Fjärde kvartalet
1 oktober – 31 december 2023
• Intäkterna uppgick till 29,4 MSEK (16,3)
• Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (-2,8)
• Resultat före skatt uppgick till 2,7 MSEK (-1,3)
• Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,01)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,7 MSEK (-6,7)
• Orderingången uppgick till 10,1 MSEK (10,5)

Helåret
1 januari – 31 december 2023
• Intäkterna uppgick till 93,1 MSEK (58,5)
• Rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (-10,7)
• Resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK (-5,8)
• Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,04)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -16,1 MSEK (-9,5)
• Orderingången uppgick till 117,9 MSEK (79,2)
• Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 123,6 MSEK (88,1)

Kommentar från VD
Positivt resultat för helåret 2023
Obducat når ett positivt resultat för helåret 2023 uppgående till 1,1 MSEK jämfört med -5,6 MSEK 2022.

Det positiva resultatet och den ökade orderingången för året är ett resultat av engagemang och starka insatser från samtliga medarbetare i organisationen under utmanande förhållanden under året.

Omsättningen under 2023 är den högsta i Obducats historia och utgör en ökning om 59 % jämfört med 2022. Omsättningen hamnade dock något under det tidigare aviserade målet för helåret 2023 och uppgick till 93,1 MSEK. Orsaken till den något lägre omsättningen är försenade komponentleveranser.

Bruttomarginalerna var, förutom första kvartalet, på förväntade nivåer vilket är ett resultat av att vi har lyckats genomföra prisjusteringar för att parera ökade kostnader på framför allt komponentsidan. Bruttomarginalen uppgick till 60 % (63 %) för kvartalet respektive och 56 % (63 %) för helåret.

Vi går in i 2024 med en stark orderstock
Orderingången uppgick till 117,9 MSEK för helåret 2023, den högsta någonsin för Obducat och utgör en ökning om 49 % jämfört med 2022. Obducat har haft en något lägre orderingång under kvartal fyra än förväntat, men går in i 2024 med en stark orderstock om 123,6 MSEK.

Efter att ha noterat en liten nedgång i aktivitetsnivåer på kundprojekt under andra halvåret 2023 ökar nu aktivitetsnivåerna i början av 2024, varför vi förväntar oss ett starkt andra halvår 2024.
Under fjärde kvartalet fick vi order avseende ett flertal produktionsserviceprojekt. Vissa av dessa har potential att växa till större volymer under de kommande åren. Vi ser generellt ett växande intresse för och efterfrågan på våra produktionstjänster.

De drivande globala trenderna som påverkar Obducat är bland annat elektrifiering, digitalisering och artificiell intelligens vilka skapar en ökande efterfrågan på chip och elektroniska komponenter vilket i sin tur driver efterfrågan på Obducats produkter och tjänster.

Förbättrad leveranssituation
Även om det fortfarande finns en brist på komponenter över hela världen, är den nu mindre än tidigare. Vi ser en generell förbättring av leveranssituationen och vi förväntar den trenden fortsätter under 2024.

I takt med att ett antal större leveranser genomförs förstärks vår likviditetssituation, vilket möjliggör en ökad lagerhållning. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda kunderna konkurrenskraftiga leveranstider.

Fokus på synlighet och marknadsnärvaro
Vi arbetar målmedvetet med att stärka vår marknadsposition på våra relevanta geografiska marknader. Detta arbete innebär bland annat att vi har närvaro och ökar vår synligt på relevanta internationella branschmässor. Detta ger oss en utmärkt möjlighet att nå våra kunder och potentiella kunder globalt och lokalt.

Under det sista kvartalet i år deltog Obducat i två stora viktiga mässor inom halvledarindustrin. I mitten av november deltog vi i SEMICON Europa och i december ställde vi ut på SEMICON JAPAN. Mässorna lockade ett stort antal besökare och utställare och det var tydligt att det finns en stark framtidstro inom branschen.

Vi ser att intresset för både våra maskiner samt vår produktionsservice ökar stadigt i takt med att vi vår exponering i relevanta sammanhang såsom mässor, branschnätverk och tekniska konferenser och vi avser att öka tempot ytterligare under 2024 i vår marknadsbearbetning.

Utblick
Mot bakgrund av den rekordstora orderingången kan vi konstatera att vårt fokus på innovativ produkt- och teknikutveckling är efterfrågat från både våra existerande såväl som potentiella kunder. Vi kommer fortsatt inrikta oss på anpassade litografilösningar och vi avser att accelerera utvecklingstakten ytterligare under 2024. Vi kommer inom ramen för det utvecklingsarbetet ägna mer uppmärksamhet åt innovationen av mer hållbara processlösningar för nano litografi. Detta fokus, tillsammans med ökade marknadsaktiviteter ska utgöra basen i att skapa förutsättningar för Obducat att stärka sin konkurrenskraft för fortsatt tillväxt.

Med ett rekordår i bagaget är det vår förväntan om att 2024 ska innebära en fortsatt tillväxt med ökade omsättning och ytterligare förbättrat resultat.

 Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad
Orderingången för det fjärde kvartalet 2023 uppgick till 10,1 MSEK (10,5). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 123,6 MSEK (88,1).

I orderingången för kvartalet ingår en order avseende ett våtprocess system från Fraunhofer HHI i Berlin. Vidare utgör cirka hälften av orderingången orders avseende produktionsservice. Därutöver har orderingången avsett orders avseende uppgraderingar av maskiner samt service och support.

Intäkter och resultat
Under fjärde kvartalet har det varit en fortsatt fördröjning när det gäller leverans av komponenter till produktionen men tecken på en förbättrad situation avseende leveranstider på komponenterna kan noteras.

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 29,4 MSEK (16,3). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 17,6 MSEK (10,3) vilket motsvarade 60 % (63 %) bruttomarginal. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 6,8 MSEK (-2,8), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -2,2 MSEK (-2,2). Periodens resultat före skatt var 2,7 MSEK (-1,3). Periodens resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,01).

Koncernens intäkter under helåret uppgick till 93,1 MSEK (58,5). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 52,2 MSEK (36,7) vilket motsvarade 56 % (63 %) bruttomarginal. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 4,5 MSEK (-10,7), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -8,7 MSEK (-9,0). Periodens resultat före skatt var 0,8 MSEK (-5,8). Periodens resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,04).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift
Likvida medel uppgick vid årets utgång till 1,3 MSEK att jämföra med 2,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 december 2023 till 15,3 MSEK (17,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till -2,2 MSEK (-6,0). Förändring av rörelsekapital var under fjärde kvartalet -10,0 MSEK (-5,1). Det totala kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till
-5,6 MSEK (0,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till -10,4 MSEK (-6,6). Förändring av rörelsekapital under helåret var -20,1 MSEK (-3,5). Det totala kassaflödet för helåret uppgick till -0,9 MSEK (1,7).

Den 9 mars 2023 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO15B som emitterades 2022 i samband med förlängningen av det lån som upptogs 2021. Totalt utnyttjades 7 870 691 teckningsoptioner för teckning av lika många B aktier. Teckningskursen uppgick till 0,79 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillfördes cirka 6,2 MSEK.

Under första kvartalet har Obducat återbetalat 6 MSEK på det lån som upptogs 2021, återstående del av lånet inklusive upplupen ränta om ca 2,5 MSEK har återbetalts under andra kvartalet 2023.

Styrelsen har under andra kvartalet, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Bakgrund och motiv till beslutet är att Bolagets kraftigt ökade orderingång kommer att medföra en ökad kapitalbindning. Likviditetsförstärkningen från konvertibelmissionen förser Obducat med det rörelsekapital som behövs för att Bolaget på ett effektivt sätt ska kunna expandera och möta den ökade efterfrågan.

Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en månatlig ränta om 1,25 %. Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 oktober 2024, om inte konvertiblerna konverterats dessförinnan. Konverteringskursen uppgår till två (2) kronor. Det konvertibla lånet är förenat med en uppläggningsavgift om fem (5) procent av det nominella beloppet. För det fall det konvertibla lånet konverteras i sin helhet kommer antalet aktier i bolaget öka med 10.000.000 och aktiekapitalet med cirka 6.803.420,51 kronor.

Koncernen gör kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på vid var tid inneliggande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång, förväntad bruttomarginal, pågående externt finansierade FoU projekt, planerade investeringar såväl som operativa kostnader. Koncernen har under 2023 haft en stark orderingång och går in i 2024 med en orderstock om 123,6 MSEK. Givet att likviditetsutvecklingen följer den simulering bolaget kan göra vid avgivandet av denna delårsrapport så är det bolagets bedömning att återbetalningen av det konvertibla lån som förfaller den 31 oktober 2024 kan hanteras inom ramen för det operativa kassaflöde som bolaget förväntas generera. För vidare information kring de osäkerhetsfaktorer som finns kopplat till finansiering som beskrivs i stycket hänvisas till årsredovisningen för 2022, sida 48 där dessa beskrivs i detalj.

Investeringar
Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 1,5 MSEK (0,6) under fjärde kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,1 MSEK (0,5) och materiella anläggningstillgångar med 0,4 MSEK (0,1).

Koncernens investeringar uppgick till 5,7 MSEK (2,8) under helåret. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 3,5 MSEK (2,6) och materiella anläggningstillgångar med 2,2 MSEK (0,3).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Värdet av koncernens pågående investeringar i balanserade utvecklingsarbeten baseras på att koncernen har finansiella förutsättningar att slutföra de pågående utvecklingsprojekten.

Forskning och utveckling
Under fjärde kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på utveckling av nya applikationer i våra resist- och våtprocess system såväl som processutveckling relaterat till olika projekt inom vår produktionsservice.

Fjärde kvartalets resultat har belastats med 2,9 MSEK (4,0) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,1 MSEK (0,5).

Resultatet för helåret har belastats med 14,9 MSEK (13,4) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 3,5 MSEK (2,6).

Bolaget är involverat i externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;
· NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t. Ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering. Projektet avslutades under första kvartalet 2023.
 
· Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en ”verktygslåda” för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m. m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
I januari 2024 har Obducat Technologies AB återbetalat lån om 4 MSEK till ALMI. Därmed har också moderbolagsborgen återlämnats.

Personal
Vid periodens utgång hade koncernen totalt 42 (40) anställda varav 7 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 19 personer och i det tyska dotterbolaget 23 personer. Inga anställda finns i Obducat North America Inc, Obducat Portugal eller Obducat Asia Limited.

Moderbolaget
Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2,6 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till -4,0 MSEK (1,2).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under helåret till 9,8 MSEK (9,6) och resultatet före skatt uppgick till -5,5 MSEK (-53,3). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,6 MSEK (2,4) under fjärde kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under helåret har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 0,0 MSEK (11,1). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 46,6 MSEK (36,8) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 12,7 MSEK (12,0).

Generell borgen har lämnats till ALMI samt Handelsbanken av moderbolaget för Obducat Technologies räkning.
 
Aktien
Per den 31 december 2023 finns totalt 160 155 062 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 154 037 733 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 196 066 565 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main Regulated Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framför allt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 december 2023 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

Det nuvarande makroekonomiska läget, den stigande inflationen liksom den geopolitiska oron skapar osäkerhet men i vilken omfattning detta kan få påverkan på koncernen är för närvarande svårt att förutse.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2022.

För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sidan 3 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Kommande rapporttillfällen
5 april 2024
Årsredovisning 2023
3 maj 2024
Delårsrapport 1, 2024 (jan-mar)
3 juni 2024
Årsstämma 2024

Kontakt och ytterligare information
Finansiella rapporter och pressmeddelande kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.