Andra kvartalet

1 april – 30 juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 9,3 MSEK (10,3)

 • Rörelseresultatet uppgick till -7,4 MSEK (-9,1)

 • Resultat före skatt uppgick till -10,8 MSEK (-8,9)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,09) 

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till  0,6 MSEK (-6,2)

 • Orderingången uppgick till 11,2 MSEK (6,1)

 

Delårsperioden

1 januari – 30 juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 28,9 MSEK (39,1)

 • Rörelseresultatet uppgick till -8,2 MSEK (-5,9)

 • Resultat före skatt uppgick till -9,0 MSEK (-7,6)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,11)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -19,5 MSEK (-3,1)

 • Orderingången uppgick till 13,4 MSEK (14,3)

 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 36,0 MSEK (80,1)

 

Kommentar från koncernchefen

Andra kvartalet

Andra kvartalet har präglats av en lägre marknadsaktivitet till följd av den pågående globala pandemin, men mot slutet av perioden kunde vi konstatera en viss marknadsåterhämtning. Orderingången för andra kvartalet uppgick till 11,2 MSEK vilket, givet den rådande situationen, får ses som en positiv indikator på att efterfrågan och aktivitetsnivån hos kunderna gradvis förbättrats.    

Beslutsprocesserna hos kunderna är fortsatt långsamma till följd av deras korttidspermitteringar och nedstängda faciliteter. Flertalet kunder har också skjutit på sina investeringsbeslut till andra halvåret 2020.

Obducats medarbetare har arbetat hårt och bidragit med kreativa lösningar sedan pandemins utbrott.  Vår strategi har varit att överbrygga den mest akuta Covid-19 perioden genom att prioritera kassaflöde och orderingång. Vi har vidtagit en rad olika åtgärder för att sänka kostnadsnivåerna utan att kompromissa med vår produktionskapacitet samt ansökt om de bidrag som gått att erhålla i Sverige, Tyskland och USA. Redan i mitten av mars infördes reducerad arbetstid (korttidsarbete) för bolagets medarbetare. Undantaget var produktionspersonalen i Tyskland, som arbetat fulltid under andra kvartalet, för att kunna leverera inneliggande orders till våra kunder. I skrivande stund omfattas en majoritet av Obducats medarbetare av den reducerade arbetstiden. Givet den information vi har idag, så är det vår bedömning att det kan ske en stegvis återgång till normal arbetstid från och med september.

Marknadsutveckling

Inom industrin råder det en fortsatt positiv attityd, om än något mer försiktig än tidigare. Merparten av de industriella kunderna följer noga hur återhämtningen i efterfrågan utvecklas vilket får en direkt påverkan på tidpunkten för när investeringsbeslut kan fattas. Trots den ekonomiska osäkerhet som coronavirusets utbrott bidragit med så är det fortsatt vår, liksom branschexperternas, bedömning att det finns goda förutsättningar för en marknadsåterhämtning mot slutet av året och för 2021. Orderingången mot slutet av det andra kvartalet och vid inledningen av det tredje stödjer den bedömningen. 

Under juni månad erhöll Obducat en order från ett välrenommerat FoU-institut i Tyskland, för leverans av fem moduler för litografiprocesser. Ordervärdet uppgick till cirka 3,1 MSEK. Bolaget erhöll dessutom en order från en asiatisk kund, avseende ett EITRE 8 NIL-system samt tre resist- och våtprocess system; en coater, en developer och en cleaner som kommer att användas vid pilotproduktion av optiska och fotoniska komponenter för bland AR (Augmented Reality). Ordervärdet för den affären uppgick till cirka 6,6 MSEK.Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 36,0 MSEK vilket till övervägande delen ska levereras under 2020.

Strategier och implementering

Under andra kvartalet 2020 påbörjades implementeringen av en rad strategier med fokus på att utveckla vår affärsmodell, öka tillväxten och stärka vår konkurrenskraft på den globala marknaden.

Ett led i att möta våra kunders efterfrågan på helintegrerade litografilösningar är det pågående utvecklingsarbetet kring en ny produktplattform som integrerar bolagets olika processmoduler. Trots att Coronaviruset bidragit med viss försening avseende projektet räknar vi med att produktplattformen lanseras under 2020. 

Stort fokus läggs också på en ny intäktsmöjlighet i form av pilotproduktion för kunders räkning som en tjänst. Tillverkningen sker vid bolagets pilotlinje i Lund. Första testordern för utvärdering erhölls under första kvartalet och leverans förväntas ske under tredje kvartalet efter en del förseningar under andra kvartalet till följd av pandemin.

Slutligen har ett omfattande strategiskt arbete kring företagets produktportfölj och externa kommunikation påbörjats för att öka Obducats synlighet internationellt.

Lönsamhet

Det finns en tydlig förskjutning av intäkter till tredje och fjärde kvartalet till följd av Coronasituationen.

Resultatet före skatt för andra kvartalet uppgick till -10,8 MSEK. De förlängda reserestriktionerna har förhindrat Obducat från att slutföra ett flertal installationer hos kund, vilket har påverkat vår omsättning och resultat negativt då faktureringstidpunkten senareläggs. Vi räknar med att kunna genomföra större delen av de försenade installationerna under tredje kvartalet mot bakgrund av de lättnader som sker i restriktionerna.   

Utblick

Liksom många andra branscher har halvledarindustrin och därmed också Obducat drabbats av en marknadsnedgång, även om den förväntas vara kortsiktig. Nedgången kan enskilt härledas till den globala ekonomiska osäkerhet som Covid-19 bidragit med under första och andra kvartalet 2020. Trots detta bedöms både branschens och Obducats utsikter vara långsiktigt goda.

Utvecklingen av "smarta" städer med ett stort behov för självförsörjande intelligenta sensorer och ny teknologisk utveckling inom exempelvis optik, fotonik, 5G, Artificiell intelligens (AI) och Augmented Reality (AR) driver på en ökad efterfrågan av nanoteknologi och de produkter som Obducat erbjuder. Vi ser också ett ökat intresse för våra produkter inom applikationsområdet bio- och medicinska komponenter särskilt pådrivet av pandemins konsekvenser.

Den tillväxt som branschexperter tidigare förväntade sig under 2020 förväntas nu ske 2021 och den "all time high" som branschen talat om förväntas fortfarande inträffa 2023.

Vi ser framåt och arbetar fokuserat för att öka bolagets synlighet och konkurrenskraft internationellt med målet att öka tillväxten och lönsamheten i Obducat.

Patrik Lundström, Koncernchef

 

Försäljning och marknad

Under andra kvartalet har koncernen erhållit order om ca 3,1 MSEK från ett välrenommerat forskningsinstitut i Tyskland, avseende fem stycken processmoduler som sedan skall integreras in i en större processlösning för användning i forskning inom fotonik och ljusstyrning i innovativa optiska system. Koncernen har även erhållit en order från en asiatisk kund avseende ett EITRE 8 NIL-system samt tre resist- och våtprocess system, uppgående till ca 6,6 MSEK. Systemen kommer användas för utveckling och pilotproduktion fokuserat på optiska och fotoniska komponenter, bland annat AR.

Orderingången för det andra kvartalet 2020 uppgick till 11,2 MSEK (6,1). Konsekvenserna av spridningen av Coronaviruset har lett till en lägre orderingång än förväntat.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 36,0 MSEK (80,1).

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 9,3 MSEK (10,3). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 2,4 MSEK (4,7) vilket motsvarade 26% (46%) bruttomarginal. Den lägre bruttomarginalen är huvudsakligen hänförlig till att fullständig vinstavräkning ej kunnat göras till följd av ej avslutade installationer hos kund. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -7,4 MSEK (-9,1), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,5 MSEK (2,8). Periodens resultat före skatt var -10,8 MSEK (-8,9). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,09).

Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till 28,9 MSEK (39,1). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 11,8 MSEK (20,4) vilket motsvarade 41% (52%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -8,2 MSEK (-5,9), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 5,1 MSEK (5,6). Periodens resultat före skatt var -9,0 MSEK (-7,6). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,11).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,8 MSEK att jämföra med 0,1 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 juni 2020 till 3,7 MSEK (7,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till 1,0 MSEK (-5,4).

Förändring av rörelsekapital var under andra kvartalet 6,5 MSEK (1,4). Det totala kassaflödet för det andra kvartalet uppgick till 0,3 MSEK (-0,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till -18,1 MSEK (-1,6). Förändring av rörelsekapital under första halvåret var -13,0 MSEK (-0,5). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden jan-jun uppgick till 0,7 MSEK (-0,7).

Under första kvartalet har bolaget återbetalat 8 MSEK av den kortsiktiga rörelsekrediten om 10 MSEK som bolaget tog upp i oktober 2019.

Företrädesemissionen, som avslutades i december 2019, tecknades till ca 98,9 procent. Likviden om 32,1 MSEK, före emissionskostnader, har erhållits under första kvartalet.

Under det tredje kvartalet 2020 kommer utestående teckningsoptioner, TO13, att vara föremål för utnyttjande. Teckning skall ske under perioden 14 – 25 september 2020. Teckningskursen skall uppgå till den volymvägd genomsnittliga aktiekursen för stamaktie av serie B under en mätperiod om 30 handelsdagar, med avdrag för en rabatt om 20%. Mätperioden om 30 dagar infaller direkt föregående den 7 september.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 0,4 MSEK (0,8) under andra kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,5 MSEK (0,7) och materiella anläggningstillgångar med -0,1 MSEK (0,1).

Koncernens investeringar uppgick till 1,3 MSEK (1,6) under perioden januari-juni. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,3 MSEK (1,5) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,1).Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under första halvåret har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på slutförandet av vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av det integrerade litografisystemet.

Andra kvartalets resultat har belastats med 2,0 MSEK (4,0) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,5 MSEK (0,7).

Perioden jan-jun resultat har belastats med 4,5 MSEK (7,7) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,3 MSEK (1,5).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.
 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala". Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.
 • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.

 

 • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Efter rapportperiodens utgång har Obducat erhållit en order från ett ledande institut i Indien avseende ett fullt utrustat EITRE 6 NIL-system, om ca 5,6 MSEK. Systemet kommer att användas vid FoU arbete fokuserat på interdisciplinär forskning inom ett flertal discipliner med system på nanoskalan som mål för nanoelektronik, MEMS/NEMS, fotonik, nano-bioteknologi samt solceller.

Efter rapportperiodens utgång har Obducat även erhållit en order från Universitetet i Cambridge, avseende ett fullt utrustat EITRE 3 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 1,6 miljoner SEK. Systemet kommer att installeras i Cavendish Laboratoriets renrum och användas av gruppen för nanofotonik för FoU aktiviteter fokuserat på applikationer inom nanofotonik samt färgskiftande tapeter.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 41 (42) heltidsanställda varav 8 (6) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 17 personer och i det tyska dotterbolaget 22 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 2,2 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -6,7 MSEK (-3,0). Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 4,5 MSEK (4,5) och resultatet före skatt uppgick till -7,4 MSEK (-9,2). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,2) under första kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under perioden januari – juni 2020 har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 6,1 MSEK (6,1). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 39,5 MSEK (20,1) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 20,4 MSEK (34,2).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien

Per den 30 juni 2020 finns totalt 133 318 171 aktier i moderbolaget, varav 3 983 954 A-aktier, 127 207 040 B-aktier, 15 A-preferensaktier och
2 127 162 B-preferensaktier, 8 622 teckningsoptioner av serie A samt 10 402 482 teckningsoptioner av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 169 173 892 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie, preferensaktie samt teckningsoption handlas vid NGM Main Regulated Equity. (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)

Efter beslut på årsstämman den 10 juni 2020, har de preferensaktier som bolaget hållit i eget förvar, till följd av bolagets återköpserbjudande i det fjärde kvartalet 2019, nu dragits in och makulerats. Genom indragningen har antalet preferensaktier av serie A minskat med 662 160 och antalet preferensaktier av serie B minskat med 14 526 656.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 juni 2020 hade koncernen inga utestående valutasäkringar. För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2019.

Kommande rapporttillfällen

30 oktober 2020
Delårsrapport 3, 2020 (januari-september)

19 februari 2021

Bokslutskommuniké 2020 (januari- december)

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström,

Arbetande styrelseordförande och koncernchef
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand,

t.f. VD och CFO
046-10 16 00 eller 0703-27 37 32