Fjärde kvartalet

1 oktober – 31 december 2021

 • Intäkterna uppgick till 13,1 MSEK (16,5)

 • Rörelseresultatet uppgick till -3,3 MSEK (-0,7)

 • Resultat före skatt uppgick till -3,6 MSEK (-3,6)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,05)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,9 MSEK (-3,4)

 • Orderingången uppgick till 22,0 MSEK (1,5)

Helåret

1 januari – 31 december 2021

 • Intäkterna uppgick till 32,1 MSEK (54,2)

 • Rörelseresultatet uppgick till -22,5MSEK (-13,9)

 • Resultat före skatt uppgick till -22,3 MSEK (-18,0)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,15)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -18,5 MSEK (-23,7)

 • Orderingången uppgick till 64,4 MSEK (24,4)

 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 64,9 MSEK (24,5)

Kommentar från VD

Fjärde kvartalet

Under året har aktivitetsnivån hos våra kunder succesivt ökat och vi ser nu resultatet av vårt tålmodiga och fokuserade säljarbete under Coronapandemin i form av god orderingång för kvartalet, liksom för helåret. Fjärde kvartalets orderingång uppgick till 22 MSEK (1,5) och 64,4 MSEK (24,4) för helåret vilket medför att vi avslutar 2021 med en orderstock som uppgår till 64,9 MSEK (24,5) vid rapportperiodens utgång.

Obducat fokuserar på kunder inom applikationsområden som står inför en stark tillväxt de kommande åren. Vårt mål är att etablera bolaget som en ledande leverantör inom dessa och växa med de kunder hos vilka det finns potential för större ordervolymer framöver. Ordern som inkom i det fjärde kvartalet avseende två fullt automatiserade system från en existerande kund ser vi som ett kvitto på att vårt målinriktade arbete med att bygga starka kundrelationer börjar bära frukt. Vidare, den försiktighet som vi tidigare under året märkt av hos våra industriella kunder har avtagit vilket stärker vår förväntan på att den förväntade efterfrågeökning i branschen kommer att realiseras under 2022 och framåt.

Marknadsföring och regionalisering i centrum

Kundbesök, mässor, konferenser och event har under kvartalet i huvudsak kunnat hållas i fysisk form. I november ställde Obducat ut på Europas mest betydande mässa inom halvledarindustrin, nämligen Semicon Europa i München. I januari 2022 ställde Obducat ut på USA:s största mässa inom optik och fotonik, Photonics West i San Francisco.

Mässan i San Francisco markerade starten på ett mer omfattande samarbetsavtal med USA-baserade Neutronix Quintel (NxQ), en välkänd leverantör av mask aligners & fotolitografisystem. Samarbetet är fokuserat på försäljning, marknadsföring, service och support och har inletts för att bemöta trenden med en ökad regionalisering inom halvledar- och elektronikindustrin. En regional förankring på olika marknader med närhet till våra kunder har blivit allt viktigare. Samarbetet innebär att NxQ kommer att stödja försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna såväl som service och support för Obducats produkter på den amerikanska kontinenten och Obducat kommer att göra detsamma för NxQ:s produkter i Europa. Under året som gått har Obducat dessutom stärkt marknadsnärvaron med egen personal i både Japan och Portugal.

Lönsamhet

Coronapandemin har påverkat intäkterna för det fjärde kvartalet liksom för helåret 2021. Reserestriktioner som fördröjt slutförandet av installationer samt leveransförseningar av komponenter till vår produktion bidrar till att intäktsföringen förskjuts framåt, vilket påverkat våra intäkter och resultat negativt under 2021. 

Det fjärde kvartalets intäkter uppgick till 13,1 MSEK (16,5). Resultatet före skatt för fjärde kvartalet uppgick till -3,6 MSEK (-3,6). Kvartalets bruttomarginal uppgår till 60% (48%). Intäkterna för helåret uppgick till 32,1 MSEK (54,2). Resultatet före skatt för helåret uppgick till -22,3 MSEK (-18,0).

Det EITRE Large Substrates system som vi har genomfört en fjärrinstallation av under hösten planeras att tas i drift av kunden under första kvartalet 2022.

Utblick

Vi ser positivt på framtiden ur ett marknadsperspektiv samtidigt som vi räknar med att pandemins kvarvarande konsekvenser även framgent kommer att påverka framför allt ledtider av komponenter, vilket kan komma att påverka vår leveranskapacitet. 

Under året som gått har vi stärkt både vår position på marknaden liksom vårt produkterbjudande till våra kunder. Sindre® Integra NIL systemet som vi lanserade under det tredje kvartalet har rönt stort intresse bland våra kunder. Systemet är särskilt anpassat för användning inom applikationsområden såsom optik och fotonik, bio- och medicinsk utrustning samt processer relaterade till tillverkning av t.ex. GaN-on-Si substrat. Samtliga är applikationsområden som av branschexperter bedöms ha en stark tillväxt under de kommande åren.

Vad gäller Obducats produktionsservice så har den ökat i omfattning under 2021 och då kunderna huvudsakligen är företag som ämnar utkontraktera sin tillverkning har flertalet av projekten potential att nå större produktionsvolymer.

Vår bedömning är att marknadsefterfrågan kommer att fortsätta öka under 2022. Vår förmåga att framgångsrikt skapa kundspecifika lösningar på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt för kunden är en av våra viktigaste konkurrensfördelar och vi satsar både på marknadsföring och ytterligare teknikutveckling framgent för att kunna kapitalisera på den tillväxtpotential som vi ser på de marknader vi är aktiva i.

Sammanfattningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla kollegor för många extraordinära insatser under ett utmanande år och till er aktieägare för ert fortsatta förtroende för oss. Vårt mål för 2022 är att öka orderingången ytterligare samt att fortsätta Obducats tillväxtresa mot lönsamhet.

Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad

Under fjärde kvartalet har Obducat erhållit en order från en kund i Asien, avseende ett EITRE 8 NIL-system. EITRE 8 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter och användas för att utföra nanolitografiprocesser för olika ändamål. Ordervärdet uppgick till cirka 3,4 miljoner SEK.

Vidare har Obducat erhållit en order från en existerande europeisk kund avseende två fullt automatiserade produktionssystem för resist processning. De två resistprocess systemen kommer att levereras under det tredje kvartalet i år. Ordervärdet uppgick till cirka 16,5 miljoner SEK.

Därutöver har orderingången utgjorts av orders avseende produktionsservice, uppgraderingar av maskiner samt service och support.

Orderingången för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 22,0 MSEK (1,5). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 64,9 MSEK (24,5).

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 13,1 MSEK (16,5). De fortsatta restriktionerna har skapat viss fördröjning i leverans av komponenter till produktionen såväl som att det försenar slutförandet av installationer av levererade system vilket förskjuter intäktsföringen. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 7,9 MSEK (7,9) vilket motsvarade 60% (48%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -3,3 MSEK (-0,7), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,3 MSEK (2,5). Periodens resultat före skatt var -3,6 MSEK (-3,6). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,05).

Koncernens intäkter för helåret uppgick till 32,1 MSEK (54,2). De lägre intäkterna under 2021 i jämförelse med föregående år är huvudsakligen en konsekvens av försenade komponentleveranser till produktionen.  Koncernen genererade ett bruttoresultat om 16,4 MSEK (25,2) vilket motsvarade 51% (47%) bruttomarginal. Rörelseresultatet helåret uppgick till -22,5 MSEK (-13,9), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 9,0 MSEK (10,1). Årets resultat före skatt var -22,3 MSEK (-18,0). Årets resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,15).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift

Likvida medel uppgick vid årets utgång till 0,5 MSEK att jämföra med 4,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 december 2021 till 12,7 MSEK (5,4). Vidare är där en väsentlig kapitalbindning vid utgången av rapportperioden vilken är relaterad till leveranser som förväntas ske under första kvartalet 2022.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till -3,4 MSEK (-2,5). Förändring av rörelsekapital var under fjärde kvartalet -1,9 MSEK (-4,3). Det totala kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (3,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till -13,5 MSEK (-21,1). Förändring av rörelsekapital under helåret var 1,0 MSEK
(-16,2). Det totala kassaflödet för helåret 2021 uppgick till -3,8 MSEK (4,1).

I maj 2021 tog Obducat upp ett strategiskt lån från Modelio Equity AB (publ) i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital med 10 MSEK. Styrelsen för Obducat beslutade vidare att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och som en del av överenskommelsen med Modelio Equity, ge ut högst 7.462.420 teckningsoptioner till Modelio Equity. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april -15 april 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars – 25 mars 2022, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde. För att kompensera bolagets aktieägare för den potentiella utspädning som ovanstående teckningsoptioner kan resultera i, beslutade styrelsen för Obducat också att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ge ut högst 7.121.378 teckningsoptioner till bolagets aktieägare, på samma villkor som de teckningsoptioner som gavs ut till Modelio Equity. Teckningsoptionerna har tilldelats bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 20-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsoption. Teckningsoptionerna är upptagna till handel på NGM Main Regulated Equity.

Mot bakgrund av den osäkerhet och de konsekvenser som följer av Coronapandemin gör Koncernen kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på nuvarande orderstock, pågående EU finansierade FoU projekt samt finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång. Koncernens simuleringar visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet de kvarvarande konsekvenserna från Coronasituation så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på kundernas investeringsförmåga. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Koncernens nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 0,5 MSEK (0,9) under fjärde kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,5 MSEK (0,9) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,0).

Koncernens investeringar har under helåret 2021 ökat och uppgick till 5,0 MSEK (2,6). Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 4,9 MSEK (2,6) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,0).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Värdet av koncernens pågående investeringar i balanserade utvecklingsarbeten baseras på att koncernen har finansiella förutsättningar att slutföra de pågående utvecklingsprojekten.

Forskning och utveckling

Fjärde kvartalets resultat har belastats med -2,1 MSEK (-2,5) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,5 MSEK (0,9).

Helårets resultat har belastats med 9,0 MSEK (9,2) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 4,9 MSEK (2,6).

Under året har Obducat lanserat det nya Sindre[®] Integra NIL systemet som är särskilt anpassad för användning inom applikationsområden såsom optik och fotonik, bio- och medicinska komponenter samt processer relaterade till tillverkning av t.ex. GaN-on-Si substrat. Sindre Integra systemet innehåller en nyutvecklad modul för integrerad resist-beläggning av IPS[®]:en (Intermediate Polymer Stamp), vilket möjliggör användning av ett bredare urval av material för IPS-filmen såväl som IPS-resisten och genom integrationen av nyckelprocesser i ett och samma system kan en högre produktionsyield uppnås. Med lanseringen erbjuder bolaget nu en ännu mer flexibel maskinplattform som lämpar sig för högvolymtillverkning på substratstorlekar upp till 300 mm.

Sindre Integra plattformen är konfigurerad med den senaste teknikutvecklingen såsom;

 • Integrerad IPS[®] resist beläggning

 • Integrerad anti-stick beläggning av IPS[®]

 • Ultrahög UV-ljusintensitet

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala". Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.
 • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.

 • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

I januari 2022 ingick Obducat ett samarbetsavtal med USA-baserade Neutronix Quintel (NXQ), en välkänd leverantör av mask aligners & fotolitografisystem. Avtalet innebär ett mer omfattande samarbete fokuserat på försäljning, marknadsföring, service och support. NxQ kommer att stödja försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna såväl som service och support för Obducats produkter på den amerikanska kontinenten och Obducat kommer att göra detsamma för NxQ:s produkter på den europeiska kontinenten.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 40 (41) anställda varav 7 (8) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska dotterbolaget 21 personer samt 1 person är anställd i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2,4 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -0,8 MSEK (-2,8).

I tredje kvartalet har styrelsen valt att göra en nedskrivning om 27,2 MSEK av värdet på andelar i koncernföretag.  Därutöver har styrelsen beslutat om att lämna ett aktieägartillskott om 12,1 MSEK i syfte att stärka dotterbolagets finansiella ställning, vilket är en av flera viktiga aspekter för dotterbolaget i samband med kunders bedömningar av den långsiktiga finansiella situationen för bolaget.

Moderbolagets nettoomsättning för helåret 2021 uppgick till 9,3 MSEK (9,0) och resultatet före skatt uppgick till -40,1 MSEK (-29,4). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,4 MSEK (2,2) under fjärde kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under helåret har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 12,1 MSEK (24,8). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 35,1 MSEK (34,6) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 10,7 MSEK (10,2).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien

Per den 31 december 2021 finns totalt 142 458 837 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 136 341 508 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A 2 127 162 preferensaktier av serie B samt 14 583 798 teckningsoptioner av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 178 370 340 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main  (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)Regulated (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity) Equity. (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 december 2021 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2020.

För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 3 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Kommande rapporttillfällen

31 mars 2022
Årsredovisning 2021

29 april 2022
Delårsrapport 1, 2022                                     
(januari-mars)

1 juni 2022
Årsstämma 2022

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström,

Koncernchef/VD
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand,

Styrelseordförande
046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022.