Fortsatt stark orderingång i fjärde kvartalet – totalt ca 100 MSEK i orderingång för 2018

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2018   

 • Intäkterna uppgick till 4,2 MSEK (15,4) 
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,5 MSEK (-6,5) 
 • Resultat före skatt uppgick till -13,1 MSEK (-6,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,14)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,5 MSEK (-6,0)
 • Orderingången uppgick till 24,2 MSEK (10,3)
 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 101,2 MSEK (27,9)

Perioden1 januari -31 december 2018

 • Intäkterna uppgick till 29,2 MSEK (26,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -41,4 MEK (-50,9)
 • Resultat före skatt uppgick till -42,2 MSEK (-49,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,60 SEK (-1,12)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -31,3 MSEK (-43,2)
 • Orderingången uppgick till 99,2 MSEK (28,0)

Kommentar från styrelseordföranden 

Marknadsutveckling

Orderingång i fjärde kvartalet var fortsatt stark och uppgick till 24,2 MSEK. För helåret 2018 uppgick orderingången till 99,2 MSEK vilket nästan är en fyrdubbling jämfört med föregående år. Utsikterna är fortsatt goda och vi förväntar oss ökad orderingång även för 2019.

Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 101,2 MSEK.

Det råder ingen tvekan om att nanoteknologins utvecklingstakt accelererar vilket skapar efterfrågan på bolagets samtliga produkter. Möjligheterna att använda tekniken i en lång rad av olika applikationer ökar kraftigt. Nanotekniken har bl a visat sig vara mycket applicerbar inom det medicintekniska området såväl som för optiska och fotoniska applikationer.

Vidare väntas nanotekniken få mycket stor betydelse i den expansion som Internet of Things (IoT) står inför, vilket kommer att öka efterfrågan på intelligenta sensorer vilket är mycket positivt för Obducat.

Lönsamhet

Till följd av den höga aktivitetsnivån i industrin har bolaget drabbats av leveransförseningar från underleverantörer vilket försenat våra leveranser till kunder. Detta medför, till följd av de nya riktlinjerna för intäktsredovisning (IFRS 15), att intäktsföringen sker senare (för ytterligare information läs under "Intäkter och resultat" nedan), vilket innebär att resultateffekten av levererade system under senare delen av 2018 kommer att intäktsföras först under 2019 efter slutgodkännande från kunderna. Inneliggande orderstock, uppgående till 101,2 MSEK vid rapportperiodens utgång, kommer i sin helhet att levereras under 2019.    

Ett flertal projekt pågår inom bolaget, vilka syftar till att kostnadseffektivisera tillverkningen av våra produkter, för att därigenom förbättra lönsamheten. Vi kan konstatera att även under 2018 har bolaget åstadkommit en marginalförbättring jämfört med 2017 på individuell ordernivå. Vi kommer att fortsätta driva dessa projekt med en förväntan om att kunna uppnå ytterligare lönsamhetsförbättring framöver.

Investeringar

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att skapa framtida tillväxt. Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för bland annat de integrerade litografisystemen pågår och marknadslanseringen planeras till 2019 vilket är en senareläggning som sker till följd av prioritering av produktion av kundorders. Vi ser fortsatt mycket goda affärsmöjligheter för denna nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen såväl som att öka Obducats totala marknadspotential. 

Vidare så är målet fortsatt att genomföra de investeringar som ställdes i utsikt i samband med genomförandet av nyemissionen i mars 2018. Givet utfallet i nyemissionen kommer investeringarna att genomföras i den takt bolagets finansiella situation medger.

Nanoteknologins tid börjar nu

Väl medvetna om den komplexa situation som råder, både marknadsmässigt såväl som tekniskt i vår industri, är vår syn på marknadsutvecklingen positiv och vi har en stark tilltro till Obducats möjligheter att ta tillvara på den marknadsmöjligheten. Mycket av den förväntade försäljningen för 2019 drivs både av teknikskifte men också kapacitetsutbyggnad hos kunderna vilket bör göra det mindre känsligt för direkta förändringar i efterfrågan.

Försäljning och marknad

Under fjärde kvartalet har bolaget bland annat erhållit orders avseende;

 • ett Eitre Large Area system från en världsledande japansk aktör verksam bland annat inom displayindustrin
 • en uppgradering av ett existerande Sindre-system för användning inom medicinska komponenter.
 • ett EITRE 6 NIL-system från ett kinesiskt universitet
 • ett EITRE 3 system från ett kinesiskt universitet.

Orderingången för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 24,2 MSEK (10,3). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 101,2 MSEK (27,9). Ikraftträdandet av IFRS 15 medför att tidigare successivt bokförda intäkter återförs till orderstocken för jämförelseperioden, se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Intäkter och resultat

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersätter därmed IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 beskriver en modell för intäktsredovisning som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden. IFRS 15 tar avstamp i individuella avtal med kund, därmed skall bolaget ta ställning till metoden för intäktsredovisning vid varje enskild affär. Tidigare har Bolaget redovisat intäkterna genom successiv intäktsföring, i enlighet med IAS 18. Inkomsten har i dessa fall redovisats som intäkt baserad på orderns färdigställandegrad.

Det är bolagets bedömning att införandet av IFRS 15 påverkar bolagets intäktsredovisning genom att intäkterna för en kundorder redovisas vid ett och samma tillfälle istället för som tidigare successivt under tillverkningsperioden för kundordern. Detta medför att variationerna mellan rapportperioderna vad gäller bolagets intäkter och resultat blir större.  Denna bedömning baseras på att även framtida kundavtal i allt väsentligt sluts på samma villkor som utgör branschpraxis på den marknad Obducat verkar.

Standarden tillämpas från och med 1 januari 2018 med full retroaktivitet vilket innebär att jämförelsesiffror avseende 2017 i denna rapport är omräknade för effekter som följer av den nya redovisningsstandarden. Se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 4,2 MSEK (15,4). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 2,4 MSEK (7,0) vilket motsvarade 58% (45%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till
-12,5 MSEK (-6,5), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,5 MSEK (2,7). Periodens resultat före skatt var -13,1 MSEK (-6,6). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,14).

Koncernens intäkter under helåret uppgick till 29,2 MSEK (26,3). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 14,5 MSEK (12,2) vilket motsvarade 50% (46%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -41,4 MSEK (-50,9), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 10,2 MSEK (10,4). Periodens resultat före skatt var -42,2 MSEK (-49,9). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,6 SEK (-1,12).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,6 MSEK att jämföra med 2,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 december 2018 till 9,4 MSEK (4,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till -1,6 MSEK (-4,0). Förändring av rörelsekapital var under fjärde kvartalet 8,8 MSEK (-0,4). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till -2,5 MSEK (-6,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till -26,7 MSEK (-36,3). Förändring av rörelsekapital för helåret var 5,2 MSEK (0,6). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för helåret uppgick till -31,3 MSEK (-43,2).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 17,8 MSEK att jämföra med 35,9, MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 december 2018 till 20%, jämfört med 43% vid årets början.

Under det fjärde kvartalet 2018 har Obducat påkallat det sjunde konvertibellånet, om 3 MSEK, från investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group i enlighet med den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i oktober 2017.

Mot bakgrund av den ökande orderingången är det bolagets bedömning att behovet för rörelsekapital kommer att öka framöver. Bolaget arbetar för närvarande med att etablera mer långsiktiga lösningar som gör det möjligt för bolaget att rekvirera nödvändigt likviditetstöd för att möta ett ökande rörelsekapitalbehov.

Baserat på nuvarande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång samt pågående EU finansierade FoU projekt har Bolaget gjort en simulering avseende förväntad likviditetsutveckling för kommande 12-månadersperiod. Simuleringen är grundad på den information och bedömning bolaget idag har om kundernas planer på beställning av system. Då det i simuleringen ingår förväntade order kan det uppkomma förseningar och avvikelser som ligger utanför Bolagets kontroll. Simuleringen visar att den likviditet Bolaget har och som verksamheten förutsätts generera framöver bedöms tillräcklig för att säkra den finansiella ställningen 12 månader framöver. 

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 1,0 MSEK (1,9) under fjärde kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,0 MSEK (1,8) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,1). Till följd av den ökade orderingången och följaktligen högre produktionsaktiviteter har utvecklingsresurser allokerats till produktion under kvartalet. 

Koncernens investeringar uppgick till 4,5 MSEK (6,9) under perioden januari-december. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 4,3 MSEK (6,8) och materiella anläggningstillgångar med 0,2 MSEK (0,1).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under fjärde kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av det integrerade litografisystemet samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH.

Fjärde kvartalets resultat har belastats med -3,1 MSEK (-7,1) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till -1,0 MSEK (-1,8).

Årets resultat har belastats med -11,8 MSEK (-15,1) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till -4,3 MSEK (-6,8).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.
 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala".  Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.  

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Bolaget har överenskommit med Blue Ocean Investment Group om att pausa utnyttjandet tills vidare av den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i oktober 2017. 

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 44 (44) heltidsanställda varav 7 (8) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 16 personer och i det tyska bolaget 27 personer samt en person är anställd i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2,2 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till  -7,0 MSEK (-17,1). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under helåret till 8,7 MSEK (9,7) och resultatet före skatt uppgick till -30,9 MSEK (-41,1). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,4) under kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under 2018 har moderbolaget lämnat koncerninterna aktieägartillskott om 24 MSEK (24,7). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 25,7 MSEK (22,8) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 33,8 MSEK (33,2).  

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Obducat har ingått ett avtal som innebär att styrelseledamoten Jarl Hjärre tillhandahåller konsulttjänster, utöver normalt styrelsearbete, för att stödja det pågående arbetet med att etablera en långsiktig lösning finansieringslösning för det förväntade ökade behovet av rörelsekapital. Avtalet, som har ingåtts på marknadsmässiga villkor, löper tillsvidare utan uppsägningstid. Totalt har 0,4 MSEK kostnadsförts under rapportperioden. 

För fullständig information avseende samtliga närståendetransaktioner under 2018 se även delårsrapporterna för första och andra kvartalet 2018.

Aktien

Per den 31 december 2018 finns totalt 83 257 131 aktier i bolaget, varav 2 320 133 A-aktier, 63 621 005 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 110 097 903 röster. Bolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,61 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 december 2018 hade bolaget inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2017.

Kommande rapporttillfällen

5 april 2019
Årsredovisning 2018

17 april 2019
Delårsrapport 1, 2019 (januari-mars)

27 maj 2019
Årsstämma 2019

19 juli 2019
Delårsrapport 2, 2019 (januari-juni)

25 oktober 2019
Delårsrapport 3, 2019 (januari-september)

14 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019 (januari-december)

Kontakt och ytterligare information 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO
046-10 16 00 eller 0703-27 37 32