Andra kvartalet
1 april – 30 juni 2023
• Intäkterna uppgick till 12,5 MSEK (10,9)
• Rörelseresultatet uppgick till -5,4 MSEK (-5,4)
• Resultat före skatt uppgick till -3,0 MSEK (-3,4)
• Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -12,9 MSEK (-10,7)
• Orderingången uppgick till 13,2 MSEK (36,0)

Delårsperioden
1 januari – 30 juni 2023
• Intäkterna uppgick till 38,1 MSEK (33,6)
• Rörelseresultatet uppgick till -6,6 MSEK (-2,7)
• Resultat före skatt uppgick till -4,2 MSEK (-0,3)
• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,00)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,1 MSEK (-1,1)
• Orderingången uppgick till 72,9 MSEK (43,1)
• Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 133,7 MSEK (78,0)

Kommentar från VD

Fortsatt hög aktivitetsnivå hos kunderna
Aktivitetsnivån hos våra kunder har fortsatt vara hög under andra kvartalet. Orderingången uppgick till 13,2 MSEK (36,0) och omfattar bland annat ett fullt automatiserat Microcluster system konfigurerat för rengöringsprocesser. Kunden är en världsledande europeisk aktör inom halvledarindustrin och ordervärdet uppgick till cirka 7,7 MSEK.

Som en följd av den starka orderingången under första halvåret uppgår orderstocken till 133,7 MSEK (50,6) vid avlämnandet av denna rapport.

Intäkterna för kvartalet uppgick till 12,5 MSEK (10,9) och resultatet före skatt uppgick till -3,0 MSEK (-3,4). Kvartalets bruttomarginal uppgår till 52 % (66 %).

Ökade marknadsaktiviteter i fokus
Obducats ökade marknadssatsningar har bidragit till en ökad varumärkeskännedom globalt och framför allt inom de för oss mest relevanta applikationsområdena – ett arbete som kommer att fortgå under 2023. Vi prioriterar närvaro på industrins viktigaste mässor och Obducat har nyligen deltagit vid Semicon West i USA tillsammans med vår partner, NxQ, i USA och kommer att ställa vid CIOE i Kina i september. Obducat ställde även ut vid EuroNanoForum som ägde rum i Lund i juni månad.

Stort intresse för Obducats produktionsservice
Intresset för Obducats produktionsservice fortsätter växa och flertalet av våra pågående kundprojekt har potential att nå större produktionsvolymer. Vidare så används även vår förmåga att erbjuda produktionsservice i syfte att genomföra tester och utvärderingar för kunder som är intresserade av våra NIL-utrustningar.

Arbetet med att undersöka förutsättningarna för Obducat att erhålla stöd inom ramen för EU:s stora satsning, European Chips Act, med syftet att möjliggöra en expansion av vår produktionsservice-kapacitet pågår. 

Förbättrad leveranssituation
Komponentbristen har utgjort en utmaning under första halvåret men vissa förbättringar kan konstateras för vissa komponenttyper mot slutet av andra kvartalet. Under andra halvåret förväntas leveranssituationen successivt förbättras ytterligare. Att säkra komponenttillgången i den utsträckning som är möjlig prioriteras och vi arbetar kontinuerligt med olika slags åtgärder och lösningar. Den under andra kvartalet stärkta likviditetssituationen, som följer av upptagandet av konvertibellånet hos Formue Nord Fokus A/S, kommer också att möjliggöra en ökad produktionstakt under andra halvåret.

Utblick
Andra kvartalet har fortsatt uppvisat hög aktivitetsnivå på marknaden och intresset avser både våra utrustningar såväl som vår produktionsservice.

Innovativ produktutveckling efterfrågas i allt större utsträckning och teknikutvecklingen i halvledarindustrin framöver kommer att medföra ett ökat behov av den typ av kundanpassade litografilösningar vi erbjuder. Vi har ökat tempot i utvecklingsaktiviteterna under första halvåret och vi har för avsikt att öka fokuset framgent på att också utveckla mer hållbara processlösningar än de som används idag för nanolitografi. Vi kommer även fortsättningsvis fokusera på att erbjuda kundspecifika lösningar som är både flexibla och kostnadseffektiva. Det fokuset i kombination ökade marknadsaktiviteter från vår sida inom applikationsområden som branschexperter och prognosinstitut bedömer som områden som kommer se en högre tillväxttakt än industrin i genomsnitt, ger goda förutsättningar för Obducat att växa ytterligare.

Mot bakgrund av den starka orderingången under första halvåret så är det vår förväntan att omsättningen kommer att överstiga 100 MSEK för 2023 samt att vi når ett positivt resultat. Prognosen bygger på att väsentlig del av inneliggande orderstock kan levereras ut under 2023 och att bruttomarginalerna ligger i linje med utfallet för 2022.
 
Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad
Orderingången för det andra kvartalet 2023 uppgick till 13,2 MSEK (36,0). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 133,7 MSEK (78,0).

Under kvartalet har Obducat erhållit flertalet orders:
En europeisk kund har lagt en order avseende två semi-automatiska QS system. Ordervärdet uppgår till cirka
2,3 MSEK. QS systemen är konfigurerade för att användas vid tillverkning av optiska komponenter och planeras att levereras under det fjärde kvartalet 2023.
En europeisk kund har lagt en order avseende ett fullt automatiserat Microcluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,7 MSEK. Microcluster systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser och planeras att levereras under det första kvartalet 2024.

Därutöver har orderingången avsett orders avseende mindre maskinsystem, produktionsservice, uppgraderingar av maskiner samt service och support.

Intäkter och resultat
Under andra kvartalet har det varit en fortsatt fördröjning när det gäller leverans av komponenter till produktionen men tecken på en förbättrad situation avseende leveranstider på en del av komponenterna kan noteras.

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 12,5 MSEK (10,9). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 6,4 MSEK (7,2) vilket motsvarade 52 % (66 %) bruttomarginal. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -5,4 MSEK (-5,4), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -2,1 MSEK (-2,3). Periodens resultat före skatt var -3,0 MSEK (-3,3). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till 38,1 MSEK (33,6). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 16,9 MSEK (19,7) vilket motsvarade 44 % (59 %) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till –6,6 MSEK (-2,7), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 4,2 MSEK (4,6). Periodens resultat före skatt var -4,2 MSEK (-0,3). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,00).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift
Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 3,0 MSEK att jämföra med 2,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 juni 2023 till 5,9 MSEK (4,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till -12,8 MSEK (-10,0). Förändring av rörelsekapital var under andra kvartalet -9,1 MSEK (-6,6). Det totala kassaflödet för det andra kvartalet uppgick till 2,0 MSEK (-7,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till -6,6 MSEK (0,8). Förändring av rörelsekapital under första halvåret var -3,6 MSEK (-0,4). Det totala kassaflödet för perioden jan-jun uppgick till 0,9 MSEK (1,5).

Den 9 mars 2023 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO15B som emitterades 2022 i samband med förlängningen av det lån som upptogs 2021. Totalt utnyttjades 7 870 691 teckningsoptioner för teckning av lika många B aktier. Teckningskursen uppgick till 0,79 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillfördes cirka 6,2 MSEK.

Under första kvartalet har Obducat återbetalat 6 MSEK på det lån som upptogs 2021, återstående del av lånet inklusive upplupen ränta om ca 2,5 MSEK har återbetalts under andra kvartalet 2023.

Styrelsen har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Bakgrund och motiv till beslutet är att Bolagets kraftigt ökade orderingång under första kvartalet kommer att medföra en ökad kapitalbindning. Likviditetsförstärkningen från konvertibelmissionen kommer att förse Obducat med det rörelsekapital som behövs för att Bolaget på ett effektivt sätt ska kunna expandera och möta den ökade efterfrågan.

Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en månatlig ränta om 1,25 %.
Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 oktober 2024, om inte konvertiblerna konverterats dessförinnan.
Konverteringskursen uppgår till två (2) kronor.
Det konvertibla lånet är förenat med en uppläggningsavgift om fem (5) procent av det nominella beloppet.
För det fall det konvertibla lånet konverteras i sin helhet kommer antalet aktier i bolaget öka med 10.000.000 och aktiekapitalet med cirka 6.803.420,51 kronor.

Mot bakgrund av den likviditetsförstärkning, upptagandet av det konvertibla lånet om 20 MSEK, tar Bolaget därmed ställning för fortsatt drift för de kommande 12 månaderna.

Investeringar
Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 0,2 MSEK (0,7) under andra kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,2 MSEK (0,7) och materiella anläggningstillgångar med
0,0 MSEK (0,0).

Koncernens investeringar uppgick till 4,5 MSEK (2,0) under perioden januari-juni vilket visar på en ökad omfattning av utvecklingsaktiviteterna. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 4,4 MSEK (1,7) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,0).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.
Värdet av koncernens pågående investeringar i balanserade utvecklingsarbeten baseras på att koncernen har finansiella förutsättningar att slutföra de pågående utvecklingsprojekten.

Forskning och utveckling
Under andra kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på utveckling av nya applikationer i våra resist- och våtprocess system såväl som processutveckling relaterat till olika projekt inom vår produktionsservice.

Andra kvartalets resultat har belastats med 4,0 MSEK (3,5) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,2 MSEK (0,7).

Perioden jan-jun resultat har belastats med 7,2 MSEK (5,8) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 4,4 MSEK (1,7).

Bolaget är involverat i externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;
· NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering. Projektet har avslutats under första kvartalet.
· Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en ”verktygslåda” för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Personal
Vid periodens utgång hade koncernen totalt 40 (39) anställda varav 7 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska dotterbolaget 22 personer. Inga anställda finns i Obducat North America Inc, Obducat Portugal eller Obducat Asia Limited.

Moderbolaget
Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 2,4 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till 1,7 MSEK (1,3).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 4,9 MSEK (4,8) och resultatet före skatt uppgick till 0,6 MSEK (1,2). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,4 MSEK (2,4) under andra kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under rapportperioden har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 0,0 MSEK (0,0). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 50,5 MSEK (44,8) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 13,1 MSEK (11,3).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.
Styrelseledamoten Magnus Breidne har under rapportperioden erhållit ett extra arvode om ca 114 KSEK för arbete utöver normalt styrelsearbete.

Aktien
Per den 30 juni 2023 finns totalt 160 155 062 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 154 037 733 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 196 066 565 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main Regulated Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 juni 2023 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.
Det nuvarande makroekonomiska läget, den stigande inflationen liksom den geopolitiska oron skapar osäkerhet men i vilken omfattning detta kan få påverkan på koncernen är för närvarande svårt att förutse.
För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2022.
För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 3 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Kommande rapporttillfällen
3 november 2023
Delårsrapport 3, 2023 (jan-sep)
16 februari 2024
Bokslutskommuniké, 2023 (jan-dec)

Kontakt och ytterligare information
Finansiella rapporter och pressmeddelande kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com  alternativt via telefon 046-10 16 00.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.