• Obducat prognosticerar en omsättning överstigande 100 MSEK för 2023 samt ett positivt resultat.

Fjärde kvartalet
1 oktober – 31 december 2022
• Intäkterna uppgick till 16,3 MSEK (13,1)
• Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-3,3)
• Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-3,6)
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,05)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,7 MSEK (-3,9)
• Orderingången uppgick till 10,5 MSEK (22,0)

Helåret
1 januari – 31 december 2022
• Intäkterna uppgick till 58,5 MSEK (32,1)
• Rörelseresultatet uppgick till -10,7 MSEK (-22,5)
• Resultat före skatt uppgick till -5,8 MSEK (-22,3)
• Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,18)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,5 MSEK (-18,5)
• Orderingången uppgick till 79,2 MSEK (64,4)
• Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 88,1 MSEK (64,9)

Kommentar från VD

Vår expertis efterfrågas på marknaden 
Utvecklingen under helåret 2022 uppvisar en tilltagande efterfrågan på Obducats produkter och tjänster. Fjärde kvartalets orderingång uppgick till 10,5 MSEK och orderingången för helåret landade på 79,2 MSEK vilket är en ökning med med 23% jämfört med föregående år. Vi avslutar 2022 med en stark orderstock om 88,1 MSEK vid rapportperiodens utgång.

Trots osäkerhet om den makroekonomiska utvecklingen fortsätter aktivitetsnivån bland våra kunder att öka. En av förklaringarna till detta är att våra huvudsakliga kunder återfinns inom teknikområden såsom optik och fotonik såväl som applikationer kopplade till elektrifiering och digitalisering, där efterfrågan förväntas öka även framgent.

Efter rapportperiodens slut har Obducat erhållit två orders avseende litografisystem. En asiatisk kund beställde ett EITRE 6 NIL-system till ett ordervärde om cirka 4,5 MSEK. Systemet beräknas installeras under det tredje kvartalet 2023. En annan asiatisk kund lade en order avseende ett SINDRE® 400 Integra NIL-system konfigurerat med Obducats senaste teknologier såsom integrerad anti-stick beläggning av IPS:en samt även inline resistdispensering för IPS:en. Ordervärdet uppgår till cirka 14,5 MSEK och systemet planeras även det att levereras under det tredje kvartalet i år.

Den brist på komponenter som präglat halvledarindustrin under året har inneburit utmaningar för oss i form av förlängda produktionstider och därmed också en förskjuten tidpunkt för vår intäktsföring. Störningar i den globala leverantörskedjan förväntas pågå även första halvåret 2023, men därefter successivt förbättras.

Intäkterna för kvartalet uppgick till 16,3 MSEK och resultatet före skatt uppgick till -1,3 MSEK. Kvartalets bruttomarginal uppgår till 63%.

Intäkterna för helåret uppgick till 58,5 MSEK och resultatet före skatt uppgick till -5,8 MSEK. Bruttomarginalen för helåret uppgår till 63%.

3-årigt avtal för produktionsservice värt 28,6 MSEK
Intresset för Obducats produktionsservice växer sig allt starkare. Vi erbjuder kunderna både kontinuerlig produktion i egenskap av tillverkningspartner och initial pilotproduktion i utvärderingssyfte om en kund önskar göra ett mer datadrivet investeringsbeslut för uppsättning av egen intern produktionskapacitet. 

I dagsläget är våra kunder huvudsakligen företag som ämnar utkontraktera sin tillverkning och flertalet av våra pågående projekt har potential att nå större produktionsvolymer.

I februari 2023 tecknade Obducat ett 3-årigt avtal med ett europeiskt företag verksamt inom fotosensorteknik avseende kontinuerlig produktion av optiska komponenter med hjälp av Obducats patenterade NIL-teknik. Ordervärdet uppgår till cirka 28,6 MSEK. Kontraktet som föregåtts av framgångsrikt genomförda iterationer av test- och pilotkörningar under de senaste tre åren är en bekräftelse på att vår teknik och förmåga inom produktionsservice är världsledande och vi kommer att fortsätta att arbeta för att expandera vår produktionsservice framöver. Bland annat pågår arbetet med att undersöka förutsättningarna för Obducat att erhålla stöd inom ramen för EU:s stora satsning, European Chips Act, med syftet att möjliggöra en expansion av vår produktionsservice-kapacitet.
 
Marknadsföringsarbetet intensifieras
Våra marknadsföringsinsatser har intensifierats ytterligare som ett led i det långsiktiga strategiska arbetet att stärka Obducats marknadsposition samt att synliggöra bolagets kompetens inom området avancerad litografiteknik.

För att etablera en starkare regional förankring i Asien och för att göra vår webbsida mer användarvänlig och kundorienterad släppte vi två nya språkversioner under det fjärde kvartalet; en japansk och en kinesisk version. 

Under det fjärde kvartalet deltog Obducat dessutom i flera industriledande mässor och konferenser på olika geografiska marknader. Avsikten är att fortsätta hålla en hög närvaro vid de fysiska samlingspunkterna inom de för oss mest relevanta applikationsområdena. 

Utblick – Obducat spår lönsamhet för 2023
Efterfrågebilden under 2022 har varit god och Obducat har fortsatt vinna orders tack vare en stark produktportfölj, ökade marknadssatsningar och vår förmåga att framgångsrikt skapa kundspecifika lösningar på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Enligt branschexperterna och prognosinstituts bedömningar kommer halvledarindustrin att fortsatt se en hög tillväxttakt vilket är samstämmigt med den bedömning vi gör.
 
Vi inledde 2023 med en stor orderstock, en förstärkt marknadsposition samt ett växande intresse för Obducats produktionstjänster, vilket är positivt. Därutöver har vi inlett 2023 med en stark orderingång. Sammantaget medför detta att vi förväntar oss att omsättningen kommer att överstiga 100 MSEK för 2023 samt att vi når ett positivt resultat. 
 
Sammanfattningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla kollegor för ett mycket gott arbete under året och till er aktieägare för ert fortsatta förtroende för oss.
 
Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad
Orderingången för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 10,5 MSEK (22,0). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 88,1 MSEK (64,9).

Under kvartalet har Obducat erhållit en order från en existerande världsledande kund aktiv inom tillverkning av MEMS komponenter, avseende ett fullt automatiserat Microcluster process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,4 miljoner SEK. Det fullt automatiserade Microcluster systemet kommer att användas vid tillverkningen av olika typer av MEMS komponenter. Systemet kommer att levereras under det andra kvartalet 2023.

Därutöver har orderingången avsett orders avseende produktionsservice, uppgraderingar av maskiner samt service och support.

Intäkter och resultat
Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 16,3 MSEK (13,1). Det är fortsatt fördröjningar när det gäller leverans av komponenter till produktionen vilket förskjuter intäktsföringen. Koncernen ser i nuläget inte någon negativ påverkan på bruttomarginalerna från den högre inflationsnivån då prisjusteringar har kunnat genomföras för att kompensera för kostnadsökningar. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 10,3 MSEK (7,9) vilket motsvarade 63% (60%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -2,8 MSEK (-3,3), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -2,2 MSEK (-2,3). Periodens resultat före skatt var -1,3 MSEK (-3,6). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,05).

Koncernens intäkter under helåret uppgick till 58,5 MSEK (32,1). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 36,7 MSEK (16,4) vilket motsvarade 63% (51%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för helåret uppgick till –10,7 MSEK (-22,5), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -9,0 MSEK (-9,0). Periodens resultat före skatt var -5,8 MSEK (-22,3). Periodens resultat per aktie för helåret uppgick till -0,04 SEK (-0,18).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift
Likvida medel uppgick vid årets utgång till 2,2 MSEK att jämföra med 0,5 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 december 2022 till 17,0 MSEK (12,7)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till -6,0 MSEK (-3,4). Förändring av rörelsekapital var under fjärde kvartalet -5,1 MSEK (-1,9). Det totala kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till
0,6 MSEK (0,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till -6,6 MSEK (-13,5). Förändring av rörelsekapital under helåret var -3,5 MSEK (1,0). Det totala kassaflödet för helåret uppgick till 1,7 MSEK (-3,8).

Den 15 april 2022 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO14B som emitterades i samband med upptagandet av ett strategiskt lån om 10 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, vilket offentliggjordes i maj 2021. Teckningskursen uppgick till 1,07 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 10,5 MSEK. Totalt utnyttjades 9 825 534 teckningsoptioner för teckning av lika många B aktier.

I maj 2022 har Obducat förlängt det lån som togs upp från Modelio Equity i maj 2021. Lånebeloppet som förlängs uppgår till 8,4 MSEK. Styrelsen för Obducat har vidare, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och som en del av överenskommelsen med Modelio Equity, beslutat att ge ut högst 4.384.207 teckningsoptioner till Modelio Equity. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 27 februari – 9 mars 2023, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 30 januari – 17 februari 2023, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

För att kompensera bolagets aktieägare för den potentiella utspädning som ovanstående teckningsoptioner kan resultera i, har styrelsen för Obducat också, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut högst 4.115.793 teckningsoptioner till bolagets aktieägare, på samma villkor som de teckningsoptioner som ges ut till Modelio Equity. Teckningsoptionerna är upptagna till handel på NGM Main Regulated Equity.

Mot bakgrund av den osäkerhet och de konsekvenser som följer av Coronapandemin såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina gör Koncernen kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på vid var tid inneliggande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång, förväntad bruttomarginal, pågående EU finansierade FoU projekt, planerade investeringar såväl som operativa kostnader. Koncernens simuleringar visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet de kvarvarande konsekvenserna från Coronasituation såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på marknadsförutsättningarna för Koncernen. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen är en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Koncernens nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift.

Investeringar
Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 0,6 MSEK (0,5) under fjärde kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,5 MSEK (0,5) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,0).

Koncernens investeringar uppgick till 2,8 MSEK (5,0) under helåret. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 2,6 MSEK (4,9) och materiella anläggningstillgångar med 0,2 MSEK (0,1).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Värdet av koncernens pågående investeringar i balanserade utvecklingsarbeten baseras på att koncernen har finansiella förutsättningar att slutföra de pågående utvecklingsprojekten.

Forskning och utveckling
Under fjärde kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på processutveckling relaterat till olika projekt inom vår produktionsservice.

Fjärde kvartalets resultat har belastats med -4,0 MSEK (-2,1) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till -0,5 MSEK (-0,5).

Resultatet under helåret har belastats med -13,4 MSEK (-9,0) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till -2,6 MSEK (-4,9).

Bolaget är involverat i externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;
· NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.
 
· Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en ”verktygslåda” för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.
 
Väsentliga händelser efter rapportperioden
Efter rapportperiodens utgång har Obducat erhållit flertalet orders:

En asiatisk kund har lagt en order avseende ett EITRE 6 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 4,5 MSEK. EITRE 6 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter och planeras att levereras under det tredje kvartalet 2023.

En kund i Asien har lagt en order avseende ett SINDRE® 400 Integra NIL-system konfigurerat med de senaste teknologierna Obducat har presenterat inklusive integrerad anti-stick beläggning av IPS:en samt även inline resistdispensering för IPS:en. Ordervärdet uppgår till cirka 14,5 MSEK. Systemet planeras att levereras under det tredje kvartalet i år och kommer att användas för massproduktion av olika typer av optiska komponenter inkluderande waveguide komponenter för AR (Augmented Reality).

Ett europeiskt företag verksamt inom fotosensorteknik har tecknat ett avtal relaterat till produktionsservice som omfattar leveranser under de kommande tre åren. Kontraktet är en fortsättning på det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020 och den pilotorder som kommunicerades i juli 2022. Kontraktet avser kontinuerlig produktion av optiska komponenter som produceras med hjälp av Obducats patenterade NIL-teknik. Ordervärdet uppgår till cirka 28,6 MSEK. Leveranserna kommer att starta inom kort och den åtagna volymen är planerad att levereras under en maximal tid på 3 år, men med nuvarande utsikter förväntar sig kunden att avropa volymen under en kortare tidsram.

Personal
Vid periodens utgång hade koncernen totalt 40 (39) anställda varav 7 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska dotterbolaget 22 personer. Inga anställda finns i Obducat North America Inc, Obducat Portugal eller Obducat Asia Limited.

Moderbolaget
Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2,4 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till 1,2 MSEK (-0,8).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under helåret till 9,6 MSEK (9,3) och resultatet före skatt uppgick till -53,3 MSEK (-40,1). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

I det tredje kvartalet valde styrelsen att göra en nedskrivning om 45,6 MSEK av värdet på andelar i koncernföretag. Därutöver har styrelsen beslutat om att lämna ett aktieägartillskott om 11,1 MSEK i syfte att stärka dotterbolagets finansiella ställning, vilket är en av flera viktiga aspekter för dotterbolaget i samband med kunders bedömningar av den långsiktiga finansiella situationen för bolaget.

Transaktioner med närstående
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,4 MSEK (2,4) under fjärde kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under helåret har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 11,1 MSEK (12,1). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 36,8 MSEK (35,1) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 12,0 MSEK (10,7).

Generell borgen har lämnats till ALMI samt Handelsbanken av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien
Per den 31 december 2022 finns totalt 152 284 371 aktier, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 146 167 042 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 188 195 874 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main Regulated Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 december 2022 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

Det nuvarande makroekonomiska läget, den stigande inflationen liksom den geopolitiska oron skapar osäkerhet men i vilken omfattning detta kan få påverkan på koncernen är för närvarande svårt att förutse.

För en närmare beskrivning av de övriga risker och osäkerhetsfaktorer som finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2021.

För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 4 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Kommande rapporttillfällen
31 mars 2023
Årsredovisning 2022
28 april 2023
Delårsrapport 1, 2023 (jan-mar)
2 juni 2023
Årsstämma 2023

Kontakt och ytterligare information
Finansiella rapporter och pressmeddelande kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com  alternativt via telefon 046-10 16 00.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.