Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2017  

 • Intäkterna uppgick till 8,9 MSEK (9,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,9 MSEK (-12,2)
 • Resultat före skatt uppgick till -13,6 MSEK (-12,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,40)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,2 MSEK (1,5)
 • Orderingången uppgick till 3,3 MSEK (19,7)
 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 11,9 MSEK (24,2)

Delårsperioden 1 januari -30 september 2017

 • Intäkterna uppgick till 22,7 MSEK (49,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till -38,6 MEK (-26,0)
 • Resultat före skatt uppgick till -37,6 MSEK (-26,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,89 SEK (-0,90)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -37,2 MSEK (-34,3)
 • Orderingången uppgick till 17,7 MSEK (39,0)

VD-kommentar

Försäljning

Orderingången hitintills under 2017 ligger långt under förväntan och vi är inte på något sätt nöjd med situationen. Vi gör fortsatt bedömningen att vi inte har tappat marknadsandelar utan att den lägre orderingången är i huvudsak en följd av fördröjd investeringstakt hos kunderna.

Vi ser fortfarande positivt på marknadsutvecklingen och det pågår ett intensivt arbete för att få till stånd att några av de större investeringsbesluten kommer till avslut under 2017.

Med en utbyggd säljorganisation har vi successivt under året kunnat utöka vår närvaro hos kunderna för att säkerställa, så långt möjligt, att kunderna uppfattar Obducat som den leverantör som kan erbjuda dem den bästa lösningen och därmed slutligen väljer. Parallellt har vår utökade kapacitet också möjliggjort att vi har kunnat börja bearbeta ett bredare spektrum av värdekedjan än tidigare vilket vi bedömer som viktigt då vi ser förändringar i hur industriledande aktörer tenderar att involvera sig mycket längre bak i värdekedjan.

Vi har även intensifierat samarbetet med ledande leverantörer av nyckelkomponenter till kunderna för att dels bedriva processoptimering i syfte att korta time-to-market tiden och dels för att gemensamt närma oss kunderna med en anpassad lösning för kundens behov.      

Effekten av den intensifierade markandsbearbetningen förväntar vi oss se först under 2018.  Vidare pågår arbetet med att utöka närvaron i Asien och avsikten är att successivt börja bygga upp den lokala organisationen där med början 2018. 

Vår syn på marknadsutvecklingen är fortsatt positiv mot bakgrund av att bedömningen inom LED-industrin är att den globala efterfrågan på PSS-substrat beräknas öka med ca 30% under perioden 2017-2019. Det blir nu allt tydligare att LED industrin går mot en omställning från 4" substrat till 6" substrat med början 2018. Detta ser vi som mycket positivt då kostnadseffektiviteten, att använda NIL istället för den traditionella optiska litografimetoden, ökar ytterligare med en större substratstorlek.

Vidare har ett Sindre 400 NIL-system färdigställts och tagits i drift under tredje kvartalet i renrummet i Lund och är därmed redo för att användas vid planerade kunddemonstrationer. Sammantaget gör vi en positiv bedömning av förväntad orderingång avseende Sindresystem för LED-tillverkning framöver.

Vi upplever väsentligt ökad aktivitetsnivå hos kunder inom ett flertal applikationsområden. Flera av dessa sammanhänger med litografilösningar för stora substrat. Vårt Eitre Large Area system kommer, inom kort, att vara klart för kunddemonstrationer vilket lägger grunden för kommersiella framsteg på detta växande område.

Intresset för Eitre Large Area gäller inte längre enbart display- och solceller, utan även exempelvis "smart glas" och medicinska komponenter. Även efterfrågan på extern pilotproduktion har ökat.

Produkt- och teknikutveckling

Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för de integrerade litografisystemen pågår och vi räknar med att marknadslansera dessa under andra kvartalet 2018. Vidare pågår förberedelsearbete med att utvidga produktplattformen för stora substrat då vi bedömer potentialen för den produktplattformen mycket stor.

Lönsamhet

Ett flertal projekt pågår vid dotterbolaget Obducat Europe GmbH vilka syftar till att öka marginalen på våtprocesssutrustning och därmed förbättra lönsamheten. Arbetet har kommit en bra bit på väg och vi förväntar oss att det skall leda till marginalförbättringar mot slutet av året.

Nasdaqnotering och informationsgivning

Samarbetet med extern PR-aktör, i syfte att förbättra informationsgivningen, har kommit en bit på vägen men målet är att ytterligare öka exponering och kännedom om Bolaget. Ett ytterligare viktigt steg i detta arbete är att notera Obducat-aktien vid Nasdaq Stockholm – det interna förberedelsearbetet pågår för att skapa förutsättningarna att aktivera den formella ansökningsprocessen när förutsättningarna att klara samtliga utvärderingskriterier bedöms som goda. 

Framtiden är Obducats

Nanoteknologins utvecklingstakt accelererar. Möjligheterna att använda tekniken i en lång rad av olika applikationer ökar kraftigt. Nanotekniken har bl a visat sig vara mycket applicerbar inom det medicintekniska området – ett exempel är det fleråriga projekt som Obducats kund Kimberly Clark bedriver för utveckling av deras transdermala plåster.

Vidare väntas nanotekniken få mycket stor betydelse i den expansion som Internet of Things (IoT) står inför, vilket kommer att öka efterfrågan på intelligenta sensorer – något som är mycket positivt för Obducat. För att nämna ett exempel är Obducat involverade i kundutvärderingsprojekt hos en världsledande asiatisk komponenttillverkare sedan slutet av 2016 avseende prototypframtagning av nästa generation sensorer för självkörande bilar.  Att Obducat har ett stort engagemang bland annat i den typen av projekt gör den kommande utvecklingen extra spännande och vi ska fortsätta vårt långsiktiga arbete med att utveckla Obducats produkt- och teknikportfölj.

Samtidigt är det en komplex situation både ur ett marknadsmässigt perspektiv såväl som ett tekniskt perspektiv då det alltjämt kommer att vara svårt att bedöma tidpunkter för dessa produkters liksom Obducats genombrott. Målet är dock otvetydigt att nå kommersiellt såväl som tekniskt ledarskap inom våra fokusområden och styrelsen såväl som ledningen ser mycket positivt på marknadsutvecklingen och dess potential som vi bedömer som ökande.

Med en stärkt finansiell situation genom det nyligen tecknade finansieringsavtalet med Blue Ocean Investment Group kommer vi att kunna fortsätta att genomföra vår ambitiösa strategiska plan för fortsatt kommersiell utveckling av Obducat.

Försäljning och marknad

Ett flertal kundförhandlingar pågår avseende både NIL såväl som våtprocessutrustning för stora substrat samt även integrerade litografisystem.

Under tredje kvartalet har bolaget erhållit order avseende ett Eitre 3 NIL-system samt våtprocessutrustning från Institute of Acoustics vid Chinese Academy of Sciences. Det viktiga med denna order är att det är den första kunden som lägger order på både NIL- såväl som våtprocessutrustning. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 150,000 EUR. 

Förhandlingsprocessen fortgår med en asiatisk LED aktör om bildande av ett samägt bolag, för utveckling och produktion av nya produkter och applikationer baserade på NIL-teknologi. Det har visat sig ta längre tid till följd av ägarförändringar på motparternas sida.  

Vidare pågår ett flertal aktiva kundprojekt inom LED området där vi arbetar intensivt för att möjliggöra avslut under 2017.

Som resultat av utbyggnaden av säljorganisationen kan vi se en ökning i antalet offertförfrågningar vilket vi förväntar oss ge effekt under 2018. I juli månad har vi rekryterat en säljansvarig för Nordamerika till vårt dotterbolag, Obducat North America Inc., som är lokaliserad i Silicon Valley.

Sammanfattningsvis så har vi haft fortsatta förseningar i att säkra kundorder under tredje kvartalet. Kunderna har fortsatt skjuta fram sina investeringsbeslut men arbete pågår kontinuerligt med målet att, i den utsträckning bolaget kan påverka, säkerställa att alla förutsättningar föreligger för att investeringsbeslut skall kunna fattas.

Orderingången för tredje kvartalet 2017 uppgick till 3,3 MSEK (19,7). Den samlade orderingången för de tre första kvartalen 2017 uppgick till 17,7 MSEK (39,0). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 11,9 MSEK (24,2).

Intäkter och resultat

Den lägre orderingången under 2017 har medfört lägre intäkter och resultat än förväntat under rapportperioden. I Obducat Europe GmbH fortlöper det arbete som syftar till att förbättra marginalerna på våtprocesssutrustning och därmed förbättra lönsamheten. Arbetet har kommit en bra bit på väg och vi kan se positiva effekter på individuell ordernivå. Vid nuvarande låga intäktsnivåer blir dessa effekter inte synliga på koncernnivå då fasta produktionsomkostnader får förhållandevis stort genomslag.

Bolaget har gjort en nedskrivning om 300 KEUR avseende en fordran i dotterbolaget Obducat Europe GmbH. Anledningen är att en enskild före detta anställd ledningsperson på ett otillåtet sätt har avstått en av bolagets fordringar, vilket ej framgick av erhållen information i samband med due diligence. Bolaget har vidtagit rättsliga åtgärder och framför ersättningsanspråk dels för brott mot aktieöverlåtelseavtal som ingicks i samband med förvärvet, dels för anställds brott mot anställningsavtal och lojalitetsplikt gentemot företaget.

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 8,9 MSEK (9,5). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 1,5 MSEK (0,9) vilket motsvarade 16% (9%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -14,9 MSEK (-12,2), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,6 MSEK (2,7). Periodens resultat före skatt var -13,6 MSEK (-12,3). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,40).

Koncernens intäkter under årets första tre kvartal uppgick till 22,7 MSEK (49,4). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 5,3 MSEK (12,9) vilket motsvarade 23% (26%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för årets första tre kvartalen uppgick till -38,6 MSEK (-25,9), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 7,7 MSEK (7,9). Periodens resultat före skatt var -37,6 MSEK (-26,7). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,89 SEK (-0,9).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 5,8 MSEK att jämföra med 39,0 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 september 2017 till 1,3 MSEK (13,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -9,8 MSEK (4,2). Förändring av rörelsekapital var under tredje kvartalet -0,5 MSEK (14,0). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det tredje kvartalet uppgick till -11,2 MSEK (1,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-september till -32,2 MSEK (-28,6). Förändring av rörelsekapital under de tre första kvartalen var -4,0 MSEK (-9,9). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden januari-september uppgick till -37,2 MSEK (-34,3).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 50,0 MSEK att jämföra med 92,8 MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 september 2017 till 50%, jämfört med 69% vid årets början.

I enlighet med årsstämmans beslut, har utdelning till innehavare av bolagets utestående preferensaktier utbetalats i början av juli om totalt 1,7 MSEK (0,1 SEK per preferensaktie).

Bolaget ingick den 26 oktober 2017 ett avtal med investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner. Avtalet innebär att Obducat inom kommande 24 månader har rätt, men inte skyldighet, att vid högst elva tillfällen emittera konvertibla skuldebrev till Blue Ocean om totalt högst 35 MSEK, varav det första lånet uppgår till 5 MSEK och de tio därpå följande lånen om 3 MSEK vardera. För vidare information se pressmeddelande distribuerat den 27 oktober 2017.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 1,5 MSEK (2,8) under tredje kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,4 MSEK (2,3) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,4).

Koncernens investeringar uppgick till 5,1 MSEK (5,7) under perioden januari-september. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 5,0 MSEK (5,1) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,6).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under tredje kvartalet har utvecklingsaktiviteterna fortsatt varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av de integrerade litografisystemen samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH.

Tredje kvartalets resultat har belastats med 1,0 MSEK (1,8) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,4 MSEK (2,3).

Perioden januari-september resultat har belastats med 6,5 MSEK (5,3) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 5,0 MSEK (5,1).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

§  MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader

§  ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Bolaget har erhållit en repetitionsorder från en tysk wafertillverkare avseende ett tidigare levererat helautomatiskt MC204 Brush Cleaner system. Systemet kommer att installeras i renrumsavdelningen för CMP bearbetning (Chemical Mechanical Polishing). Syftet är att expandera produktionskapaciteten. Ordervärdet uppgår till ca 3 MSEK. MC204 systemet är planerat att levereras i februari 2018.

Bolaget ingick den 26 oktober 2017 ett avtal med investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner. Avtalet innebär att Obducat inom kommande 24 månader har rätt, men inte skyldighet, att vid högst elva tillfällen emittera konvertibla skuldebrev till Blue Ocean om totalt högst 35 MSEK, varav det första lånet uppgår till 5 MSEK och de tio därpå följande lånen om 3 MSEK vardera. För vidare information se pressmeddelande distribuerat den 27 oktober 2017.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 43 (54) heltidsanställda varav 8 (8) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 19 personer och i det tyska bolaget 23 personer. Under tredje kvartalet har en person anställts i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited, i Hong Kong.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 2,4 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till -7,2 MSEK (-7,9). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under första tre kvartalen till 7,3 MSEK (8,4) och resultatet före skatt uppgick till

-24,0 MSEK (-18,6). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 7,3 MSEK under delårsperioden. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under perioden januari-september 2017 har moderbolaget lämnat koncerninterna lån om 15,2 MSEK samt aktieägartillskott om 19,4 MSEK. Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 34,4 MSEK samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 32,8 MSEK.

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Obducat har ingått ett avtal med ett av den tidigare styrelseordföranden Henri Bergstrand helägt bolag. Avtalet innebär att bolaget tillhandahåller konsulttjänster till Obducats styrelse och verkställande direktör i den mån sådana tjänster avropas. Genom avtalet säkerställs en ändamålsenlig kunskapsöverföring till Obducat. Avtalet, som har ingåtts på marknadsmässiga villkor, löper under tre år och medför att en ersättning om totalt cirka 2,3 MSEK utgår, under förutsättning att sådana tjänster som omfattas av avtalet avropas, varav 0,9 MSEK har utbetalts under redovisningsperioden.

I enlighet med årsstämmans beslut, har utdelning till innehavare av bolagets utestående preferensaktier utbetalats i början av juli om totalt 1,7 MSEK.

Aktien

Per den 30 september 2017 finns totalt 47 398 269 aktier i bolaget, varav 928 157 A-aktier, 29 154 119 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 61 711 257 röster. Bolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om 1 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt. Per den 30 september 2017 hade bolaget inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2016.

Kommande rapporttillfällen

16 februari 2018
Bokslutskommuniké 2017 (januari-december)

27 april 2018
Årsredovisning 2017

27 april 2018
Delårsrapport 1, 2018 (januari-mars)

28 maj 2018
Årsstämma 2018

Kontakt och ytterligare information 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Björn Segerblom, Styrelseordförande
046-10 16 00 eller +852 6071 2250