Andra kvartalet

1 april – 30 juni 2021

 • Intäkterna uppgick till 4,7 MSEK (9,3)

 • Rörelseresultatet uppgick till -7,0 MSEK (-7,4)

 • Resultat före skatt uppgick till -7,8 MSEK (-10,8)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,10)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -8,0 MSEK (0,6)

 • Orderingången uppgick till 21,3 MSEK (11,2)

 

Delårsperioden

1 januari – 30 juni 2021

 • Intäkterna uppgick till 12,9 MSEK (28,9)

 • Rörelseresultatet uppgick till -12,5 MSEK (-8,2)

 • Resultat före skatt uppgick till -12,1 MSEK (-9,0)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,09)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,8 MSEK (-19,5)

 • Orderingången uppgick till 33,3 MSEK (14,3)

 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 46,4 MSEK (36,0)

 

Kommentar från VD

Ökad orderingång

Under årets andra kvartal har vi märkt av en tydligt ökad kundaktivitet på marknaden. Orderingången uppgick till 21,3 MSEK (11,2), vilket vi ser som en bekräftelse på att den förväntade återhämtningen börjar realiseras. Orderstocken uppgår till 46,4 MSEK (36,0), vilket till övervägande del är planerat för leverans under 2021. 

I takt med att marknaden återhämtar sig, så har vi, inom Obducat, stegvis kunnat återgå till det normala och ekonomiska stödåtgärder i form av korttidsarbete har succesivt trappats ner och avvecklats vid utgången av rapportperioden. Däremot ser vi fortsatt en viss påverkan av Coronapandemin på vissa marknader vad avser tempot i de interna beslutsprocesserna.

Ökat rörelsekapital med nytt lån

Med ökad orderingång blir långsiktiga lösningar för finansiering av bolagets rörelsekapitalbehov centrala. I maj tog Obducat upp ett strategiskt lån om 10 MSEK samt skapade ytterligare finansieringsmöjligheter genom en emission av teckningsoptioner som kan inbringa en extra kapitalinjektion under det andra kvartalet 2022.

Vidare har vi nu kunnat sätta punkt för den juridiska tvist som koncernen haft mot en före detta anställd ledningsperson som avstått en av bolagets fodringar i samband med förvärvet av nuvarande dotterbolaget Obducat Europe GmbH. Förlikningen innebär att Obducat kommer att erhålla ett skadestånd om 260 KEUR av vilka 210 KEUR utbetalats till Obducat under perioden. Vidare innebär förlikningen också att den utestående konvertibelskuld om 929 KSEK, som utgjorde del av köpeskillingen vid förvärvet, skrivs av.

Digital marknadsföring i centrum

Mycket av kundkontakten sker ännu digitalt. Obducat har deltagit i ett flertal virtuella mässor och konferenser under perioden, men redan till hösten 2021 planeras det för fysiskt genomförbara event vilka kommer att ge Obducat goda exponeringsmöjligheter på viktiga marknader såsom Kina och USA.  

Teknikutveckling och lanseringar

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med integrerade litografilösningar har fortskridit under perioden och vi planerar för lansering av ny funktionalitet i våra Sindre system under tredje kvartalet.

Lönsamhet

Vi ser fortfarande en del konsekvenser av Coronapandemin, om än i mindre utsträckning än tidigare. Bland annat har reserestriktioner både försenat slutförandet av installationer av redan levererade system samt skapat leveransfördröjningar av komponenter till vår produktion, vilket i sin tur förskjutit intäktsföringen. Kvartalets intäkter uppgick därmed till 4,7 MSEK (9,3). Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till -7,8 MSEK (-10,8). Kvartalets bruttomarginal uppgår till 69% (26%).

Utblick

Omvärldssituationen har varit och är fortsatt svårbedömd, men vi ser nu tydliga tecken på att de marknader som Obducat fokuserar på påbörjat sin återhämtning. Obducat fokuserar på applikationsområden såsom optik, fotonik, 5G, och Augmented Reality (AR) som samtliga står inför en stark tillväxt de kommande åren. Vårt mål är att etablera Obducat som leverantör till kunder inom dessa områden och växa med våra kunder för att säkerställa en fortsatt ökning av orderingången.

Med ett väl positionerat kunderbjudande, rätt marknadsföring, produktionsservice, ett väl utbyggt servicesystem, satsningar på forskning och utveckling samt den nytillträdda styrelsens strategiarbete, lägger vi grunden för att möta den stora efterfrågeökningen som branschen räknar med under en kommande 5-års period.

Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad

Under andra kvartalet har Obducat erhållit en order från KAUST, King Abdullah University of Science and Technology, i Saudiarabien avseende ett EITRE 3 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 1,3 miljoner SEK. EITRE 3-systemet kommer att installeras på KAUST Nanofabrication Core Lab som stöder forskning inom mikroelektronik, elektroniska material, nanoteknik, MEMS, biomedicinska och optiska enheter som kräver en miljö med låg densitet av partiklar. EITRE 3 systemet planeras att levereras under det tredje kvartalet i år.

Obducat har även erhållit order avseende två fullautomatiserade resistprocessystem från en kund i Asien. Kunden avser att använda systemen i samband med tillverkning av mikro-LED displayer. Ordervärdet uppgår till cirka 15,9 MSEK.

Vidare har Obducat erhållit från en europeisk kund avseende resist- och våtprocess system. Kunden avser att använda systemen i samband med tillverkning av optiska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 1,9 MSEK.

Därutöver har orderingången utgjorts av orders avseende uppgraderingar av maskiner, reservdelar samt nya uppdrag avseende produktionsservice.

Orderingången för det andra kvartalet 2021 uppgick till 21,3 MSEK (11,2).

Under kvartalet har den fortsatta spridningen av Coronaviruset påverkat aktivitetsnivån hos kunderna men en stegvis förbättring kan konstateras.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 46,4 MSEK (36,0).

 

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 4,7 MSEK (9,3). De fortsatta reserestriktionerna skapar viss fördröjning i leverans av komponenter till produktionen såväl som att det försenar slutförandet av installationer av levererade system vilket förskjuter intäktsföringen. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3,2 MSEK (2,4) vilket motsvarade 69% (26%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -7,0 MSEK (-7,4), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,3 MSEK (2,5). Periodens resultat före skatt var -7,8 MSEK (-10,8). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,10).

Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till 12,9 MSEK (28,9). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 5,3 MSEK (11,8) vilket motsvarade 41% (41%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -12,5 MSEK (-8,2), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 4,5 MSEK (5,1). Periodens resultat före skatt var -12,1 MSEK (-9,0). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,09).

I maj 2021 ingick parterna en förlikning i den tvist som Koncernen har haft mot en före detta anställd ledningsperson, som på ett otillåtet sätt har avstått en av bolagets fordringar vilket ej framgick av erhållen information i samband med due diligence vid förvärvet av nuvarande dotterbolaget Obducat Europe GmbH. Förlikningen innebär att Obducat skall erhålla skadestånd om 260 KEUR samt att den utestående konvertibelskuld om 929 KSEK som var del av köpeskillingen vid förvärvet skrivs av.

Finansiering, likviditet och fortsatt drift

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,5 MSEK att jämföra med 4,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 juni 2021 till 8,9 MSEK (3,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till -6,5 MSEK (1,0). Förändring av rörelsekapital var under andra kvartalet -1,6 MSEK (6,5). Det totala kassaflödet för det andra kvartalet uppgick till     -0,3 MSEK (0,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till -10,8 MSEK (-18,1). Förändring av rörelsekapital under första halvåret var -2,5 MSEK (-13,0). Det totala kassaflödet för perioden jan-jun uppgick till -3,7 MSEK (0,7).

I maj 2021 har Obducat upptagit ett strategiskt lån om 10 MSEK från Modelio Equity AB (publ) i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital. Styrelsen för Obducat har vidare, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och som en del av överenskommelsen med Modelio Equity, beslutat att ge ut högst 7.462.420 teckningsoptioner till Modelio Equity. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april -15 april 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars – 25 mars 2022, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

För att kompensera bolagets aktieägare för den potentiella utspädning som ovanstående teckningsoptioner kan resultera i, har styrelsen för Obducat också, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut högst 7.121.378 teckningsoptioner till bolagets aktieägare, på samma villkor som de teckningsoptioner som ges ut till Modelio Equity. Teckningsoptionerna har tilldelats bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 20-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsoption. Avsikten är att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på NGM Main Regulated Equity. Ett prospekt avseende upptagande till handel av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras före första dag för handel.

Mot bakgrund av den stora osäkerheten som skapas till följd av den fortsatta smittspridningen av Corona gör Koncernen kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på nuvarande orderstock, pågående EU finansierade FoU projekt samt finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång. Koncernens simuleringar visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet nuvarande Coronasituation så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på kundernas investeringsförmåga. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Koncernens nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 1,5 MSEK (0,4) under andra kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,5 MSEK (0,5) och materiella anläggningstillgångar med
0,0 MSEK (0,1).

Koncernens investeringar uppgick till 3,0 MSEK (1,3) under perioden januari-juni. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 3,0 MSEK (1,3) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,0).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under det första kvartalet lanserade Obducat en ny typ av UV-moduler för samtliga EITRE[®]-produkterna. De nya UV-modulerna gör det möjligt för kunderna att konfigurera Eitre-systemen med ultrahög UV-ljusintensitet. Det har betydelse då det sker en kontinuerlig utveckling och introduktion av nya imprintmaterial, varav en del nya resistmaterial kräver ultrahög ljusintensitet för att fungera i tillverkningsprocessen

Både den integrerade anti-stick tekniken som lanserades under hösten 2020 såväl som den nyligen lanserade funktionaliteten med ultrahöga ljusintensiteten, ingår som delprojekt i det plattformsprojekt som avser integrerade litografimoduler. Arbetet med dessa fortgår och fler lanseringar är planerade under 2021.

Andra kvartalets resultat har belastats med -3,1 MSEK
(-2,0) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,5 MSEK (0,5).

Perioden jan-jun resultat har belastats med 4,9 MSEK (4,5) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 3,0 MSEK (1,3).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala". Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.
 • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.
 • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 39 (41) anställda varav 7 (8) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 17 personer och i det tyska dotterbolaget 20 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 2,3 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -1,5 MSEK (-6,7).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 4,5 MSEK (4,5) och resultatet före skatt uppgick till -0,1 MSEK (-7,4). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,3 MSEK (2,2) under andra kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under rapportperioden har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 0,0 MSEK (2,9). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 44,8 MSEK (37,7) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 10,4 MSEK (20,4).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien

Per den 30 juni 2021 finns totalt 142 458 837 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A,  136 341 508 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A 2 127 162 preferensaktier av serie B samt 14 583 798 teckningsoptioner av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 178 370 340 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main  (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)Regulated (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity) Equity. (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 juni 2021 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2020.

För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 4 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

 

Kommande rapporttillfällen

29 oktober 2021
Delårsrapport 3, 2021                                          
(januari-september)

18 februari 2022
Bokslutskommuniké 2021                                     
(januari-december)
Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström,

Koncernchef/VD
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand,

Styrelseordförande
046-10 16 00 eller 0708-88 72 45