Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 10,0 MSEK (9,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-9,7)
 • Resultat före skatt uppgick till -9,0 MSEK (-9,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,2 MSEK (-13,5)
 • Orderingången uppgick till 6,1 MSEK (21,2)
 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 80,1 MSEK (46,9)

Delårsperioden 1 januari -30 juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 38,7 MSEK (17,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MEK (-19,0)
 • Resultat före skatt uppgick till -7,9 MSEK (-17,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,31)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,1 MSEK (-19,8)
 • Orderingången uppgick till 14,3 MSEK (34,2)

Kommentar från styrelseordföranden

Marknadsutveckling

Orderingång för andra kvartalet uppgick till 6,1 MSEK vilket är lägre än förväntat – ett antal order har inte materialiserats i enlighet med kundernas kommunicerade tidplan. Fördröjningarna är i flertalet fall en konsekvens av den efterfrågenedgång som handelskriget mellan USA och Kina bidragit till och som huvudsakligen drabbar våra kunder inom elektronik och halvledarindustrin. Viss återhämtning förväntas för andra halvåret men givet den osäkerhet som finns i marknaden så förväntar vi oss inte en ökad orderingången 2019 jämfört med 2018.

Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 80,1 MSEK.

Vi är fortsatt övertygade om att integrering av nanoteknik i nya produkter kommer att öka och drivkraften kommer från ett antal globala Megatrends.

Intresset från aktörer inom applikationsområdet biomedicinska komponenter har ökat. Arbetet pågår med kundprojekt avseende uppgradering av maskin för tillverkning av medicinska plåster. Ett flertal ytterligare projekt med fokus på DNA analys såväl som strukturerade ytor för användning vid kirurgiska ingrepp är under uppstart.

 Även inom applikationsområdet optiska och fotoniska komponenter ökar intresset såväl som antalet pågående kundprojekt.

Investeringar

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att skapa framtida tillväxt. Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för bland annat de integrerade litografisystemen pågår och marknadslanseringen planeras till 2019 vilket är en senareläggning som sker till följd av prioritering av produktion för kundorders. Vi ser fortsatt mycket goda affärsmöjligheter för denna nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen såväl som att öka Obducats totala marknadspotential. 

Vidare så ligger koncernens strategiska plan fast med fokus på att:

 •      ha en högre och mer kontinuerlig närvaro hos kunderna genom ytterligare organisatorisk resursförstärkning

 •      bygga upp interna pilotlinjer i Lund, Hongkong och USA vilka kan användas för demonstrationsändamål såväl som för att erbjuda kunderna lågvolymtillverkning som en tjänst

Givet den kraftiga ökning av orderingången under 2018 så har behovet av rörelsekapital ökat vilket skapar begränsningar för i vilket tempo bolaget kan genomföra investeringar. Koncernens nuvarande likviditetssituation nödvändiggör allokering av likviditet till rörelsekapital före investeringar varför investeringarna får göras i den takt koncernens finansiella situation medger.

Finansiering

En prioriterad fråga för styrelsen är att etablera en långsiktig lösning för finansiering av koncernens behov av rörelsekapital. Ur ett kortsiktigt perspektiv handlar det om att skapa förutsättningar för att kunna hantera den nuvarande produktionsvolymen. Ur ett långsiktigt perspektiv utgör finansieringen en viktig pusselbit i att kunna skapa förutsättningar för koncernen att investera och därmed realisera den långsiktiga strategin.

Lönsamhet

Resultatet för andra kvartalet uppgick till -8,9 MSEK. Produktionstakten har ökat under första halvåret och vid utgången av andra kvartalet är ett flertal större system klara för leverans inom kort. Intäkterna för dessa kommer först i tredje kvartalet. (gällande redovisningsprinciper beskrivs under "Not 1, Redovisningsprinciper" nedan). 

Utblick

Mycket av den förväntade försäljningen för 2019 drivs både av teknikskifte men också av kapacitetsutbyggnadbehov hos kunderna. Den del av försäljningen som är relaterad till kapacitetsutbyggnad har, till följd av handelskriget, mellan USA och Kina, resulterat i att kunderna avvaktar med sina investeringsbeslut. Prognoser för investeringarna i halvledarindustrin pekar, för 2019, på en nedgång för att under 2020 åter öka igen.

Bortsett från den kortsiktiga osäkerheten i halvledarindustrin så är utsikterna goda för den långsiktiga marknadspotentialen för Obducat. I takt med en bredare framgångsrik integrering av nanoteknik inom applikationsområden såsom biomedicinska- såväl som optiska och fotoniska komponenter kommer också behovet av utökad produktionskapacitet vilket utgör tillväxtmöjligheter för Obducat.

Vårt mål är att lyckas med en positiv utveckling av Obducat och mot bakgrund av den orderstock vi tog med oss in i 2019 förväntar vi oss att kunna uppnå ett positivt resultat för helåret 2019.

Försäljning och marknad

Under andra kvartalet har koncernen bland annat erhållit orders avseende två QS 300 system till befintliga kunder.

Orderingången för det andra kvartalet 2019 uppgick till 6,1 MSEK (21,2). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 80,1 MSEK (46,9).

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 10,0 MSEK (9,7). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4,5 MSEK (4,5) vilket motsvarade 45% (46%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till
-9,3 MSEK (-9,7), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,2 MSEK (2,5). Periodens resultat före skatt var -9,0 MSEK (-9,5). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,15).

Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till 38,7 MSEK (17,2). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 20,0 MSEK (8,6) vilket motsvarade 52% (50%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -6,5 MSEK (-19,0), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 4,5 MSEK (5,0). Periodens resultat före skatt var -7,9 MSEK (-17,6). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,31).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,8 MSEK att jämföra med 1,6 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 juni 2019 till 7,1 MSEK (3,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till
-5,4 MSEK (-12,1). Förändring av rörelsekapital var under andra kvartalet 2,1 MSEK (-4,7). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det andra kvartalet uppgick till -6,2 MSEK (-13,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till
-1,6 MSEK (-16,9). Förändring av rörelsekapital under första halvåret var 1,1 MSEK (-2,7). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden jan-jun uppgick till -3,1 MSEK (-19,8).

I januari 2019 har moderbolaget överenskommit med Blue Ocean Investment Group om att pausa utnyttjandet tills vidare av den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i oktober 2017. Avtalet med Blue Ocean Investment Group upphör att gälla i oktober 2019.

Under det andra kvartalet har European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF), tillhörande Blue Ocean Investment Group, tecknat nya B-aktier genom utnyttjande av innehavda teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har utfärdats i enlighet med den finansieringslösning som Obducat tidigare har offentliggjort genom ett pressmeddelande den 27 oktober 2017. EHGOSF har tecknat 2.250.000 nya B-aktier till en kurs om 0,80 kronor per aktie samt 1 000 000 nya B-aktier till en kurs om 0,90 kronor per aktie. Detta innebär att moderbolaget tillförs 2,7 MSEK.

I april 2019 avslutades utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 12 som emitterades i samband med Obducats företrädesemission av units under våren 2018. Totalt har 521 991 nya A-aktier och 5 466 060 nya B-aktier tecknats med stöd av teckningsoptioner av serie TO12, till en kurs om 0,75 kronor per aktie. Därmed har cirka 95,3% av utestående teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier. Detta innebär att moderbolaget tillförs ca 4,5 MSEK före emissionskostnader.

Koncernen ser positivt på möjligheterna för tillväxt framöver och mot den bakgrunden bedömer koncernen att behovet för rörelsekapital kommer att öka framöver. Koncernen arbetar därför med att etablera mer långsiktiga lösningar som gör det möjligt för bolaget att rekvirera nödvändig likviditet för att möta ett ökande rörelsekapitalbehov.

Baserat på nuvarande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång samt pågående EU finansierade FoU projekt har koncernledningen gjort en simulering avseende förväntad likviditetsutveckling för kommande 12-månadersperiod. Simuleringen är grundad på den information och bedömning bolaget idag har om kundernas planer på beställning av system. Då det i simuleringen ingår förväntade order kan det uppkomma förseningar och avvikelser som ligger utanför koncernens kontroll. Simuleringen visar att den likviditet koncernen har och som verksamheten förutsätts generera framöver bedöms tillräcklig för att säkra den finansiella ställningen 12 månader framöver.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 0,8 MSEK (1,4) under andra kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,70 MSEK (1,4) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,0). Till följd av den under 2018 ökade orderingången och följaktligen högre produktionsaktiviteter har utvecklingsresurser allokerats till produktion under kvartalet. 

Koncernens investeringar uppgick till 1,6 MSEK (2,8) under perioden januari-juni. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,5 MSEK (2,6) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,2).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under andra kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av det integrerade litografisystemet samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH.

Andra kvartalets resultat har belastats med 3,9 MSEK (2,8) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,7 MSEK (1,4).

Perioden jan-jun resultat har belastats med 7,7 MSEK (5,7) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,5 MSEK (2,6).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.
 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala".  Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem. 
 • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.
 • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 42 (43) heltidsanställda varav 6 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 15 personer och i det tyska dotterbolaget 25 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 2,2 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -3,0 MSEK (-9,2). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under första halvåret till 4,4 MSEK (4,3) och resultatet före skatt uppgick till -9,2 MSEK (-15,9). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,2) under andra kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under perioden januari – juni 2019 har moderbolaget lämnat koncerninterna aktieägartillskott om 6,1 MSEK (13,0). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 20,1 MSEK (26,0) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 34,2 MSEK (33,8).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Obducat har ingått ett avtal som innebär att styrelseledamoten Jarl Hjärre tillhandahåller konsulttjänster, utöver normalt styrelsearbete, för att stödja det pågående arbetet med att etablera en långsiktig lösning finansieringslösning för det förväntade ökade behovet av rörelsekapital. Avtalet, som har ingåtts på marknadsmässiga villkor, löper tillsvidare utan uppsägningstid. Totalt har 0,1 MSEK fakturerats avseende det andra kvartalet. 

Aktien

Per den 30 juni 2019 finns totalt 105 293 176 aktier i moderbolaget, varav 2 842 124 A-aktier, 85 135 059 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 136 831 867 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,61 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 juni 2019 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2018.

Kommande rapporttillfällen

25 oktober 2019
Delårsrapport 3, 2019 (januari-september)

14 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019 (januari-december)

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO
046-10 16 00 eller 0703-27 37 32