEK.
 • Temasek Polytechnic i Singapore för leverans av ett EITRE 3 NIL system. Ordervärdet uppgår till cirka 0,8 MSEK.

Orderingången för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 10,3 MSEK (5,8). Den samlade orderingången för 2017 uppgick till 28,0 MSEK (45,1).

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 13,1 MSEK (18,4).

Intäkter och resultat

Den låga orderingången under 2017 har medfört lägre intäkter och resultat. Ett flertal projekt pågår vid dotterbolaget Obducat Europe GmbH vilka syftar till att öka marginalen på våtprocesssutrustning och därmed förbättra lönsamheten. Vi kan konstatera att vi redan ser en förbättring om ca 10% under 2017 baserat på individuell ordernivå. Vi gör bedömningen att ytterligare marginalförbättringar är möjliga.

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 9,4 MSEK (12,4). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 1,6 MSEK (2,6) vilket motsvarade 17% (21%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -9,2 MSEK (-12,6), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,7 MSEK (2,8). Periodens resultat före skatt var -9,3 MSEK (-12,8). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,44).

Koncernens intäkter uppgick under helåret till 32,1 MSEK (61,9). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 6,9 MSEK (15,5) vilket motsvarade 21% (25%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för helåret blev -47,8 MSEK (-38,6), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 10,4 MSEK (10,7). Årets resultat före skatt var -46,8 MSEK (-39,5). Periodens resultat per aktie uppgick till -1,08 SEK (-1,35).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 2,2 MSEK att jämföra med 39,0 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 december 2017 till 3,9 MSEK (11,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till
-4,0 MSEK (-3,6). Förändring av rörelsekapital var under fjärde kvartalet 2,6 MSEK (6,5). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till -6,0 MSEK (-4,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till -36,3 MSEK (-32,1). Förändring av rörelsekapital för helåret var 1,4 MSEK (-3,1). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för helåret uppgick till -43,2 MSEK (-38,7).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 40,7 MSEK att jämföra med 92,8 MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 december 2017 till 46%, jämfört med 69% vid årets början.

I enlighet med årsstämmans beslut, har utdelning till innehavare av bolagets utestående preferensaktier utbetalats i juli 2017 samt i början av januari 2018 om totalt 3,5 MSEK (0,2 SEK per preferensaktie).

Bolaget har under det fjärde kvartalet påkallat det första konvertibellånet, om 5.MSEK, från Blue Ocean Investment Group i enlighet med den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i ett pressmeddelande den 27 oktober 2017. Konvertibellånet emitteras till en kurs om 95 procent av det nominella beloppet, vilket innebär att Obducat tillförs 4,75 MSEK. Tillsammans med Konvertiblerna ges 789 473 teckningsoptioner ut utan vederlag. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Obducat att tillföras cirka 1,5 MSEK, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertibellånet. Styrelsen har vidare beslutat om en riktad nyemission av 184 210 stamaktier av serie B till Blue Ocean, med betalning genom kvittning av så kallad commitment fee. För vidare information se pressmeddelande distribuerat den 27 oktober 2017.

Årets negativa resultatavvikelse i förhållande till plan medför att bolaget har ett kapitalbehov. Mot denna bakgrund samt i syfte att möjliggöra beslutad strategisk plan, kallar bolagets styrelse idag till extra bolagstämma för att besluta om genomförandet av en emission om cirka 36 MSEK.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 1,9 MSEK (1,1) under fjärde kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,8 MSEK (1,1) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0).

Investeringar har för helåret uppgått till 7,0 MSEK (6,9). Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 6,8 MSEK (6,2) och materiella anläggningstillgångar med 0,2 MSEK (0,7).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under fjärde kvartalet har utvecklingsaktiviteterna fortsatt varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av de integrerade litografisystemen samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH.

Fjärde kvartalets resultat har belastats med 1,2 MSEK (2,0) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,8 MSEK (1,1).

Resultatet för helåret inkluderar 7,7 MSEK (7,3) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 6,8 MSEK (6,2).

Bolaget är involverat i två externt delfinansierade utvecklingsprojekt;

 • MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader
 • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Styrelsen i Obducat AB (publ), föreslår en extra bolagsstämma den 19 mars 2018 att fatta beslut om emission, se separat pressmeddelande.

Efter rapportperiodens utgång har bolaget erhållit order från;

 • En ledande halvledartillverkare, för leverans av ett MC 208 system (full automatiserat system för resist applicering och framkallning). Ordervärdet uppgår till cirka 7,6 MSEK.
 • Ett ledande utvecklingscenter inom akustiska applikationer i Kina för leverans av ett QS C 300 SMS+ ytbeläggningssystem. Ordervärdet uppgår till cirka 1 MSEK.

I januari 2018 har Bolaget påkallat det andra konvertibellånet, om 3 MSEK, från Blue Ocean Investment Group i enlighet med den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i ett pressmeddelande den 27 oktober 2017. Konvertiblerna emitteras till en kurs om 95 procent av det nominella beloppet, vilket innebär att Obducat tillförts 2,85 MSEK.  Tillsammans med Konvertiblerna ges 450 000 teckningsoptioner ut utan vederlag. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Obducat att tillföras cirka 0,9MSEK, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertibellånet.

I enlighet med årsstämmans beslut, har utdelning till innehavare av bolagets utestående preferensaktier utbetalats i början av januari om totalt 1,7 MSEK (0,1 SEK per preferensaktie). Därmed har utdelning om totalt 3,5 MSEK (0,2 SEK per preferensaktie) betalats ut sedan 2017 årsstämma.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 44 (50) heltidsanställda varav 8 (8) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 19 personer och i det tyska bolaget 23 personer samt en person är anställd i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited, i Hong Kong.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolaget har gjort en reservering av osäker fordran på det tyska dotterbolaget om 10,4 MSEK. Givet att moderbolaget inte kan lämna aktieägartillskott till det tyska dotterbolaget utan negativa skatteeffekter väljer bolaget att göra en reservering av de kortfristiga fordringar som bedöms eventuellt inte kommer återbetalas i tid.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2,4 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -17,1 MSEK (-10,2). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick för helår till 9,7 MSEK (10,5) och resultatet före skatt uppgick till -41,1 MSEK (-28,8). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 9,7 MSEK under 2017. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under perioden januari-december 2017 har moderbolaget lämnat koncerninterna lån om 14,4 MSEK samt aktieägartillskott om 24,7 MSEK. Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 22,8 MSEK samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 33,2 MSEK.

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Obducat har ingått ett avtal med ett av den tidigare styrelseordföranden Henri Bergstrand helägt bolag. Avtalet innebär att bolaget tillhandahåller konsulttjänster till Obducats styrelse och verkställande direktör i den mån sådana tjänster avropas. Genom avtalet säkerställs en ändamålsenlig kunskapsöverföring till Obducat. Avtalet, som har ingåtts på marknadsmässiga villkor, löper under tre år och medför att en ersättning om totalt cirka 2,3 MSEK utgår, under förutsättning att sådana tjänster som omfattas av avtalet avropas. Totalt har 1,0 MSEK kostnadsförts under året varav 0,9 MSEK har utbetalts.

I enlighet med årsstämmans beslut, har utdelning till innehavare av bolagets utestående preferensaktier utbetalats i juli 2017 samt i början av januari 2018 om totalt 3,5 MSEK (0,2 SEK per preferensaktie).

Aktien

Per den 31 december2017 finns totalt 47 749 15 aktier i bolaget, varav 928 157 A-aktier, 29 504 995 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 62 062 133 röster. Bolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om 1 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt. Per den 31 december2017 hade bolaget inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2016. 

Kommande rapporttillfällen

27 april 2018
Årsredovisning 2017

22 maj 2018
Delårsrapport 1, 2018 (januari-mars)

28 maj 2018
Årsstämma 2018

20 juli 2018
Delårsrapport 2, 2018 (januari-juni)

26 oktober 2018
Delårsrapport 3, 2018 (januari-september)

15 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018 (januari-december)

Kontakt och ytterligare information 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Björn Segerblom, Styrelseordförande
046-10 16 00 eller +852 6071 2250