Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2018  

 • Intäkterna uppgick till 9,7 MSEK (2,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (-14,6)
 • Resultat före skatt uppgick till -9,5 MSEK (-14,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,31)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,5 MSEK (-15,9)
 • Orderingången uppgick till 21,2 MSEK (11,4)
 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 46,9 MSEK (31,3)

Delårsperioden 1 januari -30 juni 2018

 • Intäkterna uppgick till 17,2 MSEK (6,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,0 MEK (-27,6)
 • Resultat före skatt uppgick till -17,6 MSEK (-27,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,59)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -19,8 MSEK (-26,0)
 • Orderingången uppgick till 34,2 MSEK (14,4)

Kommentar från styrelseordföranden 

Marknadsutveckling

Med en orderingång om 34,2 MSEK för första halvåret 2018 samt ytterligare
6,8 MSEK efter rapportperiodens utgång kan vi konstatera att orderingången är väsentligt förbättrad jämfört med 2017 och det är goda utsikter att vi kan se en fortsatt ökning av orderingången under resterande del av 2018. Vid avgivandet av denna rapport uppgår orderstocken till 53,4 MSEK vilket ger förutsättningarna att nå ett väsentligt förbättrat utfall för 2018 jämfört med 2017.

Det råder ingen tvekan om att nanoteknologins utvecklingstakt accelererar vilket skapar efterfrågan på bolagets samtliga produkter. Möjligheterna att använda tekniken i en lång rad av olika applikationer ökar kraftigt. Nanotekniken har bl a visat sig vara mycket applicerbar inom det medicintekniska området såväl som det optiska och fotoniska applikationer.

Vidare väntas nanotekniken få mycket stor betydelse i den expansion som Internet of Things (IoT) står inför, vilket kommer att öka efterfrågan på intelligenta sensorer – något som är mycket positivt för Obducat.

Totalt sett ser en ökad aktivitetsnivå inom samtliga applikationsområden vilket gör att det finns förutsättningar för en ihållande förbättring av bolagets finansiella prestation även under 2019. 

Investeringar

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att skapa framtida tillväxt. Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för de integrerade litografisystemen pågår och vi räknar med en första marknadslansering 2018. Vi ser mycket goda affärsmöjligheter framöver för denna nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen såväl som att öka Obducats totala marknadspotential. 

Vidare så är målet fortsatt att genomföra de investeringar som ställdes i utsikt i samband med genomförandet av nyemissionen i mars 2018. Givet utfallet i nyemissionen kommer investeringarna att genomföras i den takt bolagets finansiella situation medger.

Lönsamhet

Ett flertal projekt pågår inom bolaget, vilka syftar till att kostnadseffektivisera tillverkningen av våra produkter, för att därigenom förbättra lönsamheten. Vi kan konstatera att vi redan såg en marginalförbättring i utfallet för 2017 på individuell ordernivå och vi gör bedömningen att ytterligare lönsamhetsförbättringar är möjliga att realisera under 2018.

Nanoteknologi för framtiden

Väl medvetna om den komplexa situation som råder, både marknadsmässigt- såväl tekniskt i vår industri, är vår syn på marknadsutvecklingen fortsatt positiv och vi har en stark tilltro till Obducats möjligheter att ta tillvara på den marknadsmöjligheten.  

Försäljning och marknad

Ett flertal kundförhandlingar pågår avseende både NIL såväl som våtprocessutrustning för stora substrat samt även integrerade litografisystem, exempelvis pågår ett flertal aktiva kundprojekt inom applikationsområden såsom medicinska komponenter, optiska och fotoniska komponenter samt inom LEDs. Förväntningen är att ett flertal avslut kan nås under 2018.

Under andra kvartalet 2018 har bolaget erhållit order från;

 • ett ledande utvecklingscenter inom akustiska applikationer i Kina, avseende ett EITRE 8 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 375 000 EUR.
 • MB-CNM (Institute of Microelectronics of Barcelona) i Spanien för leverans av ett QS W 300 system. Ordervärdet uppgår till cirka 160 000 EUR.
 • en existerande kund i Tyskland för leverans av ett QS W 775 framkallningssystem. Ordervärdet uppgår till 475 000 EUR.
 • en befintlig kund avseende renovering och uppgradering av fem befintliga processystem för litografi. Ordervärdet uppgår till 240 000 EUR.
 • ett ledande utvecklingslaboratorium inriktat på applikationer med av avancerade material, avseende ett EITRE 3 NIL-system. Ordervärdet uppgår till 100 000 EUR.
 • en ledande tillverkare av AMOLED displayer avseende leverans av ett MC 204 (full automatiserat resistbeläggnings- och framkallningssystem). Ordervärdet uppgår till cirka 390 000 EUR.

Orderingången för det andra kvartalet 2018 uppgick till 21,2 MSEK (11,4). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 46,9 MSEK (31,3). Ikraftträdandet av IFRS 15 medför att tidigare succesivt bokförda intäkter återförs till orderstocken för jämförelseperioden, se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Intäkter och resultat

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter därmed IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 beskriver en modell för intäktsredovisning som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden. IFRS 15 tar avstamp i individuella avtal med kund, därmed skall bolaget ta ställning till metoden för intäktsredovisning vid varje enskild affär. Tidigare har Bolaget redovisat intäkterna genom successiv intäktsföring, i enlighet med IAS 18. Inkomsten har i dessa fall redovisats som intäkt baserad på orderns färdigställandegrad. Det är bolagets bedömning att tillämpningen av IFRS 15 kommer att medföra att i princip samtliga maskinförsäljningar kommer intäktsredovisas i sin helhet vid slutleverans och endast undantagsvis kan intäktsredovisning över tid (tidigare successiv intäktsföring enl. IAS 18) komma att bli aktuellt. Denna bedömning baseras på att framtida kundavtal i allt väsentligt sluts på samma villkor som utgör branschpraxis på den marknad Obducat verkar. Det är bolagets bedömning att införandet av IFRS 15 kommer påverka bolagets intäktsredovisning genom att intäkterna för en kundorder redovisas vid ett och samma tillfälle istället för som tidigare successivt under tillverkningsperioden för kundordern. Detta kan komma att medföra större variationer mellan rapportperioderna vad gäller bolagets intäkter och resultat.  

Standarden tillämpas från och med 1 januari 2018 med full retroaktivitet vilket innebär att jämförelsesiffror avseende 2017 i denna rapport är omräknade för effekter som följer av den nya redovisningsstandarden. Se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 9,7 MSEK (2,7). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4,5 MSEK (1,6) vilket motsvarade 46% (59%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till
-9,7 MSEK (-14,6), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,5 MSEK (2,6). Periodens resultat före skatt var -9,5 MSEK (-14,7). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,31).

Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till 17,2 MSEK (6,5). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 8,6 MSEK (3,7) vilket motsvarade 50% (57%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -19,0 MSEK (-27,6), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 5,0 MSEK (5,2). Periodens resultat före skatt var -17,6 MSEK (-27,9). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,59).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,1 MSEK att jämföra med 2,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 juni 2018 till 3,4 MSEK (4,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till -12,1 MSEK (-14,0). Förändring av rörelsekapital var under andra kvartalet -4,7 MSEK (-2,7). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det andra kvartalet uppgick till -13,5 MSEK (-15,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden jan-jun till -16,9 MSEK (-22,5). Förändring av rörelsekapital under första halvåret var -2,7 MSEK (-3,5). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden jan-jun uppgick till -19,8 MSEK (-26,0).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 40,9 MSEK att jämföra med 35,1, MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 mars 2018 till 54%, jämfört med 43% vid årets början.

Under det andra kvartalet 2018 har Obducat påkallat det fjärde konvertibellånet, om 3 MSEK, från investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group i enlighet med den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i oktober 2017.

En sammanräkning av utfallet, i den företrädesemission av units som beslutades av den extra bolagsstämman den 19 mars 2018, visar att totalt 37,9 procent av företrädesemissionen har tecknats. Genom företrädesemissionen tillförs Obducat cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader.

Mot bakgrund av den ökande orderingången är det bolagets bedömning att behovet för rörelsekapital kommer att öka under kommande
12-månadersperiod. Bolaget arbetar för närvarande med att etablera lösningar som gör det möjligt för bolaget att rekvirera nödvändigt likviditetstöd för att möta behovet av rörelsekapital under kommande 12-månadersperiod.  

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 1,4 MSEK (1,9) under andra kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,4 MSEK (1,9) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,0).

Koncernens investeringar uppgick till 2,8 MSEK (3,6) under perioden januari-juni. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 2,6 MSEK (3,6) och materiella anläggningstillgångar med 0,2 MSEK (0,0).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under andra kvartalet har utvecklingsaktiviteterna fortsatt varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av det integrerade litografisystemet samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH. Vidare ser bolaget en kontinuerlig ökning av antalet kundprojekt under 2018.

Andra kvartalets resultat har belastats med 2,8 MSEK (4,1) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,4 MSEK (1,9).

Perioden jan-jun resultat har belastats med 5,7 MSEK (8,1) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 2,6 MSEK (3,6).

Bolaget är involverat i tre externt delfinansierade utvecklingsprojekt;

 • MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader
 • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.
 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala".  Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.  

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Efter rapportperiodens utgång har bolaget erhållit order avseende leverans av ett QS 775 W system. Ordervärdet uppgår till cirka 665 000 EUR.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 43 (48) heltidsanställda varav 7 (8) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska bolaget 24 personer samt en person är anställd i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited, i Hong Kong.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 2,2 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till -9,2 MSEK (-3,4). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under första halvåret till 4,3 MSEK (4,9) och resultatet före skatt uppgick till -15,9 MSEK (-16,8). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,4) under kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under perioden januari-juni 2018 har moderbolaget lämnat koncerninterna lån om 3,7 MSEK samt lämnat aktieägartillskott om 12,6 MSEK. Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 26,0 MSEK samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 33,8 MSEK.

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Obducat har träffat avtal med ett av den tidigare styrelseordföranden Henri Bergstrand helägt bolag om avslutande av det tidigare ingångna avtalet avseende tillhandahållande av konsulttjänster till Obducats styrelse och verkställande direktör. Avtalets avslutande innebär att den kvarvarande ersättningen om 1,4 MSEK, varav 0,4 MSEK redan var förfallet till betalning vid tidpunkten för överenskommelsen, av de totala 2,3 MSEK har utbetalats i samband med genomförandet av nyemissionen i april. Som motprestation lämnade det av Henri Bergstrand helägda bolaget ett åtagande om att teckna units för ett belopp motsvarande den kvarvarande ersättningen som utbetalats. Den ej förfallna delen av kvarvarande ersättning har belastat resultatet under andra kvartalet. Vidare har det av Henri Bergstrand helägda bolaget åtagit sig att fortsatt stå till förfogande utan ersättning, fram till juli 2020, för Obducats styrelse och verkställande direktör i den mån så påkallas från Obducat. Vidare gav Obducats styrelse gav i mars 2018 uppdrag till ett av Henri Bergstrand helägt bolag att söka etablera ett garantikonsortium för Obducats nyemission. Ett garantikonsortium arrangerades men Obducats styrelse valde att inte gå vidare med att sluta emissionsgarantiavtal. Obducat styrelse beslutade i april 2018 att ersätta bolaget för uppkomna kostnader med anledning av arrangemang av garantikonsortium med 250 KSEK och hela likviden användes för att teckna i Obducats nyemission. Uppdraget är därmed avslutat.

Aktien

Per den 30 juni 2018 finns totalt 83 257 131 aktier i bolaget, varav 2 320 133 A-aktier, 63 621 005 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 110 097 903 röster. Bolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,61 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Obducat har beslutat att säga upp avtal med Mangold Fondkommission AB avseende likviditetsgaranti för Obducats B-aktie. Avtalet fortsätter att gälla till och med den 21 augusti 2018.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt. Per den 30 juni 2018 hade bolaget inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2017.

  

Kommande rapporttillfällen

26 oktober 2018
Delårsrapport 3, 2018 (januari-september)

15 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018 (januari-december)

Kontakt och ytterligare information 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO
046-10 16 00 eller 0703-27 37 32