Andra kvartalet

1 april – 30 juni 2022

 • Intäkterna uppgick till 10,9 MSEK (4,7)

 • Rörelseresultatet uppgick till -5,4 MSEK (-7,0)

 • Resultat före skatt uppgick till -3,4 MSEK (-7,9)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,08)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till

  -10,7 MSEK (-8,0)

 • Orderingången uppgick till 36,0 MSEK (21,3)

Delårsperioden

1 januari – 30 juni 2022

 • Intäkterna uppgick till 33,6 MSEK (12,9)

 • Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-12,5)

 • Resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK (-12,1)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,11)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till

  -1,1 MSEK (-13,8)

 • Orderingången uppgick till 43,1 MSEK (33,3)

 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 78,0 MSEK (46,4)

Kommentar från VD

Ökad orderingång

Orderingången för det andra kvartalet 2022 uppgick till 36,0 MSEK (21,3). Den fortsatt positiva marknadsutvecklingen har lett till en ökad efterfrågan av de system som Obducat erbjuder och flertalet av våra kunder är världsledande inom sina marknader.

Under andra kvartalet har vi även slutfört och erhållit slutgodkännnadet för Eitre Large Substrate systemet som levererats till en japansk kund.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 78,0 MSEK (46,4).

Intäkterna för kvartalet uppgick till 10,9 MSEK (4,7) och resultatet före skatt uppgick till -3,4 MSEK (-7,9).  Kvartalets bruttomarginal uppgår till 66% (69%).

Vår produktionsservice fortsätter att växa

Vi märker även av ett tilltagande intresse för Obducats produktionsservicekoncept som har fortsatt att öka i omfattning. Obducat har erhållit nya orders avseende produktionsservice under det andra kvartalet. Kunderna är huvudsakligen företag som ämnar utkontraktera sin tillverkning och flertalet av våra pågående projekt har potential att nå större produktionsvolymer.

Efter rapportperiodens slut har Obducat dessutom erhållit en pilotorder relaterad till det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020. Kunden är ett europeiskt bolag aktivt inom fotosensor teknologier. Pilotordern avser produktion av en större volym optiska komponenter och vid framgångsrikt slutförande är det kundens avsikt att ingå ett längre leveransavtal med Obducat avseende kontinuerlig produktion.

Vår målsättning avseende produktionsservice är att skapa tillväxt och bredda den potentiella marknaden genom att säkra fler produktionsuppdrag och därigenom kunna investera i en uppbyggnad av de processer som bolaget inte kan utföra internt idag.

Marknadsföring och strategiska satsningar Under de två första kvartalen 2022 har vi sett resultatet av de senaste årens marknadssatsningar i form av en ökad orderingång. Obducat prioriterar fortsatt närvaro på industrins viktigaste mässor som ett led i att etablera Obducat som en ledande leverantör inom de applikationsområden som står inför en stark tillväxt. I april ställde vi ut på SPIE Advanced Lithography + Patterning 2022 i San Jose. I juni presenterade Obducat resultatet av ett processutvecklingsprojekt fokuserat på NIL-baserad mönstring samt etsning av speciella glassubstrat vid den internationella konferensen EIPBN (International Conference on Electron, Ion and Photon Beam Technology and Nanofabrication).

Fokus på det mer omfattande samarbetet inom försäljning, marknadsföring och service och support med USA-baserade Neutronix Quintel (NxQ), en välkänd leverantör av mask aligners & fotolitografisystem har lett till en första order från en kund i USA avseende ett våt process system för användning vid produktion av halvledarlasrar. Efter rapportperiodens slut ställde vi ut sida vid sida på mässan Semicon West 2022 i USA.

Utblick

Som jag tidigare beskrivit är digitalisering och elektrifiering stora underliggande trender vilka kommer driva på en ökande efterfrågan på de produkter och tjänster som Obducat erbjuder. Obducat har redan etablerat produktionslösningar som används vid tillverkning och processning av nya typer av substratmaterial såsom kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid på kisel (GaN-on-Si) och de förväntas stå för en hög tillväxttakt under ett flertal år framöver.

EU:s stora satsning, European Chips Act, som syftar till att stödja återuppbyggandet av den europeiska halvledartillverkningen förväntas också medföra nya möjligheter för Obducat. Vi undersöker för närvarande förutsättningarna för Obducat att erhålla stöd för att stärka möjligheterna till expansion inom vår satsning på produktionsservice.

Vårt mål för 2022 är att fortsatt öka orderingången samt att uppnå lönsamhet och vi arbetar både strategiskt och målorienterat för att Obducat ska kunna kapitalisera på den tillväxtpotential som vi ser på de marknader vi är aktiva i. Vi ser att vårt fokus på innovativ produktutveckling är något som efterfrågas i allt större utsträckning och teknikutvecklingen i halvledarindustrin framöver kommer att medföra ett ökat behov av den typ av kundanpassade litografilösningar vi erbjuder. Med en stark produktportfölj och flexibilitet samt fokus på försäljning och marknadsföring förväntar vi oss en fortsatt positiv utveckling för helåret 2022.

Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad

Orderingången för det andra kvartalet 2022 uppgick till 36,0 MSEK (21,3). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 78,0 MSEK (46,4).

Obducat har erhållit flertalet orders avseende maskiner under kvartalet;

 • En kund i USA lagt en order avseende ett fullt automatiserat MC 204 resist process system samt ett fullt automatiserat MC 204 våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 11 miljoner SEK. Systemen kommer att installeras i kundens tillverkningsanläggning där de kommer att användas vid utveckling och produktion av komponenter baserade på SiC (kiselkarbid). Systemen kommer att levereras under det fjärde kvartalet i år.
 • En asiatisk kund har lagt en order avseende ett EITRE 8 NIL-system. Kunden utvecklar komponenter för optiska applikationer. EITRE 8 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter och användas för utveckling av optiska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 3,3 miljoner SEK. EITRE 8 systemet planeras att levereras under det fjärde kvartalet i år.
 • En order säkrades tillsammans med Obducats USA-baserade samarbetspartner NXQ avseende ett våt process system. Systemet kommer att installeras i kundens tillverkningsanläggning för användning vid produktion av haledarlasrar. Ordervärdet uppgår till cirka 3,8 miljoner SEK. Systemet kommer att levereras under det fjärde kvartalet i år.
 • En europeisk kund har beställt ett fullt automatiserat våtprocess system konfigurerat för en kundspecifik applikation. Ordervärdet uppgår till cirka 16 miljoner SEK.

Under andra kvartalet har Obducat även erhållit en order avseende produktionsservice. Kunden är en europeisk aktör inom funktionaliserade filmer och ordern avser genomförandet av ett utvärderingsprojekt. Ordervärdet uppgår till cirka 1,2 MSEK. Projektet beräknas vara klart 2022.

Därutöver har orderingången utgjorts av mindre orders avseende produktionsservice, uppgraderingar av maskiner samt service och support.

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 10,9 MSEK (4,7). Effekterna från pandemin har fortsatt skapat fördröjningar i leverans av komponenter till produktionen samt försenar slutförandet av installationer av levererade system vilket förskjuter intäktsföringen. Koncernen ser i nuläget inte någon negativ påverkan på bruttomarginalerna från den högre inflationsnivån då prisjusteringar har kunnat genomföras för att kompensera för kostnadsökningar. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 7,2 MSEK (3,2) vilket motsvarade 66% (69%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -5,4 MSEK (-7,0), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,3 MSEK (2,3). Periodens resultat före skatt var -3,4 MSEK (-7,8). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,08).

Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till 33,6 MSEK (12,9). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 19,7 MSEK (5,3) vilket motsvarade 59% (41%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -2,7 MSEK (-12,5), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 4,6 MSEK (4,5). Periodens resultat före skatt var -0,3 MSEK (-12,1). Periodens resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,11).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 2,0 MSEK att jämföra med 0,5 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 juni 2022 till 4,5 MSEK (8,9)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till -10,0 MSEK (-6,5). Förändring av rörelsekapital var under andra kvartalet -6,6 MSEK (-1,6). Det totala kassaflödet för det andra kvartalet uppgick till -7,8 MSEK (-0,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till 0,8 MSEK (-10,8). Förändring av rörelsekapital under första halvåret var -0,4 MSEK (-2,5). Det totala kassaflödet för perioden jan-jun uppgick till -1,5 MSEK (-3,7).

Den 15 april 2022 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO14B som emitterades i samband med upptagandet av ett strategiskt lån om 10,5 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, vilket offentliggjordes i maj 2021. Teckningskursen uppgick till 1,07 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 10,5 MSEK.

I maj 2022 har Obducat förlängt det lån som togs upp från Modelio Equity i maj 2021. Lånebeloppet som förlängs uppgår till 8,4 MSEK. Styrelsen för Obducat har vidare, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och som en del av överenskommelsen med Modelio Equity, beslutat att ge ut högst 4.384.207 teckningsoptioner till Modelio Equity. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 27 februari – 9 mars 2023, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 30 januari – 17 februari 2023, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

För att kompensera bolagets aktieägare för den potentiella utspädning som ovanstående teckningsoptioner kan resultera i, har styrelsen för Obducat också, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut högst 4.115.793 teckningsoptioner till bolagets aktieägare, på samma villkor som de teckningsoptioner som ges ut till Modelio Equity. Avsikten är att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på NGM Main Regulated Equity. Ett prospekt avseende upptagande till handel av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras före första dag för handel.

Mot bakgrund av den osäkerhet och de konsekvenser som följer av Coronapandemin såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina gör Koncernen kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på vid var tid inneliggande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång, förväntad bruttomarginal, pågående EU finansierade FoU projekt, planerade investeringar såväl som operativa kostnader. Koncernens simuleringar visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet de kvarvarande konsekvenserna från Coronasituation såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på marknadsförutsättningarna för Koncernen. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Koncernens nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 0,7 MSEK (1,5) under andra kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,7 MSEK (1,5) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,0).

Koncernens investeringar uppgick till 2,0 MSEK (3,0) under perioden januari-juni. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,7 MSEK (3,0) och materiella anläggningstillgångar med 0,3 MSEK (0,0).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Värdet av koncernens pågående investeringar i balanserade utvecklingsarbeten baseras på att koncernen har finansiella förutsättningar att slutföra de pågående utvecklingsprojekten.

Forskning och utveckling

Under andra kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på processutveckling relaterat till olika projekt inom vår produktionsservice.

Andra kvartalets resultat har belastats med -3,5 MSEK     (-3,1) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,7 MSEK (1,5).

Perioden jan-jun resultat har belastats med 5,8 MSEK (4,9) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,7 MSEK (3,0).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala". Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.

 • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.

 • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Obducat erhåller en order till ett värde om 7,1 MSEK från en världsledande kund inom halvledarindustrin. Ordern avser ett fullt automatiserat Microcluster Track våt process system som kommer att användas för utförande av rengöringsprocesser vid processning av SiC-substrat (kiselkarbid). Systemet kommer att levereras under det första kvartalet 2023.

Obducat erhåller en order avseende pilotproduktion till ett värde om 2,6 MSEK från ett europeiskt bolag aktivt inom fotosensor teknologier. Ordern avser produktion av en större volym optiska komponenter och Obducat kommer att använda sin patenterade NIL-teknik vid produktion av dessa komponenter. Pilotordern är relaterad till det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020 och leverans är planerad till fjärde kvartalet i år. Vid framgångsrikt slutförande är det kundens avsikt att ingå ett längre leveransavtal med Obducat avseende kontinuerlig produktion av optiska komponenter.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 41 (39) anställda varav 7 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska dotterbolaget 22 personer samt 1 person är anställd i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 2,4 MSEK (2,3) och resultatet före skatt uppgick till 1,3 MSEK (-1,5).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 4,8 MSEK (4,5) och resultatet före skatt uppgick till 1,2 MSEK (-0,1). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,4 MSEK (2,3) under andra kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under rapportperioden har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 0,0 MSEK (0,0). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 44,8 MSEK (44,8) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 11,3 MSEK (10,4).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien

Per den 30 juni 2022 finns totalt 152 284 371 aktier, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 146 167 042 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 188 195 874 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main  (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)Regulated (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity) Equity. (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 juni 2022 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2021.

För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 4 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Kommande rapporttillfällen

28 oktober 2022
Delårsrapport 3, 2022 (jan-sep)

17 februari 2023
Bokslutskommuniké, 2023 (jan-dec)

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström,
Koncernchef/VD
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand,
Styrelseordförande
046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022.