Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2019

 • Intäkterna uppgick till 9,0 MSEK (4,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,6 MSEK (-12,1)
 • Resultat före skatt uppgick till -11,9 MSEK (-12,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,5 MSEK (-2,5)
 • Orderingången uppgick till 12,3 MSEK (24,2)
 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 48,4 MSEK (101,2)
 • Byte av redovisningsprincip i de projekt för vilka bolaget erhåller EU- eller annat statligt stöd. Se Not 1 för detaljer.
 • Företrädesemissionen tecknades till 99%

Delårsperioden 1 januari -31 december 2019

 • Intäkterna uppgick till 75,3 MSEK (30,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,8 MEK (-40,0)
 • Resultat före skatt uppgick till -16,4 MSEK (-40,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,58)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,4 MSEK (-31,1)
 • Orderingången uppgick till 31,7 MSEK (99,2)

 

Kommentar från styrelseordföranden

Marknadsutveckling

Orderingång för fjärde kvartalet uppgick till 12,3 MSEK vilket är den högsta under 2019. Aktivitetsnivån har fortsatt varit hög under fjärde kvartalet hos kunderna. Detta positiva tecken förväntas vara inledningen på den återhämtning som branschbedömare ser för 2020 och som skall leda fram till fortsatt tillväxt mot en ny "all time high" 2023. Viss fördröjning förväntas infinna sig vad gäller de kinesiska marknadsaktiviteterna till följd av Coronavirus utbrottet.

Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 48,4 MSEK vilket till övervägande delen skall levereras under första halvåret 2020.

Vi är fortsatt övertygade om att integrering av nanoteknik i nya produkter kommer att öka och drivkraften kommer från ett antal globala Megatrends. Intresset från aktörer inom applikationsområdet biomedicinska komponenter har ökat. Arbetet pågår med kundprojekt avseende uppgradering av maskin för tillverkning av medicinska plåster. Ett flertal ytterligare projekt med fokus på DNA analys såväl som strukturerade ytor för användning vid kirurgiska ingrepp pågår.

Även inom applikationsområdet optiska och fotoniska komponenter ökar intresset vilket bekräftats ytterligare med positiv respons vid Obducats deltagande i Photonics West 2020 konferens och mässa i början av februari.

Arbete pågår med fokus på att:

 •     ha en högre och mer kontinuerlig närvaro hos kunderna genom ytterligare organisatorisk resursförstärkning med prioritering på marknad och försäljning

 •     säkra ytterligare order avseende lågvolymtillverkning för att underbygga investeringen i en första pilotlinje i Lund vilken kan användas för demonstrationsändamål såväl som för att erbjuda kunderna lågvolymtillverkning som en tjänst. Första testordern för utvärdering är erhållen och kommer levereras under första halvåret 2020.

Investeringar

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att skapa framtida tillväxt och ökad konkurrenskraft. Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för bland annat de integrerade litografisystemen har nu aktiverats med målet att kunna marknadslanseras under första halvåret 2020. Vi ser fortsatt mycket goda affärsmöjligheter för denna nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen såväl som att öka Obducats totala marknadspotential. 

Finansiering

Under fjärde kvartalet genomfördes en nyemission vilken tillför bolaget cirka 32,1 MSEK före emissionskostnader. Det innebär att emissionen nästintill blev fulltecknad vilket är mycket positivt.

Lönsamhet

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet uppgick till -11,9 MSEK vilket är en direkt konsekvens av den lägre omsättningen under kvartalet. Ett flertal större kundorders har producerats under fjärde kvartalet men leverans och därmed intäktsföring kommer att ske först under första kvartalet 2020. För helåret 2019 nåddes ett positivt resultat i tyska dotterbolaget Obducat Europe GmbH. 

Utblick

Prognoser för investeringarna i halvledarindustrin pekar på en återhämtning för 2020 vilket vi ser tecken på också baserat på en ökad aktivitetsnivå hos kunderna. Även för det längre tidsperspektivet så är utsikterna positiva för halvledarindustrin och därmed är också den långsiktiga marknadspotentialen för Obducat god. I takt med en bredare framgångsrik integrering av nanoteknik inom applikationsområden såsom biomedicinska- såväl som optiska och fotoniska komponenter kommer också behovet av utökad produktionskapacitet vilket utgör tillväxtmöjligheter och en ny "all time high" prognosticeras för 2023.

Vårt mål är att lyckas med en positiv utveckling av Obducat mot bakgrund av den förväntade återhämtningen i marknaden samt den orderstock vi tar med oss in i 2020.

Försäljning och marknad

Under fjärde kvartalet har koncernen bland annat erhållit orders avseende tre QS system samt ett helautomatiserat MC 204 system vilket är det andra systemet av samma typ som bolaget leverera till kunden. Vidare har bolaget erhållit första orderna avseende produktion av en optisk komponent för ett europeiskt bolag. Första ordern är en testorder för utvärdering och kommer att levereras under första halvåret 2020. 

Orderingången för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 12,3 MSEK (24,2). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 48,4 MSEK (101,2).

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 9,0 MSEK (4,4). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4,6 MSEK (2,6) vilket motsvarade 51% (60%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -9,6 MSEK (-12,1), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,3 MSEK (2,4). Periodens resultat före skatt var -11,9 MSEK (-12,8). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,15).

Koncernens intäkter under helåret uppgick till 75,3 MSEK (30,0). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 40,6 MSEK (15,3) vilket motsvarade 54% (51%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -12,8 MSEK (-40,0), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 9,1 MSEK (9,5). Periodens resultat före skatt var -16,1 MSEK (-40,2). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,58).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,1 MSEK att jämföra med 1,6 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 december 2019 till 2,6 MSEK (9,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till -8,8 MSEK (-1,4). Förändring av rörelsekapital var under fjärde kvartalet -1,1 MSEK (8,8). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till -9,5 MSEK (-2,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till -10,2 MSEK (-25,8). Förändring av rörelsekapital under helåret var -4,9 MSEK (5,3). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden jan-dec uppgick till -13,4 MSEK (-31,3).

Avtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF), tillhörande Blue Ocean Investment Group löpte ut den 27 oktober 2019 och är därmed avslutat.

Vid inledning av oktober ingick bolaget ett kortsiktigt låneavtal om 10 MSEK med syftet att stärka bolagets rörelsekapital. Ur ett kortsiktigt perspektiv handlar det om att skapa förutsättningar för att kunna hantera den nuvarande produktionsvolymen. För att säkerställa ett mer långsiktigt perspektiv i att kunna skapa förutsättningar för koncernen att investera och därmed realisera den långsiktiga strategin har bolaget under det fjärde kvartalet genomfört en nyemission.

Företrädesemissionen, som avslutades i december 2019, tecknades till ca 98,9 procent och innebär att Obducat tillförs 32,1 MSEK, före emissionskostnader. Bolaget bedömer därmed att man säkerställt tillräckligt med kapital för att genomföra den plan som fastlagts för de kommande 12 månaderna.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar under fjärde kvartalet har i sin helhet fördelats på immateriella anläggningstillgångar med 0,8 MSEK (1,2). Till följd av den under 2018 ökade orderingången och följaktligen högre produktionsaktiviteter har utvecklingsresurser fortsatt primärt allokerats till produktion under kvartalet. 

Koncernens investeringar uppgick till 3,2 MSEK (5,3) under helåret. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 3,1 MSEK (5,1) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,2).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under fjärde kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av det integrerade litografisystemet samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH.

Fjärde kvartalets resultat har belastats med -3,5 MSEK (-3,1) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till- 0,8 MSEK (-1,2).

Årets kostnader för forskning och utveckling uppgår till -17,0 MSEK (-11,8) (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till -3,1 MSEK (-5,1).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.
 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala".  Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem. 
 • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.
 • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

I början av 2020 har Obducat erhållit en order som avser ett utvärderingsprojekt inom vilket Obducat kommer att använda sin patenterade NIL-teknik för att producera en förserie av optiska komponenter. Ordern beräknas slutlevereras under första halvåret 2020. Vid framgångsrikt slutförande är det kundens avsikt att ingå ett längre leveransavtal med Obducat avseende kontinuerlig produktion av optiska komponenter.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 43 (44) heltidsanställda varav 6 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 15 personer och i det tyska dotterbolaget 26 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2,2 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -15,4 MSEK (-7,0). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under helåret till 8,9 MSEK (8,7) och resultatet före skatt uppgick till -26,3 MSEK (-30,9). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,2) under fjärde kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under 2019 har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 20,2 MSEK (24,0). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 28,7 MSEK (25,7) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 20,2 MSEK (33,8).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien

Per den 31 december 2019 finns totalt 105 293 176 aktier i moderbolaget, varav 2 842 124 A-aktier, 85 135 059 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 136 831 867 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,61 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Företrädesemissionen, som avslutades i december 2019, innebär att 14.370 stamaktier av serie A, 17.337.470 stamaktier av serie B, 8.622 teckningsoptioner av serie A samt 10.402.482 teckningsoptioner av serie B ges ut.

I samband med företrädesemissionen erbjöd sig Obducat att återköpa bolagets preferensaktier genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga preferensaktieägare villkorat av samtida teckning av nya stamaktier i bolaget genom en riktad nyemission. Genom erbjudandet har sammanlagt 662.160 preferensaktier av serie A och 14.504.057 preferensaktier av serie B återköpts av Obducat, motsvarande 99,99 procent av preferensaktierna av serie A och 87,1 procent av preferensaktierna av serie B. Detta innebär att 1.127.460 stamaktier av serie A och 24.696.032 stamaktier av serie B ges ut de till de aktieägare som överlåtit sina preferensaktier till Obducat.

Efter slutförd registrering av företrädesemissionen och utbyteserbjudandet finnas totalt 148.468.508 aktier i moderbolaget, varav 3.983.954 stamaktier av serie A, 127.168.561 stamaktier av serie B, 662 175 preferensaktier av serie A, 16 653 818 preferensaktier av serie B, 8.622 teckningsoptioner av serie A samt 10.402.482 teckningsoptioner av serie B.

De av bolaget återköpta preferensaktierna hålls i eget förvar och skall makuleras givet stämmobeslut på kommande årsstämma.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 december 2019 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2018.
Kommande rapporttillfällen

6 april 2020
Årsredovisning 2019

24 april 2020
Delårsrapport 1, 2020 (januari-mars)

25 maj 2020
Årsstämma 2020

24 juli 2020
Delårsrapport 2, 2020 (januari-juni) 

30 oktober 2020
Delårsrapport 3, 2020 (januari-september)

19 februari 2021
Bokslutskommuniké 2020 (januari-december)

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO
046-10 16 00 eller 0703-27 37 32