Andra kvartalet 1 mars – 30 juni 2017

* Intäkterna uppgick till 5,7 MSEK (20,2)
* Rörelseresultatet uppgick till -13,7 MSEK (-7,8)
* Resultat före skatt uppgick till -13,8 MSEK (-8,4)
* Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,23)
* Kassaflöde efter investeringar uppgick till -15,9 MSEK (1,8)
* Orderingången uppgick till 11,4 MSEK (7,8)
* Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 14,8 MSEK (13,0)

Delårsperioden 1 januari -30 juni 2017

* Intäkterna uppgick till 13,8 MSEK (39,9)
* Rörelseresultatet uppgick till -23,8 MEK (-13,7)
* Resultat före skatt uppgick till -24,0 MSEK (-14,4)
* Resultat per aktie uppgick till -0,53 MSEK (-0,49)
* Kassaflöde efter investeringar uppgick till -26,0 MSEK (-35,8)
* Orderingången uppgick till 14,3 MSEK (19,1)

VD-kommentar

Försäljning

Orderingången under det första halvåret 2017 ligger klart under förväntan och vi är inte på något sätt nöjd med situationen. Vi gör fortsatt bedömningen att vi inte har tappat marknadsandelar utan att den lägre orderingången är en följd av förskjutningar och senareläggningar hos kunderna av investeringsbesluten och våra möjligheter att påverka kundernas beslutsprocesser är mycket begränsade. Första halvårets dåliga utfall till trots så ser vi ser fortfarande positivt på marknadsutvecklingen och vi förväntar oss fortsatt att ett flertal av investeringsbesluten kommer till avslut under 2017 och därmed kommersialiseringen och industrialisering av nanoimprint tar fart. Dock gör vi bedömningen att en del av de orders som vi förväntade oss under 2017 kommer att förflyttas bortom årsskiftet 2017/2018 vilket innebär att vi inte längre förväntar oss uppnå en orderingång om cirka 120 MSEK under 2017. Då tidpunkten för när kunderna fattar sina investeringsbeslut är svårbedömd väljer vi att inte kommunicera någon ny bedömning avseende förväntad orderingång för 2017.

Givet utfallet under första halvåret så ser vi ett tydligt behov för, och därför prioriterar, att fortsätta Obducats planerade investeringar i utökad marknadsbearbetning i syfte att ytterligare förstärka kundnärvaron och marknadsbearbetningskapaciteten. Med den utbyggnad av säljorganisationen som genomförts under första halvåret kan vi se en effekt i ett ökat antal offertförfrågningar. Effekten av detta förväntar vi oss se först under 2018.  I juli månad har vi rekryterat en säljansvarig för Nordamerika till vårt dotterbolag, Obducat Inc., som är lokaliserad i Silicon Valley. Vidare pågår arbetet med att utöka närvaron i Asien och första steget är avklarat genom etableringen av Obducat Asia Limited i Hong Kong i mars 2017. Avsikten är att successivt börja bygga upp den lokala organisationen under andra halvan av 2017. 

Vår syn på marknadsutvecklingen för 2017 och framåt är fortsatt positiv mot bakgrund av att bedömningen inom LED-industrin är att den globala efterfrågan på PSS-substrat beräknas öka med ca 30% under perioden 2017-2019. Intensifieringen av försäljningsaktiviteter mot LED-industrin – och de signaler vi fått om kundernas framtida investeringsplaner – ger en positiv bedömning av förväntad orderingång avseende Sindresystem för LED-tillverkning framöver. Vi har ytterligare stärkt våra möjligheter till genomförandet av kunddemonstration genom färdigställandet av ett eget Sindre 400 NIL-system, vilket förväntas vara klart för idrifttagning i bolagets lokaler i Lund, under tredje kvartalet. Vi kan därmed genomföra demonstrationer tillsammans med kunder med målet att försöka påskynda deras beslutsprocess samtidigt som vi har en leveransberedskap av ett Sindre 400 system med kort varsel.

Vi upplever väsentligt ökad aktivitetsnivå hos kunder inom ett flertal applikationsområden. Flera av dessa sammanhänger med litografilösningar för stora substrat. Vi befäster nu också vår starka position på detta område tack vare vårt Eitre Large Area system. Därmed läggs grunden för kommersiella framsteg på området under året. Därutöver gäller intresset vi möter inte längre enbart display- och solceller, utan även exempelvis "smart glas" och medicinska komponenter. Även efterfrågan på extern pilotproduktion har ökat. Vårt Eitre Large Area system kommer, efter en del produktions förseningar, att vara klart för kunddemonstrationer under tredje kvartalet och även i detta fall kan vi leverera med kort ledtid till potentiella kunder.

Produkt- och teknikutveckling

De planerade investeringarna i produkt- och teknikutveckling har startats – vidareutvecklingen av Eitre Large Area, med fokus på automatisering av kritiska processteg pågår och beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet. Potentialen för våra produkter avsedda för stora substrat, både NIL- såväl som våtprocesssutrustning, är mycket stor. Vidare har utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för de integrerade litografisystemen har påbörjats.   

Lönsamhet

Ett flertal projekt pågår vid dotterbolaget Obducat Europe GmbH vilka syftar till att öka marginalen på våtprocesssutrustning och därmed förbättra lönsamheten. Arbetet har kommit en bra bit på väg och vi förväntar oss att det skall leda till marginalförbättringar mot slutet av året.

Nasdaqnotering och informationsgivning

En central målsättning med förbättringsarbetet i Obducat avseende informationsgivningen är att uppnå en ökad exponering och kännedom om Bolaget. En av åtgärderna är uppstarten av samarbetet med extern PR-aktör. Ett ytterligare viktigt steg i detta arbete är att notera Obducat-aktien vid Nasdaq Stockholm – det interna förberedelsearbetet pågår för att skapa förutsättningarna att aktivera den formella ansökningsprocessen när förutsättningarna att klara samtliga utvärderingskriterier bedöms som goda. 

Framtiden är Obducats

Nanoteknologins utvecklingstakt accelererar. Möjligheterna att använda tekniken i en lång rad av olika applikationer ökar kraftigt. Nanotekniken väntas exempelvis få mycket stor betydelse i den expansion som Internet of Things står inför, vilket kommer att öka efterfrågan på intelligenta sensorer – något som är mycket positivt för Obducat. För att nämna ett exempel är Obducat involverade kundutvärderingsprojekt med en världsledande asiatisk komponenttillverkare sedan slutet av 2016 avseende prototypframtagning av nästa generation sensorer för självkörande bilar.  Att Obducat har ett stort engagemang bland annat i den typen av projekt gör den kommande utvecklingen extra spännande och vi ska fortsätta vårt långsiktiga arbete med att utveckla Obducats produkt- och teknikportfölj med målet att nå kommersiellt såväl som tekniskt ledarskap inom våra fokusområden.

Försäljning och marknad

Under andra kvartalet har vi erhållit en strategiskt viktig order från det kinesiska bolaget BYD avseende ett framkallningssystem för stora substrat, en order avseende ett helautomatiserat ytbeläggnings- och framkallningssystem från Fraunhoferinstitutet HHI samt ett system avsett för substratrengörning från Femto-ST.

Efter rapportperiodens utgång har bolaget erhållit order avseende ett Eitre 3 NIL-system samt våtprocessutrustning från Institute of Acoustics vid Chinese Academy of Sciences. Detta är den första kunden som lägger order på både NIL- såväl som våtprocessutrustning och det sammanlagda ordervärdet uppgår till 150,000 EUR. 

Förhandlingen med en asiatisk LED aktör om bildande av ett samägt bolag, för utveckling och produktion av nya produkter och applikationer baserade på NIL-teknologi, fortgår.

Vidare finns där ytterligare ett flertal pågående kundprojekt inom LED området från vilka vi förväntar oss att förhandlingarna skall avslutas under 2017.

Kundförhandlingar pågår avseende såväl NIL som våtprocessutrustning för processning av stora substrat samt även integrerade litografisystem.

Kunderna har fortsatt skjuta fram sina investeringsbeslut men arbete pågår kontinuerligt med målet att, i den utsträckning bolaget kan påverka, säkerställa att alla förutsättningar föreligger för att investeringsbeslut skall kunna fattas.

Orderingången för andra kvartalet 2017 uppgick till 11,4 MSEK (7,8). Den samlade orderingången för första halvåret 2017 uppgick till 14,3 MSEK (19,1). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 14,8 MSEK (13,0).

Intäkter och resultat

Bolagets arbete med marginalförbättring avseende våtprocesssutrustning fortskrider och en positiv marginaleffekt förväntas mot slutet av året.

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 5,7 MSEK (20,2). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 0,6 MSEK (6,3) vilket motsvarade 11% (31%) bruttomarginal. Den låga bruttomarginalen under det andra kvartalet är en direkt följd av den försenade orderingången och kan förklaras av att fasta produktionsomkostnader får stort genomslag vid kvartalets låga produktionsbeläggning.
Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -13,7 MSEK (-7,8), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,6 MSEK (2,6). Periodens resultat före skatt var -13,8 MSEK (-8,4). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,23).

Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till 13,8 MSEK (39,9). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3,8 MSEK (12,0) vilket motsvarade 28% (30%) bruttomarginal. Den lägre bruttomarginalen under det första halvåret är en direkt följd av den försenade orderingången och kan förklaras av att fasta produktionsomkostnader får stort genomslag vid andra kvartalets låga produktionsbeläggning.
Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -23,8 MSEK (-13,7), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 5,2 MSEK (5,2). Periodens resultat före skatt var -24,0 MSEK (-14,4). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,49).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 17,1 MSEK att jämföra med 39,0 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 juni 2017 till 4,3 MSEK (29,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till -14,0 MSEK (2,7). Förändring av rörelsekapital var under andra kvartalet -2,7 MSEK (7,5). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det andra kvartalet uppgick till -15,9 MSEK (1,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden jan-juni till -22,5 MSEK (-32,8). Förändring av rörelsekapital under första halvåret var -3,5 MSEK (-23,9). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden jan-jun uppgick till -26,0 MSEK (-35,8).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 63,8 MSEK att jämföra med 92,8 MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till 58%, jämfört med 69% vid årets början.

Den företrädesemission av preferensaktier, som avslutades i december 2016 innebar att bolaget tillfördes 49,4 MSEK, före emissionskostnader. Bolagets bedömning kvarstår att man säkerställt tillräckligt med kapital för att genomföra den plan som fastlagts för 2017.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 1,9 MSEK (0,9) under andra kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,9 MSEK (0,8) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,1).

Koncernens investeringar uppgick till 3,6 MSEK (3,0) under perioden januari-juni. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 3,6 MSEK (2,7) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,3).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under andra kvartalet har utvecklingsaktiviteterna fortsatt varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av de integrerade litografisystemen samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH.

Andra kvartalets resultat har belastats med 3,2 MSEK (1,9) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,9 MSEK (0,8).

Perioden jan-juni resultat har belastats med 5,5 MSEK (3,6) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 3,6 MSEK (2,7).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

§  GREENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik. Detta projekt slutfördes under första kvartalet.

§  MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader

§  ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Efter rapportperiodens utgång har bolaget erhållit order avseende ett Eitre 3 NIL-system samt våtprocessutrustning från Institute of Acoustics vid Chinese Academy of Sciences. Detta är den första kunden som lägger order på både NIL- såväl som våtprocessutrustning och det sammanlagda ordervärdet uppgår till 150,000 EUR. 

I enlighet med årsstämmans beslut, har utdelning till innehavare av bolagets utestående preferensaktier utbetalats i början av juli om totalt 1,7 MSEK (0,1 SEK per preferensaktie).

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 40 (55) heltidsanställda varav 8 (8) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 20 personer och i det tyska bolaget 20 personer. Inga anställda finns i det under rapportperioden nyregistrerade dotterbolaget, Obducat Asia Limited, i Hong Kong.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 2,4 MSEK (2,8) och resultatet före skatt uppgick till -3,4 MSEK (-1,9). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under första halvåret till 4,9 MSEK (5,9) och resultatet före skatt uppgick till -16,8 MSEK (-10,8). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som uppgick till 4,9 MSEK under delårsperioden avser administrativa tjänster, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna.

Under perioden januari-juni 2017 har moderbolaget lämnat koncerninterna lån om 11,5 MSEK samt aktieägartillskott om 12,7 MSEK. Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 30,1 MSEK samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 32,9 MSEK.

Aktien

Per den 30 juni 2017 finns totalt 47 398 269 aktier i bolaget, varav 928 157 A-aktier, 29 154 119 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 61 711 257 röster. Bolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om 1 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt. Per den 30 juni 2017 hade bolaget inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2016.

Kommande rapporttillfällen

27 oktober 2017
Delårsrapport 3, 2017 (januari-september)

16 februari 2018
Bokslutskommuniké 2017 (januari-december)

Kontakt och ytterligare information 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Björn Segerblom, Styrelseordförande
046-10 16 00 eller +852 6071 2250